Home > νέα > Νέο έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο Δράμας για τη ΔΕΚΠΟΤΑ με την απόλυτη πλειοψηφία Η ΔΕΚΠΟΤΑ κλείνει «διότι τα διαρθρωτικά και οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει, δεν επιτρέπουν τη λειτουργία της»

Νέο έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο Δράμας για τη ΔΕΚΠΟΤΑ με την απόλυτη πλειοψηφία Η ΔΕΚΠΟΤΑ κλείνει «διότι τα διαρθρωτικά και οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει, δεν επιτρέπουν τη λειτουργία της»

Νέο έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο

Δράμας για τη ΔΕΚΠΟΤΑ

με την απόλυτη πλειοψηφία

Η ΔΕΚΠΟΤΑ κλείνει «διότι τα διαρθρωτικά και οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει,  δεν επιτρέπουν τη λειτουργία της»

Του Θανάση Πολυμένη

ΟΠΩΣ είχαμε ήδη δημοσιεύσει την περασμένη εβδομάδα για το ζήτημα της λύσης και εκκαθάρισης της ΔΕΚΠΟΤΑ, το θέμα αυτό πέρασε κατά πλειοψηφία από το Δημοτικό Συμβούλιο της Τετάρτης 10 Μαρτίου 2021.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο δημοτικός σύμβουλος της παράταξης της μείζονος αντιπολίτευσης «Πόλη+Ζωή» κ. Μλεκάνης, είχε επισημάνει ότι, θα έπρεπε να αναφέρεται κάποια αιτιολογία για τη λύση της εν λόγω δημοτικής επιχείρησης. Παρ’ όλα αυτά, η πρόταση αυτή δεν εντάχθηκε στην τελική απόφαση. Και αυτό γιατί η δημοτική αρχή δεν δέχτηκε την πρόταση της μείζονος όπως ήταν διαμορφωμένη, καθώς άφηνε να εννοηθούν διάφορα άλλα ζητήματα οικονομικής και νομικής φύσεως.

Αυτό όμως έγινε αντιληπτό στη συνέχεια, και η δημοτική αρχή κατάλαβε ότι μπορούσε να δημιουργηθεί ζήτημα όσον αφορά τις διαδικασίες αυτές, ενώ απαιτούνταν τελικά η απόλυτη πλειοψηφία του σώματος και επί των παρόντων. Έτσι, αποφασίστηκε η σύγκληση έκτακτης και κατεπείγουσας σύγκλησης του Δημοτικού Συμβουλίου, δια περιφοράς αυτή τη φόρα, ώστε να ενταχθεί στην απόφαση και η πρόταση της αιτιολογίας, για ποιο λόγο δηλαδή το Δημοτικό Συμβούλιο οδηγείται στην απόφαση αυτή. Η δια περιφοράς συνεδρίαση (ψήφος με αποστολή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δηλαδή), πραγματοποιήθηκε στις 19.30 το βράδυ της Τρίτης 16 Μαρτίου 2021.

Όπως αναφερόταν στην εισήγηση αυτή: [Το κατεπείγον έγκειται στο ότι η Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α. δεν μπορεί να συνεχίσει τη λειτουργία της εξαιτίας έλλειψης χρημάτων από το δημοτικό προϋπολογισμό και έτσι πρέπει να επισπευσθούν άμεσα οι διαδικασίες λύσης και εκκαθάρισης της επιχείρησης, ο ορισμός εταιρίας ορκωτών λογιστών, η μεταφορά του συγχρηματοδοτούμενου από την Ε.Ε. προγράμματος ΚΔΑΠ ΜεΑ Δήμου Δράμας στο Δήμο Δράμας ή στο Ν.Π.Δ.Δ. Δ. Δράμας καθώς και η μεταφορά του με πάσης φύσεως σχέσης εργασίας προσωπικού της επιχείρησης.]

Αυτό που έχει σημασία είναι ότι, όπως φαίνεται, ακόμα και την τελευταία στιγμή της λύσης της δημοτικής επιχείρησης της ΔΕΚΠΟΤΑ, υπήρχαν και υπάρχουν διάφορα κωλύματα. Από εδώ και πέρα, η απόφαση αυτή θα πρέπει να αποσταλεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης, η οποία θα πρέπει να αποφασίσει για τη νομιμότητα της και να ακολουθηθεί η διαδικασία σύμφωνα με όσα προβλέπονται.

Η τελική – κατά πλειοψηφία – απόφαση ορίζει λοιπόν τα εξής, έτσι όπως αυτά αναφέρονται σ’ αυτήν και έχουν αναρτηθεί επίσημα πλέον στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ:

[Τη λύση και εκκαθάριση της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α Δήμου Δράμας, διότι τα διαρθρωτικά και οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει, δεν επιτρέπουν τη λειτουργία της.

Ορίζει την AUDIT OPINION ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΕΠΕ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ 79 18345 ΜΟΣΧΑΤΟ, για την ανάληψη της κατά νόμο διαδικασίας της εκκαθάρισης, με προσφορά ποσού 19.000 € πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ.

Το τελικό προϊόν της εκκαθάρισης, όταν αυτό ολοκληρωθεί, θα παραδοθεί στην Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Δράμας, η οποία κατόπιν ελέγχου του περιεχομένου του θα προβεί στη σύνταξη σχετικής εισήγησης προς το δημοτικό συμβούλιο.

Τη μεταφορά του συγχρηματοδοτούμενου από την Ευρωπαϊκή Ένωση προγράμματος “Κ.Δ.Α.Π ΜεΑ Δήμου Δράμας” στο Ν.Π.Δ.Δ αυτού με την επωνυμία Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2(α) του άρθρου 112, του Ν. 3852/2010.

Τη μεταφορά του με πάσης φύσεως σχέση εργασίας προσωπικού της δημοτικής επιχείρησης, όπως αναλυτικά προβλέπεται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας με τις διατάξεις των παραγράφων 9(α) και 9(β) του άρθρου 109 του Ν. 3852/2010.

Με τη λύση της δημοτικής επιχείρησης και τη δημοσίευση αυτής στο ΦΕΚ, οι ως άνω υπάλληλοι θα μεταφερθούν στο Δήμο Δράμας και θα καταταχθούν σε προσωποπαγείς θέσεις, αντίστοιχες των τυπικών προσόντων τους, με απόφαση του Δημάρχου Δράμας, η οποία θα δημοσιευτεί και στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στο ως άνω αναφερόμενο προσωπικό θα ληφθεί υπόψη η προϋπηρεσία του για τη μισθολογική και βαθμολογική κατάταξη αυτού.

Επίσης, αποφασίζεται και η μεταφορά έξι (6) ατόμων που υπηρετούν με συμβάσεις εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ στο Κ.Δ.Α.Π. μεΑ Δήμου Δράμας ‘Το Χαμόγελό μας’. Το πρόγραμμα αυτό υλοποιείται από την Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α. Δήμου Δράμας και συγχρηματοδοτείται από τη Δράση “Εναρμόνιση οικογενειακής & επαγγελματικής ζωής”, η οποία εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου  Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση (ΕΠ ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ) 2014 – 2020 του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων και στα 13 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα ΠΕΠ 2014-2020 με δικαιούχο την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης Ε.Ε.Τ.Α.Α Α.Ε. αλλά και από τον προϋπολογισμό της ΔΕΚΠΟΤΑ)]