Home > νέα > Για πρώτη φορά πλήρη καταγραφή των στοιχείων της επιχείρησης της ΔΕΚΠΟΤΑ-Με απόντα τα 5 από τα 11 μέλη το Δ.Σ. ψήφισε ομόφωνα την πρόταση του προέδρου

Για πρώτη φορά πλήρη καταγραφή των στοιχείων της επιχείρησης της ΔΕΚΠΟΤΑ-Με απόντα τα 5 από τα 11 μέλη το Δ.Σ. ψήφισε ομόφωνα την πρόταση του προέδρου

Ορίστηκε από τη ΔΕΚΠΟΤΑ η Επιτροπή για την καταγραφή του 2017

Για πρώτη φορά πλήρη καταγραφή

των στοιχείων της επιχείρησης της ΔΕΚΠΟΤΑ

Με απόντα τα 5 από τα 11 μέλη το Δ.Σ. ψήφισε ομόφωνα την πρόταση του προέδρου

 

 

Του Θανάση Πολυμένη

ΜΕ ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίασή του στις 18 Ιουλίου 2019, το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) της ΔΕΚΠΟΤΑ, όρισε τρεις υπαλλήλους της, ως μέλη Επιτροπής, η οποία θα προβεί στη Διενέργεια Απογραφής «Έναρξης χρήσης 2017, βάσει των στοιχείων που προέκυψαν από το διαχειριστικό έλεγχο προηγούμενων χρήσεων».

Θα πρέπει να σημειώσουμε εδώ ότι, τα τελευταία χρόνια, η αντιπολίτευση του δημοτικών παρατάξεων του Δήμου Δράμας, καταψηφίζει πάντα ότι αφορά στην οικονομική διαχείριση της ΔΕΚΠΟΤΑ, είτε πρόκειται για τον προϋπολογισμό της, είτε για την αναμορφώσεις του, καθώς θεωρεί ότι η επιχείρηση πρέπει να κλείσει και όλες οι αρμοδιότητές της θα πρέπει να μεταφερθούν στο Δήμο και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Η εικόνα που έχει η αντιπολίτευση σε γενικότερο πλαίσιο δεν είναι καθόλου καλή και τη θεωρούν μάλιστα ως μια επιχείρηση, μέσω της οποίας ξεπληρώνονται πολιτικά γραμμάτια μέσα από πολιτιστικούς συλλόγους.

Κατά τη συζήτηση που υπήρξε στο Δ.Σ., ο πρόεδρος της επιχείρησης κ. Ψαρράς, αναφέρθηκε στη συνεδρίαση της 9ης Απριλίου 2019, οπότε είχαν καταρτιστεί και ψηφιστεί οι Οικονομικές Καταστάσεις των προηγούμενων χρήσεων 2013, 2014, 2015 και 2016. Από το διαχειριστικό έλεγχο των προηγούμενων χρήσεων 2011-2016, που διενεργήθηκε από την εταιρεία Ορκωτών Λογιστών «AUDITOPINIONΕΠΕ», προέκυψαν πολλές ελλείψεις στην καταχώριση και απεικόνιση των συναλλαγών στο πρόγραμμα οικονομικής διαχείρισης της MEGA PLAN κατά τα προηγούμενα έτη, ωστόσο κατά τη χρήση 2016 οι αποκλείσεις αυτές ήταν μηδαμινές.

Υπενθυμίζουμε ότι ο «Πρωινός Τύπος» παρακολουθεί το θέμα και το έχει αναδείξει με σχετικά δημοσιεύματα  (27/3 – 4/4 και 19/4). Μάλιστα, υπήρχε εκτενές ρεπορτάζ στις 19/4 από τη συζήτηση που είχε γίνει στο Δημοτικό Συμβούλιο Δράμας.

Ο διαχειριστικός έλεγχος

Θα πρέπει να πούμε ότι, από το διαχειριστικό έλεγχο που είχε γίνει από τους Ορκωτούς Λογιστές, είχαν προκύψει αρκετά κενά  και έτσι όπως αναφέρθηκαν εκ νέου στη συνεδρίαση του Δ.Σ. της 18 Ιουλίου 2019, έχουμε τα εξής συμπεράσματα:

  1. Υπόλοιπα απογραφής έναρξης.

Ο Ισολογισμός έναρξης της επιχείρησης δεν έχει ελεγχθεί από Ορκωτούς Λογιστές. Για το λόγο αυτό δεν είναι δυνατό η έκφραση ασφαλούς γνώμης για την ορθότητα και την ακρίβεια των εξ απογραφής στοιχείων της νέας επιχείρησης ΔΕΚΠΟΤΑ.

  1. Έλεγχος από τις φορολογικές αρχές.

Η επιχείρηση δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2011-2016 και ως εκ τούτου  οι φορολογικές της υποχρεώσεις δεν έχουν καταστεί οριστικές για το διάστημα αυτά.

  1. Μητρώο Παγίων.

Στο χειρόγραφο τηρούμενο Μητρώο Παγίων της πρώην ΔΕΝΑΔ καταχωρίζονται ση συνέχεια οι προσθήκες παγίων της νέας επιχείρησης ΔΕΚΠΟΤΑ. Ωστόσο δεν βρέθηκε Μητρώο Παγίων του ΚΑΕΚ και της πρώην ΔΕΚΠΟΤΑ, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η διενέργεια συμφωνία μεταξύ Μητρώου Παγίων και Βιβλίων της νέας επιχείρησης. Δεν υπήρχε η δυνατότητα να γίνει έλεγχος των αποσβέσεων των παγίων στοιχείων και λοιπών νομικών προσώπων (πρώην ΔΕΚΠΟΤΕ και ΚΑΕΚ). Παρατηρήθηκε επίσης ότι στο χειρόγραφο αυτό Μ.Π. καταχωρίζονται κάποιες μόνο από τις προσθήκες παγίων και όχι ΄ολες όπως εμφανίζονται στα βιβλία της επιχείρησης.

  1. Ταμείο.

Δεν βρέθηκε πρωτόκολλο καταμέτρησης ταμεία για καμία χρήση.

Για τα θέματα που προέκυψαν σχετικά με τη διαχείριση των χρηματικών διαθεσίμων σημειώνονται τα εξής: Όπως προκύπτει από τις συναλλαγές που καταχωρίσθηκαν στα βιβλία της επιχείρησης (MEGA PLAN) για τις χρήσεις 2012-2014, με την υποσημείωση ότι οι συναλλαγές των χρήσεων αυτών καταχωρίσθηκαν σχεδόν εξ ολοκλήρου μεταγενέστερα κατά τα έτη 2017 έως 2019, πληθώρα συναλλαγών (χρήση 2012: ποσοστό 37% των πληρωμών, χρήση 2013: ποσοστό 24% των πληρωμών και χρήση 2014: ποσοστό 5%) δεν μπορεί να αντιστοιχιστεί με τραπεζικές κινήσεις, όπως επίσης δεν υπάρχει πλήρης και επαρκής πληροφόρηση για τις ανάλογες ταμιακές κινήσεις, γιατί δεν υπήρχε κατά έτη αυτά παρακολούθηση (καταγραφή) των ταμιακών διαθεσίμων.

Αποτέλεσμα της ανωτέρω διαχείρισης και απεικόνισης είναι να έχει προκύψει υπόλοιπο χρηματικών διαθεσίμων εις χείρας (Ταμείο) στη χρήση 2012 ποσό 52.713,27 ευρώ, στη χρήση 2013 138.646,68 ευρώ και στη χρήση 2014 179.666,95 ευρώ (- 333.000 = 146.666,95), το οποίο όπως δεν υπήρχε στην πραγματικότητα.

Αναφορικά με τις χρήσεις 2015-2016, με την καταγραφή όλων των συναλλαγών στο πρόγραμμα της MEGA PLAN, προέκυψε από τον έλεγχο ότι οι συναλλαγές της επιχείρησης αντιστοιχίζονται σχεδόν εξ ολοκλήρου (σε ποσοστό 99% στη χρήση 2015 και 99,99% στη χρήση 2016 οι πληρωμές) για τις τραπεζικές κινήσεις.

  1. Πρόβλεψη Αποζημίωσης Προσωπικού ΙΔΑΧ.

Δεν έχει γίνει καμία χρήση πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού ΙΔΑΧ σε περίπτωση εξόδου από την υπηρεσία.

– Χρήση 2012 – 31.000 ευρώ περίπου.

– Χρήση 2013 – 55.000 ευρώ.

– Χρήση 2015 – 55.000 ευρώ.

– Χρήση 2016 – 56.000 ευρώ.

  1. Πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων.

Δεν έχει γίνει πρόβλεψη περί μη είσπραξης απαιτήσεων ποσού 160.000 ευρώ. Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 315/1999 «Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης», όπως και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένο από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.

Καταλήγοντας στην εισήγησή του ο πρόεδρος της επιχείρησης κ. Ψαρράς, εισηγήθηκε ότι «είναι απαραίτητο να γίνουν οι απαιτούμενες ενέργειες ώστε οι Οικονομικές Καταστάσεις να παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της επιχείρησης, στη χρήση 2017 και με ημερομηνία 01.01.2017 (απογραφή έναρξης χρήσης), βάσει των στοιχείων που προέκυψαν από το διαχειριστικό έλεγχο προηγούμενων χρήσεων, να λάβουμε υπόψη όλα τα παραπάνω ευρήματα του Διαχειριστικού ελέγχου για να καταρτίσουμε τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2017 (31.12.2017) σύμφωνα με αυτά, ώστε την 31.12.2017 να έχουμε στον Ισολογισμό της ΔΕΚΠΟΤΑ τα κονδύλια που θα αντικατοπτρίζουν την πραγματική οικονομική κατάσταση της επιχείρησης στη χρήση αυτή».

Έτσι, ο πρόεδρος πρότεινε τα μέλη της Επιτροπής που είναι υπάλληλοι της ΔΕΚΠΟΤΑ και η πρόταση ψηφίστηκε ομόφωνα.

Θα πρέπει να σημειώσουμε επίσης, ότι από τα 11 μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΚΠΟΤΑ, απουσίαζαν τα 5!