Home > Ο Π.Τ. Πριν 55 Χρόνια > Ο Π.Τ Πριν 55 Χρόνια 19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1963 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΟΛΙΝ ΜΑΣ

Ο Π.Τ Πριν 55 Χρόνια 19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1963 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΟΛΙΝ ΜΑΣ

19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1963

 

Η ΜΕΡΙΜΝΑ ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥΣ – Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ κ. ΒΟΥΡΔΟΥΜΠΑΣ ΕΞΗΤΑΑΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ – ΟΙ ΑΓΡΟΤΑΙ ΕΞΕΦΡΑΣΑΝ ΘΕΡΜΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ ΔΙ’ ΟΣΑ ΥΠΕΡ ΑΥΤΩΝ ΕΠΡΑΞΕΝ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ – ΑΝΕΧΩΡΗΣΕ ΜΕΤΑ ΤΟΥ κ. ΜΑΝΕΝΤΗ ΕΙΣ ΘΡΑΚΗΝ – ΚΑΒΑΛΑ (Του αντ/του μας). Ο υπουργός της Γεωργίας κ. Βουρδούμπας αφιχθείς προχθές την νύκτα εις την πόλιν μας ησχολήθη χθες δι’ όλης της ημέρας με τα γεωργικά θέματα του Νομού και ήκουσε αναπτυσσόμενα ταύτα παρά των εκπροσώπων του γεωργικού κόσμου οίτινες έφθασαν προς τούτο εις την πόλιν μας από προχθές.

O YPOYRGOS GEORGIAS STHN POLH MAS - 55 XRONIA

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΟΛΙΝ ΜΑΣ – Ο υπουργός Γεωργίας κ. Βουρδουμπάς μετά των βουλευτ΄ν Δράμας κ.κ. Γρίβα, Τσίμπα και Φωστηρίδη και των Διευθυντών του υπουργείου του κατά την προχθεσινήν επί σκέψιν του εις Δράμαν όπου εξήτασε διάφορα θέματα της πόλεως και της υπαίθρου.

Κοινή ήτο η ομολογία ότι ουδέποτε εις την ιστορίαν του Ελληνικού Βασιλείου υπουργός της Γεωργίας περιοδεύων την ύπαιθρον έτυχεν ταόσον θερμής υποδοχής και ουδέποτε δια στόματος των ιδίων αγροτών ανεγνωρίσθη τόσον πανηγυρικώς το κυβερνητικόν έργον όσον χθες ότι οι εκπρόσωποι των αγροτών εξέφραζον την ευγνωμοσύνην των προς την κυβέρνησιν του Κων/τίνου Καραμανλή δια τα γενικά υπέρ αυτών μέτρα και ειδικώτερον δια την προστασίαν του καπνού. Διότι θα πρέπει να υπογραμμισθή ότι της αναπτύξεως των επί μέρους θεμάτων προηγείτο πάντοτε η έκφρασις ευχαριστιών δια τα επιτελεσθέντα μέχρι τούδε υπέρ της προαγωγής της γεωργικής οικονομίας εις τον Νομόν μας και δεν εξεφράσθη ουδεμία διαμαρτυρία δια μη ικανοποίησιν αιτήματος αγροτών.

Ο κ. υπουργός μετά της ακολουθίας του μετέβη την 9.30 π.μ. χθες εις την Νομαρχίαν όπου ανέμενον και τον εχαιρέτησαν άπαντες οι προϊστάμενοι των υπηρεσιών αρμοδιότητος του υπουργείου του.

Εις την Νομαρχίαν κατέφθασαν εν τω μεταξύ οι βουλευταί του Νομού μας κ.κ. Θεολογίτης τ. υπουργός και Κ. Βενέτης και ο πολιτευτής κ. Παναγιωτόπουλος.

Ωσαύτως αφίχθη και ο υπουργός Βορείου Ελλάδος συνοδευόμενος υπό του Επιθεωρητού Εποικισμού κ. Χατζηγεωργίου και του Διευθυντού του Γραφείου Τύπου κ. Πασχαλινοπούλου.

Η ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΣ – Επί των αγροτικών θεμάτων του Νομού μας ενημέρωσεν τον κ. υπουργόν ο Νομάρχης κ. Γαϊταντζής βάσει στατιστικών πινάκων επί της συντελουμένης προόδου κατ’ έτος εις τον αγροτικόν τομέα. Τόσον κατατοπιστική υπήρξεν η ενημέρωσις ώστε ο κ. υπουργός εξ΄φρασε τον ενθουσιαμόν του και συνεχάρη τον κ. Νομάρχην και τας αρμοδίας υπηρεσίας εζήτησε δε να του αποσταλή η μελέτη αναδιαρθρώσεως των καλλιεργειών της περιάδος Χρυσουπόλεως μετά την αποπεράτωσιν των αρδευτικών έργων και η οποία οφείλεται εις έμπνευσιν του κ. Νομάρχου. Ο κ. υπουργός εχαρακτήρισεν την εν λόγω έκθεσιν αξίαν να αποτελέση παράδειγμα και δι’ άλλας περιοχάς.

Εις το σημείον αυτό παρεμβαίνων ο τ. υπουργός κ. Θεολογίτης εζήτησε όπως υπάρξη συνεργασία και με τον Νομόν Ξάνθης του οποίου μεγάλαι εκτάσεις θα αρδευτούν εκ του φράγματος Νέστου.

Επίσης ο κ. Θεολογίτης παρεμβαίνων κατά την ενημέρωσιν του κ. υπουργού επί των επί μέρους θεμάτων εζήτησεν όπως ενισχυθούν οι πληγέντες μελισσοτρόφοι και χορηγηθή και το 100δραχμον εις τους κτηνοτρόφους εκείνους οίτινες πειθαρχούντες εις τας υποδείξεις του υπουργείου έσφαξαν τας αίγας των.

Ο Νομοκτηνίατρος κ. Θωμάς ενημέρωσεν τον κ. υπουργόν επί των θεμάτων της αρμοδιότητος του και παρεκάλεσεν όπως ιδρυθούν κτηνιατρεία εις την ορεινήν περιοχήν και την Θάσον.