Home > Παλιά Δράμα > ΠΑΛΙΑ ΔΡΑΜΑ Η Παιδεία στη Δράμα και οι ανάγκες των Δημοτικών μας σχολείων Του Σιδηροδρομικού Σταθμού και των Εκπαιδευτηρίων

ΠΑΛΙΑ ΔΡΑΜΑ Η Παιδεία στη Δράμα και οι ανάγκες των Δημοτικών μας σχολείων Του Σιδηροδρομικού Σταθμού και των Εκπαιδευτηρίων

Η Παιδεία στη Δράμα και οι ανάγκες των Δημοτικών μας σχολείων

Του Σιδηροδρομικού Σταθμού και των Εκπαιδευτηρίων

 

Η παιδεία της νεολαίας στη περιοχή μας, αποτελούσε πάντα πρωταρχικό στόχο για τους τοπικούς μας παράγοντες.

Παρά τις οικονομικές δυσκολίες δεν έπαυαν να κάνουν τεράστιες προσπάθειες για την ανέγερση νέων σχολείων, την κάλυψή τους με διδακτικό προσωπικό, καθώς επίσης και εξοπλιστικό υλικό.

Όσο όμως και αν πάσχιζαν, πάντα υπήρχαν ανάγκες που έπρεπε να καλυφθούν.

Σπουδαίο ρόλο έπαιζε και ο τοπικός τύπος, ο οποίος δε δίσταζε να επισημαίνει τις ανάγκες, να πιέζει για την επίλυσή τους, πολλές φορές μάλιστα να χρησιμοποιεί και σκληρή γλώσσα μέχρι……. παρεξηγήσεως.

Έτσι, στα πλαίσια ενημέρωσης της κοινής γνώμης, αλλά και της επισήμανσης κάποιων προβλημάτων που παρουσιάζονται στα δημοτικά σχολεία του Σιδηροδρομικού Σταθμού και των Εκπαιδευτηρίων, συναντάμε δύο δημοσιεύματα στην εφημερίδα  «ΦΑΡΟΣ» με ημερομηνίες 14 και 15 Δεκεμβρίου του 1936. 

 

Επεσκέφθη συντάκτης μας και το Δημοτικόν Συμβούλιον του Σιδηροδρομικού Σταθμόν το οποίον διευθύνεται από τον διδάσκαλον κ. Θεόφιλον Παρχαρίδην εγνωσμένης ικανότητος και δραστηριότητος. Το κτίριον του σχολείου τούτου είνε τελειότατον πληρούν όλους τους όρους της υγιεινής λίαν προσεχώς δε εκτελουμένων και τινων μικρών συμπληρώσεων θα καταστή το μοναδικόν κτίριον της πόλεως.

Εις το σχολείον τούτο υπάγονται οι συνοικισμοί 40 Εκκλησιωτών, Σπαρτάκου, Αμπελοκήπων Σταθμού φοιτούν δε περί τους 500 μαθηταί διότι εξ άλλων συνοικιών ως του Γαληνού κτλ. ο διδακτικόν προσωπικόν αποτελείται από τον διευθυντήν του σχολείου κ. Παρχαρίδην, τον διδάσκαλον κ. Μπιγόπουλον και τας διδασκαλίσσας κυρίας Αργυριάδου και Τακίδου αι οποίαι ομολογουμένως καταβάλλουν κάθε προσπάθειαν διά την αρτίαν μόρφωσιν των τέκνων του Λαού. Παρ’ όλας τας προσπαθείας του διδακτικού προσωπικού η μόρφωσις των μαθητών δεν είνε δυνατόν να είναι πλήρης διότι ο αριθμός των είνε μεγάλος ο επιθεωρητής δε των Δημοτικών Σχολείων κ. Μένταυλος πρέπει να προβή εις την απόσπασιν εις το σχολείον τούτο ενός ακόμη διδασκάλου. Το σκολείον στερείται θρανίων ενώ δε ο νόμος ορίζει όπως εις έκαστον θρανίον κάθηνται δύο μόνον μαθηταί εις το σχολείον τούτο συμβαίνει να κάθηνται εις εν θρανίον 5-6 μαθηταί πράγμα το οποίον δυσχεραίνει την διδασκαλίαν και την προσήλωσιν του μαθητού εις το μάθημα. Διά τούτο οι αρμίδοι έχουν υποχρέωσιν να φροντίσουν διά την συμπλήρωσιν του αριθμού των θρανίων.

Το σχολικόν ταμείον του σχολείου του σιδηροδρομικού σταθμού δεν έχει εισπράξεις πλέον των 3.000 κατ’ έτος αι οποίαι διατίθενται διά την προμήθειαν καυσοξύλων και την συμπλήρωσιν της βιβλιοθήκης του διά των απαραιτήτων βοηθητικών βιβλίων. Αι αίθουσαι του σχολείου είνε ευρύχωροι παρέχωσι δε κάθε άνεσιν διά την διδασκαλίαν η οποία όπως προαναφέραμεν θα ήτο αποτελεσματικωτέρα εάν δεν υπήρχε έλλειψις θρανίων και διδασκάλων.

Η παράδοσις των μαθημάτων εμποδίζεται από τας συχνάς εξατμίσεις των σταθμεόντων εκεί πλησίον ατμομηχανών. Επί ώρας ολοκλήρος λόγω των εξατμίσεων δεν είνε δυνατή η παρόδοσις των μαθημάτων. Διά τούτο επιβάλλεται να σταθμεύουν μακράν του σχολείου αι ατμομηχαναί διά να μη παρεμποδίζεται το μάθημα ως συνέβαινε μέχρι πρό τινος.

 

Η συντελουμένη εις το σχολείον τούτο εργασία είναι αξιέπαινος αξίζει δε θερμών συγχαρητήριαν ο διευθυντής κ. Παρχαρίδης και το λοιπόν διδακτικόν προσωπικόν το οποίον κατορθώνει να υπερπηδά όλας τας δυσκολίας και θα παρουσιάζη τους 500 και πλέον μαθητάς αρτίους από όλας τάς απόψεις.

Εις το χθεσινόν μας φύλλον αρχίσαμε την δημοσίευσιν αυτής της καμπάνιας και ησχολήθημεν με το εξατάξιον δημοτικόν σχολείον του σιδηροδρομικού σταθμού, υποδείξαντες άμα τας ανάγκας και τας ελλείψεις του.

Σήμερον θα ασχοληθώμεν με τα τρία δημοτικά σχολεία, τα οποία στεγάζονται εις τα εκπεδευτήρια διά να αντιληφθούν και οι αρμόδιοι, αλλά και οι γονείς και  κηδεμόνες της μαθητιώσης νεολαίας τα συνθήκας υφ’ ας μορφώνεται το παιδί του λαού.

Τόσον ο Επιθεωρητής της δημοτικής εκπαιδεύσεως κ. Μένταυλος, όσον και οι λοιποί αμόδιοι θα πρέπη να προσέξουν με στοργήν και ενδιαφέρον το παιδί και να βελτιώσουν τας συνθήκας υφ’ ας διεξάγεται ήδη η μόρφωσις του καθ’  όσον και η επερχομένη γενεά είνε το Εθνικόν κεφάλαιον και το μέλλον της Πατρίδος. Προσέξατε το παιδί εάν θέλει το Έθνος μας να γνωρίση καλλιτέρας ημέρας και να δημιουργήση λαμπρόν μέλλον.

PALIA DRAMA

Α’ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟΝ

Διευθυντής του εξαταξίου τούτου δημοτικού σχολείου είνε ο ικανότατος και φίλεργος διδάσκαλος κ. Νικόπουλος εγνωσμένης παιδαγωγικής μορφώσεως και προσηλώσεως εις την επιτέλεσιν των υψηλών καθηκόντων του.

Το σχολείον τούτο αριθεί εν όλο 465 μαθητάς και μαθητρίας αριθμός αρκετά σοβαρός δι΄ ένα εξατάξιον δημοτικόν σχολείον το οποίον παρουσιάζει τόσας ελλείψεις και από απόψεως θρανίων και άλλων μέσων διδασκαλίας.

Εις το Α΄ δημοτικόν σχολείον ενεγράφησαν εν συνόλω 517 μαθηταί εξ ών όμως οι 52 εστάλησαν εις το Β΄ τοιούτον. Οι 465 μαθηταί του Α΄ σχολείου εξοικονομούνται με 130 μόνον θρανία εις τα οποία συμφώνως προς τας σχετικάς διατάξεις θα έπρεπε να εξοικονομηθούν μόνον 390 μαθηταί.

Εκτός του Διευθυντού της σχολής κ. Νικοπούλου το πρωσωπικόν του απαρτίζεται και από τους εξής διδασκάλους: Κλεοπάτραν Καραγιανίδου, Νικόλμαν Γεωργιάδην, Σάββαν Ηρωΐδην Μαρίαν Χαρτάλου και Κοραλίαν Πασχαλίδου, οι οποίοι και καταβάλλουν πάσαν προσπάθειαν διά την αρτίαν μόρφωσιν και διαπαιδαγώγησιν των μαθητών.

Από της ενάρξεως την μαθημάτων μέχρι σήμερον η διδασκαλία γίνεται εις το Β΄ δημοτικόν σχολείον κατά το ήμισυ της ημέρας ενώ κατά το έτερον ήμισυ ή του Β΄ τοιούτου και τούτο καθ’ όσον αι αίθουσαι του Α΄ σχολείου επιδιορθώνονται και υδοτοχρωματίζονται, τα δε 130 θρανία του είνε εις το ύπαιθρον εκτεθειμένα εις τον ήλιον την βροχήν και τον αέρα υποκείμενα εις τον κίνδυνον της φθοράς.

Διά τας επιδιορθώσεις το σχολείου τούτου εχορηγήθησαν 50.000 δρ. εξ ών υπό του Κράτους 25 χιλ. και υπό του Δήμου έτεραι 25 χιλιάδες δραχμαί.

Το σχολικόν ταμείον εφέτος από τας εγγραφάς των μαθητών επραγματοποιήσεν εν όλω 6.500 δραχ. ήδη 1.500 δραχ. διά την κατασκευήν μαυροπινάκων 1.500 διά την συμπλήρωσιν της μαθητικής βιλιοθήκης του και 5.000 διά την καθαριότητα του σχολείου. Αναμένεται ήδη η επιχορήγησις της ανωτέρας ενοριακής επιτροπής δια την προμήθειαν της παραιτήτου εις αυτό ποσότητος καυσοξήλων διά την διάρκειαν του χειμώνος.

Καθώς ανεγράψαμεν ήδη ο Δ/της της σχολής ταύτης κ. Νικολόπουλος είνε άξιος παντός επαίνου διά τάς προσπαθείας τας οποίας καταβάλλει με την συνεργασίαν και του λοιπού προσωπικού διά την υπερπήδησιν των ελλείψεων και την καλλιτέραν μόρφωσιν των μαθητών.

Β΄ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟΝ

Εν συνεχεία ο διευθυντής της εφημερίδος μας κ. Μ. Τσαουσίδης επεσκέφθη το Β΄ εξατάξιον δημοτικόν σχολείον, το οποίον ως προαναφέραμε ήδη στεγάζεται εις το κάτω όροφον των εκπαιδευτηρίων όπου προσωρινώς και μέχρις ότου περατωθώσιν αι επιδιορθώσεις του άνω ορόφου γίνεται και η διδασκαλία των μαθημάτων του Α΄ δημοτικού σχολείου.

Το σχολείον τούτο αριθμεί εν συνόλω 401 μαθητάς και μαθητρίας οι οποίοι εξοικονομούνται με 110 θρανία. Κατ’ εξαίρεσιν το Β΄ δημοτικόν σχολείον διατηρεί και Νηπιαγωγείον όλως ανεξάρτητον απ΄ αυτόν, εις το οποίον φοιτούν εν όλω 109 νήπια. Νηπιαγωγός είνε η δις Ελένη Αστεριάδου.

Διευθυντής του Β΄ σχολείου είνε ο κ. Δημ. Κωνσταντινίδης όστις όμως ασθενήσας διατελλεί εν αναρρωτική αδεία και αντικαθίσταται από τον δημοδιδάσκαλον κ. Μυρώδην.

Το προσωπικόν της σχολής ταύτης απαρτίζεται από τους διδασκάλους Δημ. Κων/νίδην, Μυρώδην, Α. Κων/νίδην, Χρυσούλαν Αθανασιάδου και Σοφούλαν Αποστολίδου.

Διά την επιδιόρθωσιν της σχολής ταύτης διετέθησαν εν συνόλω 75.000 δραχαμάι εξ ών 50 χιλ. υπό του Κράτους και έτεραι 25 χιλ. υπό του Δήμου διά την επιδιόρθωσιν του Α΄ δημ. σχολείου εις το οποίον θα στεγασθούν αμφότερα τα σχολεία και το νηπιαγωγείον προσωρινώς.

Εφέτος η σχολή αύτη επραγματοποίησε εν συνόλω 5.500 δραχμάς εισπράξεις από τας εγγραφάς των μαθητών αι οποίαι και θα διατεθούν εν καιρώ διά τας μικροελλείψεις αυτής.

Εις το Β΄δημ. σχολείον υπάρχει μαθητική βιβλιοθήκη, αρχιοθήκη και μουσείον.

Επίσης εις την μεγάλην αίθουσαν των τελετών λειτουργεί και παιδικός κινηματογράφος του οποίου τας παραστάσεις παρακολουθούν εναλλάξ άπαντες οι μαθηταί όλων των δημοτικών σχολείων της πόλεως μας με δικαίωμα εισόδου δραχ. μην 1 δι’ έκαστον μαθητήν. Ο κινηματογράφος έχει 2-3 ταινίας παιδαγωγικάς διά την πνευματικήν καθοδήγησιν των μαθητών αι οποίαι και ηγοράσθησαν προς 180 δραχ. εκάστη όταν δε πρόκειται να φέρη διδακτικάς ή άλλας παιδαγωγικάς ταινίας προβαίνει εις την ενοικίασιν τούτων.