Home > Ο Π.Τ. Πριν 55 Χρόνια

Ο Π.Τ Πριν 55 Χρόνια 10 ΜΑΙΟΥ 1963

10 ΜΑΙΟΥ 1963   ΛΑΜΠΡΑΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑΝ ΕΣΗΜΕΙΩΣΕΝ Η ΟΜΙΛΙΑ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ – ΥΠΟ ΤΟΥ ΛΟΓΟΤΕΧΝΟΘ κ. Ν. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ – Την 8.30 μ.μ. της Τρίτης εδόθη παρουσία των Διευθυντών της Νομαρχίας κ. Τσιακίρη, στρατ. Διοικητού κ. Λιαράκου και εκλεκτού ακροατηρίου εις την αίθουσαν της ΧΕΕΝ διάλεξις με ομιλητήν τον εκλεκτόν λογοτέχνην

Read More

Ο Π.Τ Πριν 55 Χρόνια 19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1963 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΟΛΙΝ ΜΑΣ

19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1963   Η ΜΕΡΙΜΝΑ ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥΣ – Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ κ. ΒΟΥΡΔΟΥΜΠΑΣ ΕΞΗΤΑΑΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ – ΟΙ ΑΓΡΟΤΑΙ ΕΞΕΦΡΑΣΑΝ ΘΕΡΜΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ ΔΙ’ ΟΣΑ ΥΠΕΡ ΑΥΤΩΝ ΕΠΡΑΞΕΝ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ – ΑΝΕΧΩΡΗΣΕ ΜΕΤΑ ΤΟΥ κ. ΜΑΝΕΝΤΗ ΕΙΣ ΘΡΑΚΗΝ – ΚΑΒΑΛΑ (Του αντ/του μας). Ο υπουργός της Γεωργίας κ. Βουρδούμπας

Read More

Ο Π.Τ Πριν 55 Χρόνια 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 1963

27 ΜΑΡΤΙΟΥ 1963   ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΣΥΝΗΓΟΡΕΙ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΙΝ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΙΣ ΟΧΥΡΟΝ – ΥΠΕΓΡΑΜΜΙΣΕ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ – Σχετικώς με τα αποχετευτικά έργα του λεκανοπεδίου Κ. Νευροκοπίου, το υπουργείον Γεωργίας εις ο δι’ υπομνήματος της απετάθη η κοινότης Οχυρού, απέστειλε το κατωτέρω έγγραφον, προς το υπουργείον Δημοσίων Έργων. «Έχομεν

Read More

Ο Π.Τ Πριν 55 Χρόνια 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 1963

20 ΜΑΡΤΙΟΥ 1963   ΗΡΧΙΣΕΝ ΗΔΗ Η ΣΥΝΤΑΞΙΣ ΤΞΣ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟΥ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ – ΕΠΑΝΕΚΑ,ΨΕΝ ΕΞ ΑΘΗΝΩΝ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ – Επανήλθον εξ Αθηνών χθες οι κ.κ. Γ. Κούρογλου, Κων. Καζάκος και Χρ. Λιανίδης, πρόεδροι Κοινοτήτων Οχυρού Περιθωρίου και Δασωτού αντιστοίχως και οι κ.κ. Στυλ. Θεοδωρίδης και Ι. Σιδηρόπουλος αντιπρόεδρος της

Read More

Ο Π.Τ Πριν 55 Χρόνια 1 ΜΑΡΤΙΟΥ 1963

1 ΜΑΡΤΙΟΥ 1963   ΔΙΑ ΤΟ ΤΡΕΧΟΝ ΕΤΟΣ – Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΙΣ ΤΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΜΑΣ – ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΩΝ – Υπό του Νομαρχιακού Ταμείου Δράμας επρογραμματίσθη δια το 1963 η εκτέλεσις ωρισμένου αριθμού κοινωφελών έργων εις διαφόρους Κοινότητας του Νομού. Μεταξύ των έργων τούτων είναι η

Read More

Ο Π.Τ Πριν 55 Χρόνια 23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1963 Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΩΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΚΑΠΝΟΠΟΛΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΜΑΣ

23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1963   Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΩΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΚΑΠΝΟΠΟΛΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΜΑΣ – Παρουσία του γενικού προέδρου της Ομοσπονδίας Επαγγελματοβιοτεχνών της πόλεώς μας κ. Γρηγ. Κασάπη και των ενταύθα αντιπροσώπων σιγαρέττων «Παπαστράτος» και «Ματσάγγου» κ.κ. Σάντα και Ζήση εβρτασθή την εσπέραν προχθές εις το κέντρον ο «Μπούφος» η ετήσια

Read More

Ο Π.Τ Πριν 55 Χρόνια 14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1963

14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1963   Η ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΜΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΘΑ ΔΙΑΝΕΙΜΗ ΤΡΟΦΙΜΑ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ – ΕΚ ΠΙΣΤΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΓΣΕΕ – Η Διοίκησις του Εργατικού Κέντρου της πόλεώς μας κατά την προχθεσινήν εσπερινήν έκτακτον συνεδρίασιν της, συνεζήτησεν επί μακρόν τον τρόπον διανομής του εις αυτήν αποσταλέντος χρηματικού ποσού εξ 25 χιλ.

Read More

Ο Π.Τ Πριν 55 Χρόνια 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1963

Ο Π.Τ Πριν 55 Χρόνια 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1963   ΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΑΑΑ ΘΑ ΚΑΤΑΝΕΜΗΘΟΥΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΑΝΕΡΓΩΝ ΕΚΑΣΤΟΥ ΔΗΜΟΥ – ΔΕΝ ΚΑΘΩΡΙΣΘΗ ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΩΝ – Επί δημοσιευθέντος τηλεγραφήματος εις την εφημερίδα του Εργατικού Κέντρου Δράμας ο υπουργός Προεδρίας Κυβερνήσεως κ. Γεροκωστόπουλος μας απέστειλε το κατωτέρω έγγραφον: Εις το φύλλον υμών της

Read More

Ο Π.Τ Πριν 55 Χρόνια 10 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1963 ΕΠΙΔΟΤΗΣΙΣ ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΩΝ ΖΩΩΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ

10 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1963   ΕΠΙΔΟΤΗΣΙΣ ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΩΝ ΖΩΩΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ – Υπό της Διευθύνσεως Γεωργίας του Νομού μας υπεβλήθη, προς το υπουργείον Γεωργίας, ειδικόν πρόγραμμα των απαιτούμενων πιστώσεων της επιδόσεως της κτηνοτροφίας της περιοχής του Νομού μας. Το ανωτέρω πρόγραμμα συνετάγη βάσει των εξαγγελθέντων μέτρων παρά του κ. υπουργού Γεωργίας, υπέρ βελτιώσεως

Read More

Ο Π.Τ Πριν 55 Χρόνια 10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1962

10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1962   Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΔΡΑΜΑΣ – ΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΝΤΑ ΕΡΓΑ ΕΝΤΟΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ – ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΡΑΧΜΩΝ 7.287.000 – Συμφώνως προς επίσημον έκθεσιν, κατά το γ’ τρίμηνον Ιουλίου – Σεπτεμβρίου 1962, εξετελέσθησαν υπό της Νομαρχίας Δράμας διάφορα έργα κοινής ωφελείας, δια τα οποία απερροφήθησαν πιστώσεις συμποσούμεναι εις δραχ. 7.287.000. Ούτω συνεχίσθησα αι

Read More
Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com