Home > νέα > ΠΑΛΙΆ ΔΡΑΜΑ-1930 και ο Εμπορικός Σύλλογος Δράμας

ΠΑΛΙΆ ΔΡΑΜΑ-1930 και ο Εμπορικός Σύλλογος Δράμας

ΠΑΛΙΆ ΔΡΑΜΑ

1930 και ο Εμπορικός Σύλλογος Δράμας 

 

 

1930 και ο Εμπορικός Σύλλογος Δράμας, ενημερώνει τα μέλη του για τις παρεμβάσεις της διοίκησή του, στην επίλυση προβλημάτων που απασχολούν τον κλάδο, καθώς επίσης και την πόλη της Δράμας.

Τηλεφωνική εγκατάσταση υπάρχει, τηλέφωνα δεν υπάρχουν γιατί είναι αδύνατη προς το παρόν η σύνδεση.

Κάποιες πυρκαγιές που σημειώνονται στη Δράμα, οδηγούν στην αυθαίρετη απόφαση των ασφαλιστικών εταιριών να αυξήσουν τα ασφάλιστρά τους. Και βέβαια λογική η διαμαρτυρία του Εμπορικού συλλόγου.

Τα δικαστήρια που καλούνται να λύσουν διαφορές βαδίζουν στον ρυθμό της …. χελώνας με αποτέλεσμα να δημιουργούν προβλήματα στον εμπορικό κόσμο.

Ας δούμε όμως, τι μας λέει η διοίκηση του Εμπορικού συλλόγου για τα προβλήματα, όπως καταγράφονται στην εφημερίδα «ΘΑΡΡΟΣ» τον Νοέμβριο του 1930.

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ

Η κίνησις του εμπορίου όπως παρουσιάζεται, εις την σύγχρονον  κοινωνικήν και οικονομικήν ζωήν απαιτεί συγχρονισμόν με την καθ΄ όλου τεχνικήν και επιστημονικήν εξέλιξιν της εποχής μας. Εις περίοδον, κατά την οποίαν το αδάμαστον πνεύμα του ανθρώπου, κατόρθωσε να συντομεύση τας αποστάσεις και να προσδώση μιν νέαν μορφήν εις την ατένισιν του μέλλοντος, ήτο επόμενον και το εμπόριον να μεταβέλλη τας πρωτογόνους μεθόδους κινήσεως και συνεννοήσεως και να εφαρμοσθή με το πνεύμα του συγχρόνου πολιτισμού.

Προς τον σκοπόν αυτόν κατεβάλλομεν πάσαν προσπάθειαν όπως επιτευχθή η ίδρυσις εν τη πόλει μας Τηλεφωνικού Κέντρου. Τα ωφελήματα και τα αγαθά αποτελέσματα τα οποία προκύπτουν εκ της εγκαταστάσεως τηλεφώνων, είναι μεγάλα τα οποία πας τις δύναται να εννοήση  καθ΄  όσον αν αμεσώτερον ενδιαφέρει την εν γένει κίνησιν του εμπορίου, δεν παύει να έχη και γενικώτερον κοινωνικόν χαρακτήρα. Δεν θα ήτο διόλου υποτιμητικόν και εγωιστικόν δια την Δράμαν, εάν διακηρύτταμεν  ότι δύναται να καυχάται, διότι είναι η τρίτη κατά σειράν πόλις της Μακεδονίας και Θράκης ήτις διατηρεί τηλ/κάς εγκαταστάσεις. Το γεγονός πρέπει να εξαρθή ιδιαιτέρως διότι σημειώνει η πόλις ένα βήμα προόδου και πολιτισμού, υψίστης σπουδαιότητος και σημασίας. Θα ήτο σπουδαία παράλειψις να μην αναφέρωμεν και την αρωγήν τόσον του Δήμου όσον και του Επιμελητηρίου, την οποίαν προσέφερν επί προεδρείας του κ. Αναγνώστου δια την επιτυχίαν και την οποίαν η Διοίκησις του Εμπορικού συλλόγου δεν λησμονεί να κάμη μνείαν.

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΙΣ

ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

Παραλλήλως με τας ενεργείας τας οποίας κατεβάλαμεν δια την εγκατάστασιν του Τηλ/νικού Κέντρου, του οποίου η λειτουργία από καιρού ήρχισε, προέβημεν εις επανειλημμένα διαβήματα προς την Κυβέρνησιν και το αρμόδιον Υπουργείον Συγκοινωνίας δια την Τηλ/κήν σύνδεσιν μετά των Αθηνών τουλάχιστον επί μιαν ώραν επί του παρόντος. Το υπουργείον Συγκοινωνιών σχετικώς με το ζήτημα αυτό, όπερ προθύμως ανέλαβε την υποστήριξιν ο βουλευτής του Νομού μας κ. Ζερβός, το Υπουργείο Συγκοινωνίας απήντησεν ως εξής: « Εκ των γενομένων ήδη τεχνικών αποπειρών και δοκιμών καθ΄ ά εξάγεται ατυχώς προς το παρόν καθίσταται αδύνατος η μεταξύ Αθηνών – Δράμας Τηλ/κή ανταπόκρισις δι΄ ών τεχνικών μέσων διαθέτει σήμερον η υπηρεσία ημών. Η εκμετάλλευσις της υπεραστικής ανταποκρίσεως ως γνωστόν εξεχωρήθη δια συμβάσεως εις Εταιρίας ήτις θέλει μεριμνήση λιαν προσεχώς δια την βελτίωσιν των ενδεικνυομένων τεχνικών μέτρων, δι΄ ών θα επιτευχθή η ως είρηται τηλ/κή ανταπόκρισης».

Παρ΄ όλην την μη ικανοποιητικήν απάντησιν του Υπουργείου προσκρούουσιν εις τεχνικούς καθαρούς λόγτους, δεν εγκαταλείψαμεν το ζήτημα, αλλά τα παρακολουθούμεν ίνα εν δεδομένη ευκαιρία το επαναφέρομεν, διότι έχομεν την αντίληψιν ότι η Τηλ/νική εν τη πόλει μας εγκατάστασις  εν συνδυασμώ με την σύνθεσιν της Πρωτευούσης, θα διγυκόλυνε  την πόλιν μεγάλως και παντοιοτρόπως.

ΜΕΙΩΣΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ 

Αι συχναί πυρκαϊαί του τελευταίου καιρού έφερον εις την απόφασιν την «Ενωσιν των εν Ελλάδι εργαζομένων Ασφαλιστικών κατά πυρός Εταιριών» όπως προβή εις την απότομον υπερτίμησιν των ασφαλίστρων εις 100ο/ο  δια τας πόλεις της Αν. Μακεδονίας. Ιδίως εις την απόφασιν ταύτην προφανώς ήχθη η Ένωσις ασφαλιστικών Εταιριών, αναχωρούσα από την σφαλεράν αντίληψιν ότι αι πυρκαϊαί δεν προήρχοντο τυχαίως αλλά από σκοπούς απωτέρους, και ότι δια της υπερτιμήσεως δεν υπάρχει πλέον ζήτημα πυρκαΪάς καθ΄ όσον το καόν εξηφανίζετο.

Επειδή το τοιούτον ως ήτο επόμενον καθήπτατο «Της εμπορικής πίστεως» και συγχρόνως επέφερε νέκρωσιν της αγοράς εκ της νέας επιβαρύνσεως εκ των ασφαλίστρων, διεμαρτυρήθημεν και καταβάλλαμεν υπερανθρώπους προσπαθείας τόσον προς  το Πολιτικόν Γραφείον του κ. Πρωθυπουργού, Υπουργείον Εθνικής Οικονομίας, όσον και προς την Ένωσιν Εταιριών, δια την μείωσιν των αφαλίστρων εκθέτοντες δια μακρών και τους λόγους. Πλην όμως δυστυχώς ουδεμιάς απαντήσεως ετύχαμεν εκ μέρους του Πολιτικού Γραφείου και Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας. Μόνον η Ένωσις ασφαλιστικών Εταιριών μας εγνώρισεν ότι επί του παρόντος η Ένωσις δεν ευρίσκει δικαιολογημένην ουδεμίαν μεταβολήν «επί της υφισταμένης τιμολογήσεως των εν Δράμα κινδύνων». Αλλ΄η κατηγορηματική άρνησις της Ενώσεως των εν Ελλάδι εργαζομένων Εταιριών, ουδόλως πρέπει να αποβάλλη την ελπίδα από τας εργαζομένας τάξεις, ότι θα περατωθή και θα καθιερωθή όπως ήδη έχει η υπερτίμησις των ασφαλίστρων, εξαιρετικώς δια την πόλιν μαςκαι λοιπάς πόλεις της Αν. Μακεδονίας.

Διότι εξωφρενική δύναται να θεωρηθή η επιμονή των ασφαλιστικών Εταιριών, εισπράττουσι διπλάσια  ασφάλιστρα δια να καλύψουν ως λέγουν τας ζημίας χωρίς να λάβουν υπ΄ όψιν και την τραγικήν θέσιν εις ήν έχει περιέλθη ο εμποροεπαγγελματικός κόσμος εκ της μαστιζούσης αυτόν από ετών ήδη οικονομικής κρίσεως. Δια τούτο το ζήτημα των ασφαλίστρων πρέπει να αποτελέση κεφαλαιώδες θέμα συζητήσεως εις τα προσεχή μας συνέδρια, ίνα δια του συντονισμού των δυνάμεών μας, ολοκλήρου του εμποροεπαγγελματικού κόσμου, δυνηθώμεν τελικώς να άρωμεν την βαρείαν αυτήν και αδικαιολόγητον επιβάρυνσιν.

ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΙΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ

ΕΞΟΔΩΝ

Η απλοποίησις των Δικαστικών εξόδων και γενικώς των υφισταμένων δικονομικών τύπων απησχόλησε πολλάκις το Δ/κόν Συμβούλιον του Συλλόγου.

Η όλη διεξαγωγή των ανωτέρω τύπων απαιτεί αφ΄  ενός μεν χρόνον αφ΄ ετέρου δε και έξοδα πάμπολλα εις τα οποία ο Εμπορικός κόσμος δεν αντέχει εξ΄ άλλου πρόκειται περί μιας πληγής που χαρακτηρίζει την γραφειοκρατίαν της χώρας μας, την οποία αντί να διακρίνη η ταχύτης, τουναντίον ακολουθεί χελωνεοειδός, ταλαιπωρούμενος εν τω μεταξύ ο πολίτης, ο καταφεύγων δια την επίλυσιν των ζητημάτων του.

Μη αρκεσθέντες εις απλάς παραστάσεις απετάνθημεν και προς την κυβέρνησιν και τον Αρμόδιον Υπουργείον Δικαιοσύνης, ίνα επιληφθή σοβαρώς του ζητήματος, απλοποιουμένων των διατυπώσεων, ίνα δυνηθή ο έμπορος και απαλλαγή του κυκεώνος της γραφειοκρατίας κατορθώση δε να εισπράττη ευκολώτερον το λαβείν.

  ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΕΛΟΥΣ

 ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ

Αφορμήν λαβόντες από την διαρκώς χειροτέρευσιν των εργασιών και από την αδυναμίαν του εμποροεπαγγελματικού κόσμου όπως αντεπεξέλθουν εις τας υποχρεώσεις απέναντι του δημοσίου, εζητήσαμεν από το Υπουργείον των Οικονομικών όπως το ποσοστό της εκπτώσεως από 20ο/ο ανέλθη εις 40 ο/ο διότι αι συνθήκαι της εργασίας και της αποδόσεως τούτων εχειροτέρευσαν  κατά ποσοστόν πολύ μεγαλύτερον του χορηγουμένου ποσοστού εκπτώσεως εν συγκρίσει με την προ τετραετίας κατάταξιν.

Το Υπουργείον των Οικονομικών μας εγνώρισε ότι «όσον αφορά τον φόρον επιτηδεύματος και δια το τρέχον έτος, δυστυχώς δεν δύναται να αποφασισθή ετέρα μείωσις ουδέ να ενεργηθή επανακατάταξις εκτός των περιπτώσεων των αναφερομένων εις τον νόμον ή οι μεταβολής επιτηδεύματος μεταφοράς προσλήψεως ή αποχωρήσεως συνεταίρων.

Η μεταβληθείσα τυχόν οικονομική κατάστασις των φορολογουμένων θέλει ληφθή υπ όψιν κατά την ενεργηθησομένην νέαν γενικήν κατάταξιν από του προσεχούς έτους».