ΠΑΛΙΑ ΔΡΑΜΑ-1938 -Η προσκοπική κίνηση της Δράμας - Πρωινός Τύπος
Home > Παλιά Δράμα > ΠΑΛΙΑ ΔΡΑΜΑ-1938 -Η προσκοπική κίνηση της Δράμας

ΠΑΛΙΑ ΔΡΑΜΑ-1938 -Η προσκοπική κίνηση της Δράμας

ΠΑΛΙΑ ΔΡΑΜΑ-1938

-Η προσκοπική κίνηση της Δράμας

 

Έρευνα –επιμέλεια Ιωάννης Στ. Σταυρίδης

ΔΡΑΜΑ, Νοέμβριος ( Το μονίμου ανταποκριτού μας). Παραλλήλως προς την όλην αθλητικήν και ποδοσφαιρικήν κίνησιν της πόλεώς μας, η Δράμα παρουσιάζει και έντονον προσκοπικήν τοιαύτην.

Το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων εις την περιφέρειαν Δράμας έχει επιτελέσει τεραστίας προόδους  χάρις εις τας αόκνους προσπαθείας του Περιφερειακού Εφόρου κ. Δ. Βάντζιου, επιθεωρητού Β΄Εκπαιδευτικής περιφερείας και του Τοπικού Εφόρου Σ. Νεστορίδη, ιατρού.

Τούτο καταφαίνεται από τον αριθμόν των υφισταμένων ήδη ομάδων και των υπό ίδρυσιν τοιούτων.

Η όλη εργασία συντελείται αθορύβως, πλήν όμως τα αποτελέσματα αυτής είνε θετικά. Εις τούτο πολύτιμοι βοηθοί και συνεργάται των εφόρων είνε και οι αρχηγοί κ.κ. Ζαμβουνίδης και Κοσμίδης, άριστα προσκοπικά στελέχη.

Το επιστέγασμα της ετησίας εργασίας του Σώματος αποτελεί αναμφισβήτως η καθιερωθείσα κατασκήνωσις, σχετικώς μακράς διαρκείας, καθ΄ ήν παρέχεται εις τους προσκόπους η ευκαιρία τόσον της πρακτικής εφαρμογής όσον και της σταθεροποιήσεως των παντοίων γνώσεών των.

Κατά το τρέχον έτος η ετησία κατασκήνωσις του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων Δράμας έγινεν εις Γρανίτην. Κατόπιν ενεργειών του περιφερειακού εφόρου κ. Βάντζιου και του τοπικού κ. Νεστορίδου, διατέθησαν παρά της Νομαρχίας εξ ειδικού κονδυλίου είκοσι χιλιάδες δραχμών δια τας ανάγκας της θερινής κατασκηνώσεως των προσκόπων. Το ποσόν αυτό κατηναλώθη αποκλειστικώς δια τους απόρους προσκόπους καθ΄ όσον οι εύποροι έλαβον μέρος εις την σχετικήν  κατασκήνωσιν, αφού κατέβαλον τα σχετικά έξοδα διατροφής.

PROSKOPOI K. NEYROKOPI (PALIA DRAMA)

Η κατασκήνωσις διήρκεσεν ένα μήνα κατά το διάστημα δε τούτο όλοι οι πρόσκοποι εναλλασσόμενοι μετέσχον της θερινής κατασκηνώσεως. Τούτο διηυκόλυνε κυρίως την συμμετοχήν των εργαζομένων προσκόπων καθ΄ όσον οι εκ τούτων μαθηταί είχον όλον τον απαιτούμενον χρόνον ελεύθερον.

Αρχηγός της κατασκηνώσεως κατά το πρώτον δεκαπενθήμερον ήτο ο αρχηγός της

Α΄ ομάδος κ. Ανδρέας Ζαμβουνίδης, μετά τούτον δε ο αρχηγός της       Β΄ομάδος κ. Κοσμίδης.

Κατά το διάστημα της κατασκηνώσεως οι πρόσκοποι υπό την οδηγίαν και επίβλεψιν των αρχηγών και βαθμοφόρων των επεδόθησαν εις την εκτέλεσιν διαφόρων έργων κοινής ωφελείας. Κυρίως ησχολήθησαν εις την εξυγίανσιν του χώρου πέριξ της Κοινοτικής κρήνης, κατασκευάσαντες λιθόστρωτον, εις την κατεδάφισιν και ακολούθως ανέγερσιν ενός εξωκκλησίου, εις την κάλυψιν διαφόρων χανδάκων με στάσιμα ύδατα και γενικώς εις έργα ανθελονοσιακού αγώνος.

Κατά την τρέχουσαν περίοδον συνεχίζεται η εργασία, η οποία συνίσταται πρωτίστως εις τας τακτικάς συγκεντρώσεις των ομάδων δια της θεωρητικής διδασκαλίας και τας συγκεντρώσεις των Κυριακών και εορτών δια τας εκδρομάς ψυχαγωγικάς ή εκπαιδευτικάς.

Παρ΄ όλην όμως την καλήν θέλησιν των προϊσταμένων και βαθμοφόρων και την επιδεικνυομένην ζωτικότητα, το οικονομικόν ζήτημα ορθούται εσχάτως ως εμπόδιον δια την εν γένει πρόοδον και ανάπτυξιν του προσκοπισμού, δεδομένου μάλιστα ότι διεκόπησαν αι άλλοτε υφιστάμεναι εισφοραί.

Αλλά και το ζήτημα τούτο αντιμετωπίζεται δεόντως από μέρους των βαθμοφόρων. Ο τρόπος ευρέθη δια της δημιουργίας ταμείου αρωγών μελών εκάστης ομάδος.

Προς τον σκοπόν αυτόν διενεμήθη υπό τύπον προκηρύξεως, επιστολή της 2ας ομάδος, εις την οποίαν εκτίθενται σαφώς οι σκοποί και αι επιδιώξεις του προσκοπισμού. Το περιεχόμενον της επιστολής, άκρως πατριωτικόν, καλόν είνε να αναγνωσθή  από όλους τους φίλους του προσκοπισμού, δια τούτο δε και το δημοσιεύομεν:

«Σκοπός της παρούσης μας είνε αφ΄ ενός μεν να ικανοποιήσωμεν την εύλογη περιέργειάν σας, για τον σκοπό που επιδιώκει ο προσκοπισμός και αφ΄ ετέρου να τονίσωμεν την ανάγκη της ηθικής και υλικής συνδρομής υμών προς το ιερόν έργον μας.

Ο προσκοπισμός είνε μια εθνική και παιδαφωφική οργάνωσις, η οποία ως σκοπόν έχει την σωματικήν, πνευματικήν και ψυχικήν ανάπτυξιν των Ελληνοπαίδων, την δημιουργία ηθικών χαρακτήρων και  την στρατιωτικήν προπαίδευσιν.

Όταν ο πρόσκοπος δίδει την υπόσχεσιν της πίστεως και αγάπης προς τον Θεόν, την  Πατρίδα και τον Βασιλέα, αναλαμβάνει συγχρόνως την υποχρέωσιν να σέβεται και να εκτελή τα δώδεκα άρθρα το προσκοπικού νόμου, ο οποίος περιέχει όλα τα εθνικά, θρησκευτικά, αλτρουιστικά και κοινωνικά αξιώματα.

 

PROSKOPOI K. NEYROKOPI 2 (PALIA DRAMA)

Ως μέσα διδασκαλίας ο προσκοπισμός   έχει τας συγκεντρώσεις, εκδρομάς και κατασκηνώσεις, όπου ο πρόσκοπος μακρυά από τις ηθικές και κοινωνικές ασχήμιες των δρόμων, του καπηλείου και των καών συναναστροφών, μορφώνεται με πολλές πρακτικές γνώσεις χρήσιμες για τη ζωή ( όπως είνε η υγιειενή, πρώτες βοήθειες, στοιχεία τοπογραφίας κ.α.) και εμψυχώνεται με τις εθνικές, ηθικές και αλτρουιστικές αρχές, ούτως ώστε όταν  μεγαλώση να μπορέση να αντιμετωπίση   τις ανάγκες της ζωής και να φανή χρήσιμος στο Έθνος και την Κοινωνία.

Για να πετύχη όμως όλα αυτά ο προσκοπισμός χρειάζεται την αμέριστη υποστήριξί σας. Πρέπει να ενδιαφέρεσθε, να συνεννοείσθε με τον αρχηγό για κάθε τι κακό που βλέπετεστο παιδί σας και να είσθε βέβαιοι, ότι στο πρόσωπο των αξιωματικών του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων θα βρήτε τους καλυτέρους φίλους των απιδιών σας, που είνε πρόθυμοι να σας βοηθήσουν.

Αφίνετε τα παιδιά σας να πηγαίνουν στις συγκεντρώσεις των ομάδων τους, απ΄ τις οποίες φεύγουν πάντοτε ωφελημένα, στις εκδρομές όπου εκτός από την υγιεινή επίδαρση, αναπτύσσεται ο χαρακτήρας, η πρωτοβουλία, η αυτενέργεια κ.λ.π.

Θα είμεθα μάλιστα ευτυχείς αν παρακολουθείτε την εργασία μας και προ παντός αν επισκέπτεσθε τας κατασκηνώσεις μας για να αντιληφθείτε και μόνοι σας τη μεγάλη σημασία και χρησιμότητά των.

Μη σας περάσει ποτέ η ιδέα ότι μια ή δυό ώρες την εβδομάδα που θα απασχοληθή το παιδί σας με τον προσκοπισμό, θα χάση απ΄ τα μαθήματα ή απ΄ τη δουλειά του.

Τουναντίον ο προσκοπισμός απαιτεί (αυτό το τονίζουμε ιδιαιτέρως) απ΄ τους προσκόπους μαθητάς να έχουν άριστες επιδόσεις εις το εξής δε θα διαγράφωνται εκ του Σώματος οι στάσιμοι μαθηταί.

Αλλά εκτός από την ηθική συνδρομή σας, ο προσκοπισμός για την πλήρη επιτυχία του σκοπού τον οποίον επιδιώκει έχει ανάγκην και της οικονομικής σας βοηθείας.

Η 2α ομάς έχουσα σκοπόν να εργασθή εντατικά και δημιουργικά απεφάσισε να δημιουργήση Τα;μείον Αρωγών μελών της (σύμφωνα με το σύστημα των αθηναϊκών ομάδων). Δηλαδή όλοι οι γονείς των προσκόπων της 2ας ομάδος, ως και κάθε φιλοπρόσκοπος πολίτης που θέλει να μας ενισχύση εις το ιερόν και εθνικόν έργον μας, δύναται – αν θέλη – να γραφή αρωγόν μέλος της 2ας ομάδος, πληρώνοντας 5 δραχμάς κάθε μήνα.

Οι συνδρομές θα εισπράττωνται από τους βαθμοφόρους της ομάδος οι οποίοιθα δίδουν εις τον συνδρομητήν απόδειξιν πληρωμής. Από τα εισπραττόμενα χρήματα, άλλα μεν θα διατίθενται για τις απαραίτητες ανάγκες της ομάδος, τα περισσότερα δε εις το Ταμείον της θερινής κατασκηνώσεως. Εννοείται πως αι εισφοραί των αρωγών μελών δεν έχουν καμμιά σχέση με τις μηνιαίες συνδρομές των προσκόπων, για τις οποίες οι γονείς πρέπει να παρακινούν τους προσκόπους και τα λυκόπουλα όπως είνε συνεπείς προς τα Ταμείον της ομάδος.

Γονείς των προσκόπων και λυκοπούλων της 2ας ομάδος, φιλοπρόσκοποι πολίται, εγγραφείτε ως αρωγά μέλη της 2ας ομάδος, διότι έτσι μας ενισχύετε εις το δύσκολον και ιερόν έργον μας».

Το αποτέλεσμα της ανωτέρω επιστολής υπήρξεν αρκετά ικανοποιητικόν. Πλείστοι ενεγράφησαν ως αρωγά μέλη προσκοπικών ομάδων, αλλά και πολλοί νέοι ενεγράφησαν εις τας προσκοπικάς ομάδας ως δόκιμα μέλη και επύνωσαν τας τάξεις του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων Δράμας».

ΠΕΤΡΟΣ Κ ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ

 

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com