Home > Νέα > Προσλήψεις 19 ατόμων σε υποκαταστήματα του ΕΛΓΑ κλάδου ΔΕ Διοικητικών – Υπαλλήλων

Προσλήψεις 19 ατόμων σε υποκαταστήματα του ΕΛΓΑ κλάδου ΔΕ Διοικητικών – Υπαλλήλων

Προσλήψεις 19 ατόμων

σε υποκαταστήματα του ΕΛΓΑ

κλάδου ΔΕ Διοικητικών – Υπαλλήλων

 

Στην πρόσληψη προσωπικού του κλάδου ΔΕ Διοικητικών – Γραμματέων, πρόκειται να προχωρήσει ο ΕΛ.Γ.Α. για την κάλυψη απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών. Συνολικά πρόκειται να προσληφθούν δεκαεννέα άτομα με απασχόληση έως οκτώ μήνες, προκειμένου να καταχωρηθούν εγκαίρως τα πορίσματα ζημιάς και να αντιμετωπιστεί το πρόσθετο διοικητικό φορτίο που προέκυψε από τις εκτεταμένες ζημιές που σημειώθηκαν λόγω των πρόσφατων αλλεπάλληλων παγετών μεγάλης διάρκειας (από τον Φεβρουάριο 2021 έως τον Απρίλιο 2021) σε όλη την επικράτεια της χώρας.

Οι προσλήψεις θα καλύψουν θέσεις στα ακόλουθα υποκαταστήματα του ΕΛ.Γ.Α.: Ηρακλείου (2), Αλεξανδρούπολης (2), Τρίπολης (2), Καβάλας (2), Πάτρας (3), Κοζάνης (3), Λαμίας (2) και Θεσσαλονίκης (3).

Η κατάταξη των υποψηφίων, θα γίνει κατά φθίνουσα σειρά με βάση το βαθμό τίτλου σπουδών και επί ισοβαθμίας με το έτος κτήσης του τίτλου σπουδών. Αν οι υποψήφιοι και πάλι ισοβαθμούν, προηγείται ο μεγαλύτερος σε ηλικία με βάση την ημερομηνία γέννησής του, ενώ, αν εξαντληθούν όλα τα παραπάνω κριτήρια, η μεταξύ τους σειρά καθορίζεται με δημόσια κλήρωση.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση – υπεύθυνη δήλωση (ΔΕ Διοικητικών – Γραμματέων) ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: elgahr@public.elga.gr μέχρι την Παρασκευή 18-6-2021.

Η αίτηση – υπεύθυνη δήλωση (ΔΕ Διοικητικών – Γραμματέων) θα συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά (ακριβή αντίγραφα ή φωτοαντίγραφα):

α) Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας

β) Τίτλο σπουδών: Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Χρηματοπιστωτικών και Διοικητικών Υπηρεσιών (πρώην Οικονομίας και Διοίκησης) ή Πτυχίο Β’ κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ), ανεξάρτητα από ειδικότητα ή Πτυχίου Α’ κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ) οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Οικονομίας και Διοίκησης ή Απολυτήριος τίτλος: Ενιαίος Λυκείου ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, ανεξάρτητα από κλάδο ή ειδικότητα ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου, ανεξάρτητα από ειδικότητα ή Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

γ) Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένου, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου. Η γνώση χειρισμού Η/Υ αποδεικνύεται σύμφωνα με το Ειδικό Παράρτημα Απόδειξης Χειρισμού Η/Υ με σήμανση έκδοσης «17-5-2021» το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας ανακοίνωσης.

Υπόδειγμα Εντύπου Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση (ΔΕ Διοικητικών – Γραμματέων), οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στο δικτυακό τόπο του ΕΛ.Γ.Α. (www.elga.gr) ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Διαγωνισμοί → Προσλήψεις Προσωπικού → Έκτακτο Προσωπικό.

Οι υποψήφιοι υποβάλουν μια μόνο Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση (ΔΕ Διοικητικών – Γραμματέων) και για θέση ενός μόνο Υποκαταστήματος ΕΛ.Γ.Α. Η υποβολή περισσοτέρων της μιας Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης συνεπάγεται τον αποκλεισμό του υποψηφίου από την διαδικασία.

Η Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση (ΔΕ Διοικητικών – Γραμματέων) θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένη, ενώ οι ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνονται αποδεκτές. Η Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, αφού σαρωθούν σε ξεχωριστά αρχεία, υποχρεωτικά σε μορφή pdf να αποσταλούν στη διεύθυνση: elgahr@public.elga.gr με θέμα το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου. Δεν απαιτείται η υποβολή των ίδιων εγγράφων σε φυσική μορφή.

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων με τα συνημμένα δικαιολογητικά, κρίνεται με βάση την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποστολής τους, ενώ αιτήσεις που θα αποσταλούν εκπρόθεσμα δεν θα ληφθούν υπόψη. Η κατάταξη των υποψηφίων θα δημοσιευθεί μέσω της ιστοσελίδας του ΕΛ.Γ.Α. (www.elga.gr).