Home > νέα > ΠΑΛΙΑ ΔΡΑΜΑ-1938. Οι αγορές καπνού έχουν ανοίξει και οι καπνοπαραγωγοί της Δράμας

ΠΑΛΙΑ ΔΡΑΜΑ-1938. Οι αγορές καπνού έχουν ανοίξει και οι καπνοπαραγωγοί της Δράμας

1938. Οι αγορές καπνού έχουν ανοίξει

και οι καπνοπαραγωγοί

της Δράμας περιμένουν

 

Έρευνα –επιμέλεια Ιωάννης Στ. Σταυρίδης

  1. Οι αγορές καπνού έχουν ανοίξει και οι καπνοπαραγωγοί της Δράμας περιμένουν με ιδιαίτερη αγωνία το ενδιαφέρον των καπνεμπόρων. Πως θα διαμορφωθούν οι νέες τιμές και που θα φθάσει η απορρόφηση του καπνού τους.

Η αρχή είναι δύσκολη, γιατί σ΄ αυτή τη περίπτωση λειτουργεί το «παζάρι».

  • Τόσα ζητάω, πόσα δίνεις.

Οι καπνοπαραγωγοί ζητάνε ουκ ολίγα, αλλά οι καπνέμποροι ….περιμένουν. Το ενδιαφέρον τους ελάχιστο, μέχρι να φθάσουν τους καπνοπαραγωγούς στο σημείο της ανησυχίας.

  • Βρε μπας και δε τα πουλήσω με αυτά που ζητάω;

Τον Φεβρουάριο του 1938 η εφημερίδα «ΤΟ ΦΩΣ» Θεσσαλονίκης σε ανταπόκρισή της γράφει σχετικά:

ΔΡΑΜΑ 12. (του απεσταλμένου μας). Μετά την έντασιν των πρώτων ημερών της καπναγοράς της περιφερείας  Δράμας, σημαντική ύφεσις ήρχισε τώρα να παρατηρείται. Ούτω από της προχθές μικραί πράξεις εσημειώθησαν εις διάφορα σημεία, σήμερον δε καθ΄ όλην την ημέραν μόνον εις τα Κοκκινώγια ηγοράσθησαν 10.000 οκάδες μπασή-μπαγλή προς 117-120 δρχ την οκάν με αγοραστάς τους Συντέλκο, Μισιριάν και Παλόγλου και εις τον Ξηροπόταμον ολίγα ρεφούζια. Η ύφεσις αύτη αν ήτο κάπως απροσδόκητος δεν ήτο όμως και ανεξήγητος, πολύ δε ολιγώτερον ανησυχαστική. Η τοιαύτη κατάστασις ερμηνεύεται από τους ειδιούς ως εξής:

Τας αγοράς ήνοιξαν με την ορμητικότητα που χαρακτηρίζει εκείνους οι οποίοι δεν έχουν μεγάλας αξιώσεις και δεν διακινδυνεύουν μεγάλα πράγματα διάφοροι μικροί καπνέμποροι και προσέφερον τιμάς ανωτέρας των κανονικών τιμών δια να αγοράσουν εδώ και εκεί μερικά μαξούλια και να κάνουν τας μικράς μερίδας που τους εχρειάζοντο. ΄Ετσι έφθασαν τα μπασή-μπαγλή εις την κάπως απροσδόκητον τιμήν των 135 δρχ την οκάν. Οσονδήποτε δε και αν υπήρξαν μικραί αι γενόμεναι πράξεις, αι τιμαί αυταί απετέλεσαν δια τους παραγωγούς το «στήσιμον» της εσοδείας. Και όταν οι γερμανοί και οι αμερικανοί ενεφανίσθησαν ως αγορασταί, οι παραγωγοί επέμεναν εις τας τιμάς αυτάς.

Αλλά οι μεγάλοι, οι οποίοι κάμνουν προμηθείας εκατομμυρίων οκάδων, έχουν πρόγραμμα και προϋπολογισμόν και βαίνουν συντηρητικώς και λελογισμένως. Αυτοί δεν εφάνησαν διατεθειμένοι να προσφέρουν περισσότερον των 110-120 δραχμών δια τα μαπσή-μπαγλή. Διότι θα ήσαν υποχρεωμένοι ν΄ ανέβουν ακόμη περισσότερον εις τα λεγόμενα «καλά χωριά» θα είχε δε πολύ δίκαιον λ.χ. η περιφέρεια  Προσωτσάνης να ζητήση δια τα εκλεκτά καπνά της και 150 δρχ την οκάν.

PALIA DRAMA KAPNA

Εν τούτοις έγιναν μερικαί αγοραί επί καλών καπνών και περισσότεραι ακόμη επί ρεφουζίων, τα οποία έφθασαν εις την καλήν τιμήν των 50-55 δρχ εις δε τους μαχαλάδες μέχρι 95 δραχ. Και είναι χαρακτηριστικόν ότι αγοράζονται και τα ρεφούζια μπασή-μπαγλή, τα οποία τα προηγούμενα έτη δεν είχον τόσην ζήτησιν.

Έτσι, η εμμονή των παραγωγών εις τας πρώτας προσφερθείσας τιμάς, κατέστησεν εφεκτικούς τους μεγάλους και επήλθεν η ύφεσις.

Αλλ΄αι αγοραί δεν θα αργήσουν να ζωηρεύσουν. Θα ευρεθή ταχέως επίπεδον συναντήσεως μεταξύ των παραγωγών και των μεγάλων αγοραστών. Και οι πάντες αποβλέπουν τώρα προς την «Κομέρσιαλ». Μάλιστα δε μετά την χθεσινήν άφιξιν του εν Παρισίοις γενικού διευθυντού αυτής κ. Τιάνο.

Η «Κομμέρσιαλ» απολαύει της μεγάλης εκτιμήσεως των παραγωγών ολοκλήρου της Ανατολικής Μακεδονίας. Παρά το ξενικόν της όνομα, θεωρείται ως κατ΄ εξοχήν ελληνική επιχείρησις, η οποία εμπορεύεται το πολύτιμον προϊόν με κάποιαν στοργή δια τον τόπον, ο δε γενικός διευθυντής αυτής κ. Τιάνο ιδιαιτέρως εκτιμάται ως συνεχιστής των μεγάλων παραδόσεων των Μισραχή και Αλλατίνι, που έκαμαν προ πολλών ετών την «Κομμέρσιαλ», την τόσον εξυπηρετήσασαν τον τόπον.

Η άφιξις του κ. Τιάνο ανεπτέρωσε ακόμη περισσότερον το ηθικόν των παραγωγών οι οποίοι δεν εκλονίσθησαν διόλου από την σημειωθείσαν ύφεσιν. Γενική είναι  η πεποίθησις ότι θα ευρεθούν ταχέως ικανοποιητικαί τιμαί δια ν΄ αρχίση τας μεγάλας αγοράς η «Κομμέρσιαλ», εις ουδένα δε απομένει αμφιβολία ότι ο κ. Τιάνο ήλθε δια να κάμη τας μεγάλας παραγγελίας. Και όταν αρχίση η «Κομμέρσιαλ» θ΄ ακολουθήσουν και οι Αμερικανοί οι οποίοι δεν κινούνται εάν δεν κινηθή αύτη.

Μέχρι τούδε, μόνον η «Αμέρικαν Ταμπάκο» προέβη εις αξιολόγους οπωσδήποτε πράξεις, ενώ η «Γκλέν» μόνον εις τα Μαχαλαδάκια έκαμεν αγοράς με τιμάς 150-162 δρχ και εις το Μπόροβον κατά δεύτερον λόγον. Η δε Γκερυ δεν ηγόρασε ούτε φύλλον ακόμη.

Οπωσδήποτε η ύφεσις της καπναγοράς εις την περιφέρειαν ταύτην είνε παροδική πολύ γρήγορα δε θ΄ αρχίσουν αι μεγάλαι αγοραί από τους μεγάλους με τιμάς πάντως καλάς και εν ουδεμιά περιπτώσει κατωτέρας των περυσινών.

Οι τιμές αγοράς.

Μετά από ένα τριήμερο το γραφείο Παροστασίας Καπνού ανακοίνωσε τις πωλήσεις χωρικών καπνών εσοδεία 1937 που έγιναν από την 3η έως και 10η  Φεβρουαρίου 1938.

Συγκεκριμένα:

Εις Οβάν Δράμας επωλήθησαν 16.750 οκ. μπασμάς παστάλι ένα καντάρι προς 73-75 και μπασή-μπαγλή μαξούλι προς 102-106 και ρεφούζι προς 40.

Εις Εδέρνετζικ Δράμας 105.500 οκ μπασμάς ρεφούζι προς 60, Κύργια 26.000 οκ μπασμάς ρεφούζι προς 60-68 , Μαχαλάδες 150.000 οκ ρεφούζι προς 65-95, Μαχαλαδάκια 159.200 οκ μπασμάς μαξούλι προς 146-150 και ρεφούζι προ 60-80, Προσωτσάνην 732.500 οκ μπασή-μπαγλή μαξούλι 90-135 και ρεφούζι 35-40, Τσετς 50.000 οκ. μπασή – μπαγλή μαξούλι 95-108 και ρεφούζι προς 25-37, Ορενίτσαν 3.000 οκ. μπασμάς σειρά παστάλι προς 65.