Home > νέα > ΠΑΛΙΑ ΔΡΑΜΑ-1939 -Η Ελπίς Δράμας στον ημιτελικό κυπέλλου απέναντι στον Παναθηναϊκό

ΠΑΛΙΑ ΔΡΑΜΑ-1939 -Η Ελπίς Δράμας στον ημιτελικό κυπέλλου απέναντι στον Παναθηναϊκό

ΠΑΛΙΑ ΔΡΑΜΑ-1939

-Η Ελπίς Δράμας στον ημιτελικό κυπέλλου

απέναντι στον Παναθηναϊκό

 

Έρευνα –επιμέλεια Ιωάννης Στ. Σταυρίδης

Φεβρουάριος του  1939 και για την Ελπίδα ο μήνας αυτός αποτελεί ορόσημο για την αξία της ομάδας. Έχει προκριθεί στους ημιτελικούς αγώνες κυπέλλου και αντίπαλός της είναι ο πρωταθλητής Ελλάδος Παναθηναϊκός στην Αθήνα. Είναι η πρώτη φορά που το Δραμηνό ποδόσφαιρο θα εμφανισθεί στους φιλάθλους της Αθήνας.

Επιβάλλεται λοιπόν η εμφάνιση της Ελπίδας στην Αθήνα να είναι αντάξια της φήμης της.

Το αποτέλεσμα 4-1 υπέρ της Αθηναϊκής ομάδας, που όμως, κρίνεται ως άκρως τιμητικό για τους Δραμηνούς.

Μια εβδομάδα πριν την συνάντηση στις 12 Φεβρουαρίου, πραγματοποιείται  η Γενική συνέλευση του συλλόγου για την ανάδειξη νέας διοίκησης.

Η εφημερίδα  «ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ» γράφει στις 17 Φεβρουαρίου:

«ΔΡΑΜΑ Φεβρουάριος (Του μονίμου ανταποκριτού μας). Μετά την λήξιν των προκριματικών αγώνων πρωταθλήματος Ελλάδος, των τοιούτων του κυπέλλου Ελλάδος και την πρόκρισιν των σχετικών ομάδων, τα σωματεία της περιφερείας μας ήρχισαν ασχολούμενα με την εσωτερικήν των ανασύνταξιν, της οποίας πρώτη εκδήλωσις είνε η ανάδειξις γενικών διοικήσεων που θα διευθύνωσι τας περαιτέρω τύχας των συλλόγων.

Την Κυριακήν  12ην Φεβρουαρίου και εις την αίθουσαν της βιβλιοθήκης του Μορφωτικού Συλλόγου «ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ» επραγματοποιήθη η πρώτη κατά σειράν δια την νέαν περίοδον, γενική συνέλευσις των μελών του Γυμναστικού Συλλόγου της πόλεώς μας η «ΕΛΠΙΣ».

Την έκθεσιν των πεπραγμένων του απελθόντος διοικητικού Συμβουλίου αναγιγνώσκει προς τους συνελθόντας ο εκ των μελών αυτού κ. Γεωργιάδης. Δια ταύτης κατέστησαν γνωσταί αι ενέργειαι της διοικήσεως δια την εν γένει εξύψωσιν  του συλλόγου και την πρόοδον της παντοειδούς αυτού αθλητικής εκδηλώσεως.

Κατά το διαρρεύσαν έτος ο σύλλογος δια του ποδοσφαιρικού αυτού τμήματος μετέσχε των αγώνων πρωταθλήματος Ελλάδος και των τοιούτων Κυπέλλου Ελλάδος, κατά τους οποίους η ομάς προεκρίθη δια τους ημιτελικούς  με την εξαιρετικήν τιμήν να κετέλθη εις Αθήνας, ίνα αγωνισθή προς την ομάδα του Παναθηναϊκού. Δια του αθλητικού τμήματος ο Σύλλογος μετέσχε των ΙΔ΄ Πανθρακικών αγώνων κατορθώσας μίαν τιμητικήν μόνον εμφάνισιν, λόγω των ισχυρών αντιπάλων, τους οποίους αντιμετώπισαν οι αθληταί του Συλλόγου.

Ο Σύλλογος προήλθεν εις τας καταλλήλους ενεργείας δια την πρόσληψιν προπονητού της ποδοσφαιρικής ομάδος, πλην όμως αύται δεν επαρποφόρησαν δια λόγους ανεξαρτήτους της θελήσεώς του.

Τέλος το επερχόμενον Συμβούλιον ευχαριστεί τους οπωσδήποτε συντελέσαντας εις την πρόοδον του Συλλόγου και εύχεται όπως η νέα Διοίκησις, ενισχυομένη από τους φιλάθλους, συνεχίση την δράσιν και την ιστορίαν του συλλόγου.

Ακολούθως αναγιγνώσκεται η έκθεσις της εξελεγκτικής επιτροπής κατά την οποίαν    αι πραγματοποιηθείσαι εισπράξεις ανέρχονται εις το ποσόν των 175.000 δραχμών περίπου με ανάλογον ποσόν εξόδων. Συγχρόνως απαλλάσσονται τα μέλη του συμβουλίου πάσης ευθύνης και εκφράζεται προς αυτά πλήρης ευαρέσκεια δια την επιδειχθείσαν τάξιν εις την όλην διαχείρισιν του συλλόγου.

Τέλος εγένοντο διάφοροι ερωτήσεις και διασαφίσεις επί ενεργειών του συλλόγου και συγκεκριμένως δια το κατεχόμενον υπό της Δόξης ποδοσφαιρικόν  γήπεδον και το νέον Στάδιον και η συνέλευσις εκλέγει τα μέλη του νέου Συμβουλίου, το οποίον κατηρτίσθη εις Σώμα ως ακολούθως:

Πρόεδρος: Αριστ. Βασιλειάδης, αντιπρόεδρος Δημ. Μελισσινός, γενικός γραμματεύς Σ. Αθανασιάδης, ταμίας Εμμαν. Προβατάς, έφοροι ποδοσφαίρου Κ. Μπαϊρακτάρης, Αθλητισμού Ορ. Σκόρδας και σύμβουλοι Δ. Χατζηαντωνίου, Αυγ. Χατζόπουλος, Δ. Κίτσος και Ε. Βουρλάκος.

Δια την εξελεγκτικήν επιτροπήν εξελέγησαν οι Αν. Πασιαλούδης, Χ. Δάκου και Σαατσόγλου.

Ο καταρτισμός και η σύνθεσις του νέου  Συμβουλίου παρέχουσι την βάσιμον ελπίδα ότι και κατά το τρέχον έτος η δράσις του συμπαθούς εις την πόλιν μας Σωματείου θα συνεχισθή εργώδης επ΄ αγαθώ τόσον του αθλητισμού γενικώς, όσον και επ΄ οφελεία της περιφερείας μας.

** Το πρώτον ευτυχές γεγονός δια την νέαν Διοίκησιν είνε η κάθοδος της ποδοσφαιρικής ομάδος εις Αθήνας και η συνάντησις αυτής την Κυριακήν 19 Φεβρουαρίου προς την ομάδα του Παναθηναϊκού δια το Κύπελλον της Ελλάδος.

Η αναχώρησις θα γίνη την Πέμπτην 16 Φεβρουαρίου την δε Παρασκευήν η ομάς θα ευρίσκεται εις Αθήνας. Ταύτην συνοδεύουν πλείστοι φίλαθλοι της Δράμας.

Η ομάς θα προπονηθή εν Αθήναις υπό την επίβλεψιν του τεχνικού συμβούλου της ΕΠΟ κ. Μπάγκετ.

Την ομάδα συνοδεύουν αι ευχαί των φιλάθλων οπαδών του Συλλόγου και όλων των Δραμηνών οίτινες πιστεύουνεις μιαν τιμητικήν εμφάνισιν της Ελπίδος».

Π. Κ. ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ

                ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – ΕΛΠΙΣ ΔΡΑΜΑΣ 4-1 (3-1)

Και η Κυριακή 19 Φεβρουαρίου έφτασε. Οι ποδοσφαιριστές της Ελπίδος μετά από ένα κουραστικό ταξίδι που κράτησε δύο μέρες βρίσκονται μέσα στο γήπεδο έτοιμοι να αντιμετωπίσουν μια από τις καλύτερες ομάδες του Ελληνικού ποδοσφαίρου. Τον Παναθηναϊκό.

Θέλουν να δείξουν στους φιλάθλους των Αθηνών,  πως στη Δράμα υπάρχει ποδόσφαιρο που καλλιεργείται σε βάθος,  διαθέτει ταλέντα και πως δε φοβάται κανέναν αντίπαλο.

Το αποτέλεσμα; 4-1 υπέρ του Παναθηναϊκού. Άκρως τιμητικό για μια επαρχιακή ομάδα της Βόρειας Ελλάδος.

Η εφημερίδα «ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΜΕΛΛΟΝ» γράφει στις 21 Φεβρουαρίου:

«Εις το γήπεδον της πρωταθλητρίας Αθηνών διεξήχθη ο αγών μεταξύ  Παναθηναϊκού και Ελπίδος Δράμας με διαιτητήν τον κ. Στ. Χατζόπουλον.

Παναθηναϊκός: Σεϊμα;νίδης, Σύρκος, Σβολόπουλος, Δημόπουλος, Δότσικας, Μίχας, Μηγιάκης, Βουτσαδόπουλος, Κρητικός, Μπαλτάσης, Τσούτσος.

Ελπίς Δράμας: Σαρίδης, Μπάλλας, Χατζηϊωάννου, Πιτσιώρης, Ραφαηλίδης, Αιξίκης, Ιωαννίδης, Καραβίδας, Σταμπούλος, Λιόλιος Τσιπάρης.

Η ομάς της Ελπίδος παρουσιάσθη κάπως δυναμική και αντέδρασε εις την απόλυτον υπεροχήν του Παναθηναϊκού όσον ηδύνατο καλύτερον κατ΄ αραιά δε διαστήματα οι κυνηγοί της επραγματοποίησαν επικινδύνους καθόδους εις μίαν των οποίων ο Λιόλιος, επέτυχε το μοναδικόν τέρμα της Ελπίδος.

Οι κυνηγοί του Παναθηναϊκού επέτυχον τέσσερα τέρματα εκ των οποίων τρία ο Μπαλτάσης και έν  Κρητικός.