Αρχική σελίδα
Κυριακή, 1 Μαρτίου 2015

 

DSC04381
Ο ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΩΤΣΑΝΗΣ ΖΗΤΕΙ ΝΕΑΝ ΠΑΡΑΤΑΣΙΝ ΤΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ ΑΝΕΥ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΩΣ

 

– Ο Δήμαρχος Προσωτσάνης κ. Αθαν. Τριανταφυλλίδης απέστειλε προς τον Υπουργόν Εσωτερικών το κατωτέρω τηλεγράφημα:

 

Αναφέρω ότι λόγω οικονομικής ανεπαρκείας πλείστοι Δημόται οφείλεται Δήμου δεν ηδυνήθησαν επωφεληθώσιν ευεργητικής Διατάξεως άρθρου 8 Νομοθετικού Διατάγματος 3777. Δεδομένου ότι ήρχισαν πωλήσεις καπνών διερμηνεύοντες και επιθυμίαν αυτών υποβάλλομεν ευσεβάστως θερμήν παράκλησιν όπως δοθή δίμηνος παράτασις εκπνεούσης αύριον ευεργετικής διατάξεως. Νέα αύτη διευκόλυνσις θέλει συντελέσει μεγάλως εις ολικήν είσπραξιν καθυστερουμένων χρεών Δημοτών μας.

 

Η ΥΠΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΔΡΙΑΝΗΣ ΕΙΣ ΤΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΤΕ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ – Σχετικώς με την αίτησιν της Κοινότητος Αδριανής περί υπαγωγής εις το υποκατάστημα της ΑΤΕ Νικηφόρου, η Προεδρία της Κυβερνήσεως δι’ εγγράφου της μας γνωρίζει ότι η Διοίκησις της ΑΤΕ εζήτησε σχετικώς πληροφορίας από τα καταστήματα Δράμας και Νικηφόρου. Εις περίπτωσιν δε καταφατικής απαντήσεως τούτων το αίτημα της Κοινότητος Αδριανής θα γίνη αποδεκτόν.

Η ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 
DSC04382 

 

 

Η ΤΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΑΝΤΙΑΡΜΑΤΙΚΟΥ ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟΥ – Εις το Στρατόπεδον Πυροβολικού έλαβεν χώραν την 11ην π.μ. της παρελθούσης Κυριακής, λαμπρά τελετή εγκαταστάσεως και υποδοχής της συσταθείσης μοάνδος αντιαρματικού Πυροβολικού, οργανωθείσα εκ μέρους του Συνδέσμου Φίλοι του Στρατού και Χωροφυλακής Δράμας.

Κατ’ αρχήν εψάλη αγιασμός και ακολούθως ο Πρόεδρος του Συνδέσμου κ. Βίκτωρ Παπαδόπουλος ανέπτυξεν διά μακρών την συμβολήν του στρατού εις την ασφάλειαν της Πατρίδος και την ειρηνικήν ζωήν ταύτης, επίσης ευχαρίστησεν τους παρισταμένους δι΄ατην αποδοχήν της προσκλήσεως του Συνδέσμου και ηυχήθη εις τους κ.κ. Αξιωματικούς και οπλίτας της νέας μονάδος το ως ευπαρέστησαν εις την πόλιν μας.

Ακολούθως ωμίλησεν ο Ανώτερος Στρατιωτικός Διοικητής Συνταγματάρχης κ. Καραβέλλας ευχαριστήσας άπαντας διά την συμμετοχήν των εις την ωραίαν τελετήν και ιδιαιτέρως τον Σύνδεσμον διά την έξοχον πρωτοβουλίαν του.

Εν συνεχεία η μικρούλα Μεντίδου απήγγειλεν θαυμάσια το ποίημα προς την Γαλανόλευκην την οποίαν παρέδωσεν ο Σύνδεσμος προς την στρατιωτικήν μονάδα.

Επηκολούθησεν δεξίωσις των επισήμων και των παρισταμένων εκ μέρους του Συντάγματος.

Σήμερα γιορτάζουν

Google Maps

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΥΝ – ΑΝΟΙΚΤΑ ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟ ΑΠΟ 08.00πμ-08.00πμ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΑΚΗ–19ης Μαϊου 106,κέντρο Λαϊκής Αγοράς, τηλ. 25210/28022 ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΜΟΥΤΙΔΟΥ- Άρμεν 36, κοντά στην...
Περισσότερα...

Ο ΚΑΙΡΟΣ

pt-big
Find us on Facebook
Follow Us