Home > Νέα > Τά ὀνομαστήρια τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Δράμας κ. Παύλου-Τοῦ Δημητρίου Ἰ. Τσιανικλίδη Δρος Θ – Νομικοῦ

Τά ὀνομαστήρια τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Δράμας κ. Παύλου-Τοῦ Δημητρίου Ἰ. Τσιανικλίδη Δρος Θ – Νομικοῦ

Τά ὀνομαστήρια

τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Δράμας

κ. Παύλου

 

  Τοῦ  Δημητρίου Ἰ. Τσιανικλίδη   Δρος Θ – Νομικοῦ

Στόν ἑορτολογικό κύκλο τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας ἐξέχουσα θέση κατέχει ἡ 29η Ἰουνίου κάθε ἔτους, ἡμέρα κατά τήν ὁποία τιμᾶται καί ἑορτάζεται ἡ μνήμη τῶν Πρωτοκορυφαίων Ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου. Ἡ ἑορταστική διάκριση ὀφείλεται στό γεγονός, ὅτι ὁ Ἐπίσκοπος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Δράμας φέρει τό ὄνομα τοῦ ἑνός ἀπό τούς παραπάνω δύο Ἀποστόλους καί ἄγει  τά Σεπτά Ὀνομαστήριά του. Ἡ ἡμέρα αὐτή ἀποτελεῖ εὐκαιρία πνευματικῆς ἐπικοινωνίας γιά τόν φιλόχριστο λαό τῆς Δράμας, γιά  νά ἐκφράσει τόν σεβασμό καί τήν ἀγάπη του, ὡς εὐγενές ἀντίδωρο εὐχαριστίας στόν Ποιμενάρχη του κ. Παῦλο, γιά ὅσα « ἀληθῆ, σεμνά, δίκαια, ἁγνά, προσφιλῆ, εὔφημα»1, προσέφερε, προσφέρει καί θά προσφέρει σέ μιά ἱστορική πόλη καί ἐθνική ἔπαλξη, τήν Δράμα. Ὁ συνεορτασμός λαμβάνει χώρα, κατά παράδοση, στήν Ἱερά Μονή Εἰκοσιφοινίσσης, ἀλλά λόγω  τῆς γνωστῆς πανδημίας τοῦ κορονοϊοῦ καί τῶν ἐπιβεβλημένων ἔκτακτων ὑγιεινομικῶν μέτρων, δυσκολεύουν τά ὅρια δυνατοτήτων συμμετοχῆς τοῦ εὐσεβοῦς πληρώματος τῆς Μητροπόλεώς μας στόν ἐκκλησιασμό μέ τόν ἑορτάζοντα Ποιμενάρχη μας. Μέ τίς σκέψεις αὐτές, τούτη τήν ὥρα στρέφουμε τόν νοῦ καί τήν καρδιά μας στήν Ἱερά Μητρόπολη Δράμας, ἡ ὁποία ὡς ναῦς εὐπλοοῦσα μέ τήν πνοή τοῦ Παναγίου Πνεύματος ὑπό τήν πλοηγία τοῦ δεξιοῦ οἰακοστρόφου Σεβ. κ. Παύλου, σεμνύνεται γιά τίς δραστηριότητές της σέ ὅλα τά ἐπίπεδα τῆς ποιμαντικῆς, ἐκκλησιαστικῆς καί κοινωνικῆς ζωῆς προοϊωνιζομένη λαμπρή πορεία στό μέλλον πνευματικῆς οἰκοδομῆς, ψυχικῆς   σωτηρίας καί εὐπλοΐας τοῦ ἱεροῦ σκάφους της. Θεία εὐλογία καί ψήφους κανονικές καί δοκιμασίας ἐξελέγη την 5ην Ὀκτωβρίου 2005 ἀπό τήν Σεπτή Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος2  Μητροπολίτης τῆς μεγάλης, ἱστορικῆς, μαρτυρικῆς καί ἐπιφανοῦς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Δράμας. Μέ τήν  συμπλήρωση δεκαέξι ἐτῶν ἀγλαοκάρπου καί πολυκάρπου ἀρχιερατικῆς διακονίας  ἀπό τῆς ἀναρρήσεώς του στόν ἱστορικό θρόνο τῆς ὡς ἄνω Μητροπόλεως,  ὁ Σεβ. κ. Παῦλος ἀξιώνεται τῆς ἀποστολικῆς εὐθύνης καί πορείας, τοῦ Κυριακοῦ φωτισμοῦ καί τῆς σταυρικῆς πορείας πρός τήν νοητήν Ἐμμαούς3 , ἔχοντας στόν ἀγῶνα τῆς ζωῆς συνοδοιπόρους καί παρόντες τόν εὐαγῆ κλῆρο καί τόν περιούσιο λαό τῆς μαρτυρικῆς Μητρόπολης Δράμας καί ἀοράτως τόν Ἀναστάντα καί Ἀναληφθέντα στούς Οὐρανούς Κύριό μας καθοδηγώντας τούς ἀνθρώπους στήν ἐν Χριστῶ  ἐλευθερία. Γιά τήν ἐκπλήρωση τῆς ἐκκλησιαστικῆς καί ἐθνικῆς του ἀποστολῆς μέ σκοπό τήν στερέωση τῆς ὀρθόδοξης πίστης ὁ ποιμενάρχης μας κ. Παύλος ἐπισκοπεύει ἐπαξίως ὡς ἐργάτης τῆς λογικῆς ποίμνης τῶν προβάτων τοῦ Κυρίου4, ὡς πνευματικός διδάσκαλος καί ἐμψυχωτής ἔνθερμος τῶν πιστῶν του, ὡς ἀκαταπόνητος παρήγορος τῆς λύπης, ὡς φιλόστοργος πατήρ καί ἀδελφός. Κατά τήν σημερινή ἑορτή καί μνήμη τοῦ Ἀποστόλου τῶν Ἐθνῶν θείου Παύλου, τοῦ προσωπικοῦ προστάτου τοῦ Μητροπολίτου μας, συνεορτάζει, συνευφραίνεται καί εὔχεται κλῆρος καί λαός, ὅπως ἡ Σοφία τοῦ Θεοῦ «κατοικεῖ»5 καί «περιπατεῖ»6  στήν Ἐκκλησία τῆς Δράμας, ἀναδεικνύουσα αὐτήν δεδοξασμένη «ὡς τήν σκηνήν τοῦ μαρτυρίου τοῦ Μωϋσέως»7 , ὥστε νά συνεχίσει τήν ἀναγνωρισμένη προσφορά της, ἡ ὁποία, ὡς φύλακας καί πρόμαχος τῶν θείων δογμάτων, παρέχει ἀκραιφνῶς, τόν θησαυρό τῆς ἀληθινῆς εὐαγγελικῆς πίστης καί ἀποτελεῖ γιά τό λαό μας στήριγμα καί σταθερή πηγή ἐμπλουτισμοῦ καί διαφύλαξης τῆς πολιτιστικῆς κληρονομιᾶς καί ἑλληνορθόδοξης παράδοσής της. Γιά τήν ἐπιτυχῇ ἀρχιερατική, φιλανθρωπική καί κοινωνική ποιμαντορία καί προσφορά, καθώς καί γιά τόν ἐγνωσμένο ἐκκλησιαστικό ζῆλο τοῦ ποιμενάρχου μας κ. Παύλου, ὁ ὁποῖος τυγχάνει διακεκριμένος ἱεράρχης καί τιμᾶται ἀπό ὁλόκληρη τήν Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί τῆς ὁποίας ἀποτελεῖ ἐπίλεκτο μέλος καί πραγματικό σέμνωμα, δέν θά μιλήσω ἐγώ, ἀλλά, ἡ Σεπτή Κορυφή τῆς Ὀρθοδοξίας, ὁ Οἰκουμενικός μας Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος, ὁ ὁποῖος σέ ἐπιστολή του8 ἀπευθυνόμενος στόν Μητροπολίτη μας κ. Παῦλο ἔγραφε τά ἑξῆς: « Ἐχάρημεν μεγάλως, Ἱερώτατε, ἰδόντες τήν Ἱεράν Μητρόπολιν Δράμας, ἐκλεκτήν ἐν ταῖς θυγατράσι τῆς ποτνίας Μητρός Ἐκκλησίας, τοῦ ἁγιωτάτου Ἀποστολικοῦ  καί Οἰκουμενικοῦ τῆς Κωνσταντινουπόλεως Θρόνου, θάλλουσαν δίκην  ἀμπέλου εὐκληματούσης καί ἐλαίας κατακάρπου, ὑπό τήν ὀτρηράν γηπονίαν καί φιλόπονον καλλιέργειαν καί φροντίδα τῆς ὑμετέρας Ἱερότητος καί τῶν τιμίων συνεργατῶν ὑμῶν. Συνεκινήθημεν ἀπό τήν στερρότητα τοῦ Δραμινοῦ λαοῦ εἰς τήν πατρῴαν εὐσέβειαν καί τάς τιμαλφεῖς ἱεράς Παραδόσεις τοῦ Γένους, ἥν ὁπωσδήποτε ἐνισχύει ἀρκούντως καί ἡ ἐκ Πόντου καί Θράκης καί ἄλλων ἀρχαίων τοῦ Γένους ἑστιῶν προσφυγή αὐτόθι ἐκλεκτῶν ψυχῶν, μία τῶν ὁποίων καί πλέον ἀντιπροσωπευτική ἦτο ὁ ἀσκητικώτατος Ἀργυρουπολίτης νέος Ἅγιος καί Ὁμολογητής τοῦ Χριστοῦ Ὅσιος Γεώργιος ὁ Καρσλίδης. Συνεκινήθημεν ἐπίσης μεγάλως ἐκ τῶν ἐπιδειχθέντων τῇ Μετριότητι ἡμῶν καί τῇ Μητρί Ἐκκλησίᾳ παρά τοῦ εὐαγοῦς κλήρου καί πιστοῦ λαοῦ τῆς Θεοσώστου Ἐπαρχίας ὑμῶν αἰσθημάτων βαθυτάτου σεβασμοῦ, εἰλικρινοῦς ἀφοσιώσεως καί πολλῆς ἀγάπης, ἅτινα προδήλως ὑποκαίει καί ἐνισχύει ἡ ἀγάπη καί τό γνήσιον ἐκκλησιαστικόν φρόνημα τοῦ ἀξίου Ποιμενάρχου των». Τοῦτα τά ὀλίγα καί ἐγκάρδια, ἄς ἀποτελέσουν σήμερα τόν ἐλάχιστο φόρο τιμῆς γιά τόν Ἐπίσκοπό μας καί νά εὐχηθοῦμε, ὅπως ὁ Οὐράνιος τῆς Ἐκκλησίας Δομήτωρ καί Κυβερνήτης πληθύνει τά ἔτη τοῦ Σεβ. Ποιμενάρχου μας κ. Παύλου καί νά τοῦ χαρίζει ὑγεία καί δύναμη, ὥστε νά συνεχίζει τό θεοφιλές ποιμαντικό του ἔργο γιά τόν λαό τῆς Δράμας καί τήν γενικότερη προσφορά του στή Μητέρα Ἐκκλησία.

Παύλου τοῦ Σεβασμιωτάτου καί θεοπροβλήτου Μητροπολίτου τῆς Ἁγιωτάτης Μητροπόλεως Δράμας Ὑπερτίμου καί Ἐξάρχου Μακεδονίας ἡμῶν δέ Πατρός καί Ποιμενάρχου πολλά τά ἔτη!

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  1. Φιλιπ. 4,8.
  2. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΔΡΑΜΑΣ, ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 2021, σ. 74
  3. Λουκ. 24, 13-35
  4. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΜΙΚΡΟΝ ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ – Περιέχον πάντα ὅσα εὑρίσκονται καί ἐν τῷ Μεγάλῳ Ὡρολογίῳ – Β΄ΕΚΔΟΣΙΣ, ἈΘήνα 1999,  Ἀκαθ. Ὕμνος, – Η1β, σ. 489.
  5. Α΄ Κορινθ. 3,16.  B΄ Κορινθ. 6,16.
  6. B΄ Κορινθ. 6,16.
  7. Ἔξοδος 33,7-11.
  8. ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΔΡΑΜΑΣ, ΕΠΕΣΚΕΨΑΤΟ ΗΜΑΣ – ΧΡΟΝΙΚΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΣ ΤΗΣ Α.Θ.Π. ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ ΕΙΣ ΔΡΑΜΑΝ ΕΠΙ ΤΗ ΑΓΙΟΚΑΤΑΤΑΞΕΙ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΦΟΡΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΟΜΟΛΟΓΗΤΟΥ 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ- 2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2008, σσ.112-113.