Home > Παλιά Δράμα > 1925: Οι δημοτικές εκλογές και οι υποψήφιοι στη Δράμα

1925: Οι δημοτικές εκλογές και οι υποψήφιοι στη Δράμα

1925: Οι δημοτικές εκλογές

και οι υποψήφιοι στη Δράμα

Οκτώβριος του 1925 και η προεκλογική κίνηση για την ανάδειξη νέου δημάρχου στη Δράμα βρίσκεται στο κατακόρυφό της.

Οκτώ οι υποψήφιοι δήμαρχοι που , ως συνήθως, τάζουν λαγούς με πετραχήλια. Και φυσικά από τη μια μεριά οι Βενιζελικοί και από την άλλη, οι αντιβενιζελικοί.

Η ημερομηνία των εκλογών έχει οριστεί για την 25η Οκτωβρίου και φυσικό   είναι το ενδιαφέρον των εφημερίδων να στρέφεται προς αυτές, προβάλλοντας με την γραφίδα τους, τους υποψηφίους ανάλογα και με το κόμμα στο οποίο ανήκουν.

Με δεδομένα τα παραπάνω, συναντάμε δημοσίευμα στην εφημερίδα «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ ΝΕΑ»  στις 24 Οκτωβρίου στο οποίο όχι μόνο προβάλλεται ο υποψήφιος Γ. Παζιώνης, αλλά  τον θεωρεί και ως βέβαιο εκλεγμένο δήμαρχο.

Και επειδή μερικές φορές τα φαινόμενα απατούν, οι εκλογές γίνονται και ο Παζιώνης …… πατώνει.

Νέος δήμαρχος εκλέγεται ο Νικόλαος Παρμενίδης πετυχαίνοντας μια άνετη νίκη.

Τι έγραφε όμως εκείνη τη μέρα η εφημερίδα;

Αποτελεί θα έλεγα ιδιαίτερο ενδιαφέρον μιας και πέρα από το προεκλογικό  κλίμα που έχει δημιουργηθεί, μας πληροφορεί και για τα προβλήματα που απασχολούν την πόλη.   

 

ΔΡΑΜΑ – Ο ήλιος ρίχνει τις ευεργετικές του ακτίνες και θερμαίνει τις διάφορες πολλές παρέες που κάθησαν εις την Πλατεία Ελευθερίας. Η συζήτησις πανταχού περιστρέφεται εις την προεκλογικήν κίνησιν για το πρόσωπον του υποψηφίου, για τον συνδυασμόν των, για το πρόγραμμα των. Κάθημαι σε μια άκρη της πλατείας και ακούω με προσοχήν. Οπότε την συζήτησιν μιας παρέας διακόπτει κάποιος κύριος φωνάζων. «Γιατί βρε αδερφέ, ένας από τους 8 υποψηφίους δεν έχει το θάρρος και την τόλμην να μας αναπτύξη το πρόγραμμά του από το βήμα και μας τα γράφουν. Τα γράφουν αυτοί ή άλλοι;»

Δεν περνούν ολίγα λεπτά όταν έξαφνα και βλέπομεν μικρούς με άσπρα χαρτιά φορτωμένους να τρέχουν εις όλας τα διευθύνσεις. Γλυστρούν ανάμεσα απ’ τα τραπέζια και αφίνουν προσκλήσεις Δημ. Ενώσεως Δράμας και σε ολίγη ώρα βλέπω τον καθένα με μια δήλωσι στο χέρι. Πήρα και γω μια και είδα να προσκαλούνται οι δημόται να προσέλθουν δια να ακούσουν τον υποψήφιον της Δημ. Ενώσεως κ. Γρηγ. Παζιώνην. Όλοι ανυπομονούν πότε πότε θα φθάση η ορισθείσα 3η απογευματινή ώρα. Δεν είχε φθάση ακόμη η ώρα και κύματα κόσμου ξεκινούν για την αίθουσαν μεγάλου Κινηματογράφου, τα καθίσματα συμπληρώνονται ακαριαίως και κόσμος πάσης τάξεως και πάσης πολιτικής μερίδος εξακολουθεί να προσέρχεται. Εις τας 3 ακριβώς προσέρχονται ο κ. Παζιώνης την εμφάνισιν του οποίου ο κόσμος χαιρετά με παταγώδη χειροκροτήματα. Αφού απεκατεστάθη ησυχία ανέρχεται εις το βήμα ο κ. Οικονομίδης δικηγόρος ο οποίος εξ ονόματος της Δημ. Ενώσεως, χαιρετίζει τους συναθροισθέντες και φια μακρών τονίζει την σημασίαν των εκλογών. Είτα ανέρχεται εις το βήμα ο κ. Παζιώνης, ο οποίος με το γλυκό του χαμόγελο χαιρετά τους προσελθόντες, οι οποίοι τον αντιχαιρετούν με παρατεταμένα χειροκροτήματα. Και μόλις απεκατεστάθη η ησυχία ο γλυκός ρήτωρ χωρίς ρητορικά σχήματα χωρίς φωνές χωρίς νευρικές κινήσεις μονάχα με μια ψυχική ηρεμία αρχίζει την ανάλυσιν του προγράμματος και αφού προηγουμένως ηυχαρίστησε τους προσελθόντας. Υποδειχθείς λέγει ως υποψήφιος Δήμαρχος Δράμας υπό της ενταύθα Δημ. Ενώσεως και πολλών συμπατριωτών μου έχω την τιμήν να παρουσιασθώ ενώπιόν σας. Προερχόμενος από τας λαϊκάς τάξεις δεν έχω να σας υποδείξω τίτλους ευγενείας τους οποίους προβάλλουν πολλοί εν μέσω Δημοκρατικής κυριαρχίας, αλλ’ έχω να σας παρουσιάσω ωρισμένον πρόγραμμα δημοτικόν δραστηριότητα και ακατάβλητον θέλησιν. Δεν δύναμαι να σας υποσχεθώ ότι θα κάμω την Δράμαν επίγειον παράδεισον ούτε ότι θα κάνω πάρκα και βουλεβάρτα λεωφόρους και ηλεκτρικούς σιδηροδρόμους, διότι δια να γίνουν όλα αυτά και χρόνια πολλά χρειάζονται και χρήμα πολύ το οποίον ο Δήμος δεν έχει και δια να το αποκτήση πρέπει να επιβληθούν νέοι φόροι αλλά ο κόσμος δεν αντέχει. Δεν θα διστάσωμεν όμως να αποφασίσωμεν πάσαν δαπάνην και σύναψιν δανείου αναλόγως προς τας οικονομικάς δυνάμεις του Δήμου δια την κατασκευήν ωρισμένων έργων, των οποίων απαραίτητον ανάγκην έχει ούτος. Το σχέδιον της πόλεως θα είναι το πρώτιστον μέλημα ημών, διότι ούτε εν βήμα προς τα εμπρός δύναται να γίνη ούτε δρόμοι ούτε υπόνομοι άνευ εγκεκριμένου σχεδίου. Η ύδρευσις της πόλεως, η οποία τόσον επιτακτική και αναγκαία παρουσιάζεται πρέπει να χωρήση παραλλήλως. Η Δράμα ίσως είναι η μόνη παρημελημένη πόλις της Ανατ. Μακεδονίας αν και είναι πρωτεύουσα αυτής. Από απόψεως ηλεκτροφωτισμού θα ηδύνατο θαυμάσια να χρησιμοποιηθούν τα άφθονα ύδατα της Αγίας Βαρβάρας ή του Μαναρά και όχι μόνον να φωτίζεται αδαπάνως και πλούσιος αλλά και ισχυρόν ηλεκτρικόν ρεύμα να χρησιμοποιείται δια την εξυπηρέτησιν συγκοινωνίας και βιομηχανικών επιχειρήσεων παραλλήλως προς τα ανωτέρω θα φροντίσωμεν δε εξωραϊστικά έργα ανάλογα προς τον Δήμον Δράμας π.χ. είνε ανάγκη να γίνη μια δημοτική αγορά την οποίαν στερούμεθα όπου θα συγκεντρωθούν τα κρεοπωλεία ιχθυοπωλεία και λαχανοπωλεία.

Η αυτή φροντίς θα ληφθή και δια τους συνοικισμούς οι οποίοι είναι οι πνεύμονες της πόλεως. Δια την εκτέλεσιν όλων των Δημοτικών έργων θέλομεν φροντίση και εξασφαλίση την εργασίαν των συμπολιτών μας προς επούλωσιν της πληγής της αεργίας και θα φανώμεν πάντοτε αρρωγοί των πενομένων λαϊκών και εργατικών τάξεων κατά περιόδους οικονομικής κρίσεως και αεργίας.» Είτα ο κ. Παζιώνης αναφέρεται εις άλλα εκ των σοβαρωτέρων μιλημάτων του, εις την υγιεινήν και καθαριότητα την αναδιοργάνωσιν των Δημοτικών Νοσοκομείων και επαύξησιν σημαντικήν των κλινών ούτως ώστε ουδείς πλέον πάσχων εκ των απύρων τάξεων να μένη άνευ επιμελημένης νοσοκομειακής περιθάλψεως. Επίσης ετόνισεν ότι απαραίτητον θεωρεί και την ίδρυσιν λαϊκών φαρμακείων. Όσον αφορά την καθαριότητα, λέγει, θα επιδείξωμεν αυστηρότητα αμείλικτον ίνα εξασφαλισθή αύτη καθώς αρμόζει εις πόλιν κατοικημένην από ανθρώπους πεπολιτισμένους. Αναφερόμενος δια την εκπαίδευσιν λέγει, επειδή φρονούμεν ότι βάσις της κοινωνικής αναπτύξεως είνε η εκπαίδευσις θέλομεν ενισχύση αυτήν ιδρύοντες προσέτι και νυκτερινάς σχολάς. Τέλος τονίζει ότι έχει αποστολήν ο Δήμος να παρακολουθή την οικονομικήν και κοινωνιολογικήν κίνησιν των δημοτών και να φροντίζη πάση θυσία εις το τα καταστήση τον βίον των λαϊκών τάξεων ανετώτερον καταργών τους φόρους ειδών πρώτης ανάγκης. Δια την κάλυψιν του ούτω δημιουργουμένου ελλείμματος θέλομεν προβή εις διπλάσιαν φορολογίαν οινοπνεύματος και πολλαπλασίαν των ειδών πολυτελείας.

«Αυτό το πρόγραμμά μας, κατέληξεν ο κ. Παζιώνης, Αυταί οι αρχαί μας, αυταί αι πεποιθήσεις μας.

Τα ειλικρινή και σταράτα αυτά λόγια του κ. Παζιώνη εκάλυψαν παταγώδη χειροκροτήματα και ζητωκραυγαί και έκαστος είχε σχηματίσει την γνώμην ότι ο μόνος κατάλληλος να καθήση επί του Δημαρχιακού Θώκου Δράμας είνε αυτός και μόνος.

Γενική πλέον είνε η πεποίθησις εν Δράμα ότι Δήμαρχος της πόλεως ταύτης μεθαύριον την Δευτέραν θα είνε ο κ. Γρ. Παζιώνης. Ήδη η κίνησις η οποία γίνεται πέριξ του εκλεκτού αυτού υποψηφίου παρουσιάζει ως βεβαίαν την επιτυχίαν αυτού και της Δημοκρατικής Ενώσεως της οποίας επίλεκτον μέλος είνε.

Ένας διαβάτης.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *