Home > Νέα > ΠΑΛΑΙΑ ΔΡΑΜΑ-Οκτώβριος του 1962-Tα μέλη της Ένωσης Εφέδρων Αξιωματικών Δράμας επισκέπτονται  ακριτικό φυλάκιο του Έβρου για να παραδώσουν μια σημαία

ΠΑΛΑΙΑ ΔΡΑΜΑ-Οκτώβριος του 1962-Tα μέλη της Ένωσης Εφέδρων Αξιωματικών Δράμας επισκέπτονται  ακριτικό φυλάκιο του Έβρου για να παραδώσουν μια σημαία

Οκτώβριος του 1962-Tα μέλη της Ένωσης

Εφέδρων Αξιωματικών Δράμας

 επισκέπτονται  ακριτικό φυλάκιο

του Έβρου για να παραδώσουν μια σημαία

 

 

Οκτώβριος του 1962 και τα μέλη της Ένωσης Εφέδρων Αξιωματικών Δράμας, επισκέπτονται  ακριτικό φυλάκιο του Έβρου για να παραδώσουν μια σημαία και διάφορα δώρα στους φαντάρους.

Ο «ΠΡΩΙΝΟΣ ΤΥΠΟΣ» γράφει στις 23    Οκτωβρίου:

«Μία λαμπρά πρωτοβουλία της Ενώσεως Εφέδρων Αξιωματικών  Δράμας εκδηλωθείσα την παρελθούσαν Κυριακήν εστέφθη υπό πλήρους επιτυχίας.

Η Ένωσις Εφέδρων Αξιωματικών του Νομού Δράμας εις την προσπάθειάν της να συμμετάσχη εμπράκτως εις τας πανηγυρικάς εκδηλώσεις του εορτασμού της 50ετηρίδος των Βαλκανικών πολέμων επραγματοποίησε μιαν αξιοθαύμαστον εξόρμησιν, διανύσασα εν συνόλω περί τα 800 χιλιόμετρα εις τρην ακριτικήν περιοχήν του Νομού Έβρου δια να παραδώση ωραιοτάτην  σημαίαν εις το 43ον φυλάκιον των συνόρων παρά το μεθοριακόν χωρίον Κυπρίνος και προσφέρη πλούσια δώρα εις τους φρουρούς του.

ΕΙΣ ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ

Εις το 43ον φυλάκιον της περιοχής, έφθασαν οι εκδρομείς έφεδροι περί την 11 π.μ. αφού διήλθον εκ Διδυμοτείχου προερχόμενοι εξ Αλεξανδρουπόλεως όπου διενυκτέρευσαν.

Εις το φυλάκιον το ανέμενε η φρουρά, οι αξιωματικοί το τάγματος υπό τον διοικητήν των, αντισυνταγματάρχην κ. Γκιάταν και πολλοί κάτοικοι των μεθοριακών χωρίων Κυπρίνος και Μηλιά εις τα πρόσωπα των οποίων ήσαν ζωγραφισμένα τα αισθήματα της χαράς και του ενθουσιασμού δια την επίσκεψιν των μακρινών πατριωτών οι οποίοι αψηφώντας τας ταλαιπωρίας του μακρινού ταξιδίου τους επισκέφθηκαν εις την μεθόριον δια να τους μεταφέρουν τον πατριωτικόν των χαιρετισμόν και να τους διαβεβαιώσουν ότι το ενδιαφέρον και η προσοχή των είναι εστραμμένα προς αυτούς τους ακοίμητους φρουρούς της ακεραιότητος και της ανεξαρτησίας της Ελληνικής Πατρίδος.

Η ΠΑΡΑΔΟΣΙΣ

ΤΗΣ ΣΗΜΑΙΑΣ

Η σεμνή τελετή της παραδόσεως της σημαίας εγένετο προ του φυλακίου όπου ο εφημέριος του γειτονικού χωρίου Κυπρίνος έψαλε τον αγιασμόν εν κατανυκτική σιγή των παρισταμένων, ενώ οι Βούλγαροι φρουροί παρηκολούθουν από παρατηρητήριόν των εις απόστασιν 300 περίπου μέτρων τας κινήσεις μετά μεγάλης προσοχής.

Παραδίδων την σημαίαν εις τους φρουρούς του φυλακίου  ο πρόεδρος της Ενώσεως κ. Γ. Φίρμπας ωμίλησε θερμώς αναπτύξας την σημασίαν της χειρονομίας και του συμβόλου του Ελληνικού Έθνους.

Η σημασία αυτή ετόνισε ο κ. Φίρμπας συμβολίζει τας θυσίας των προγόνων μας των πατέρων, των αδελφών και των παιδιών μας, οι οποίοι έπεσαν αγωνιζόμενοι δια την ελευθερίαν, την ανεξαρτησίαν και την ακεραιότητα της αγαπημένης μας Πατρίδος.

Τον κ. Φίρμπαν ηυχαρίσησε δι΄ ολίγων ο διοικητής του τάγματος της προκαλύψεως αν/χης κ. Γκιάτος.

Εις τους παρισταμένους προσεφέρθησαν αναψυκτικά εκ μέρους του φυλακίου.

Περί την μεσημβρίαν οι εκδρομείς ανεχώρησαν εγκαταλείποντες το φυλάκιον αφού προηγουμένως προσέφερον ωραιότατα ατομικά δώρα εις τους φρουρούς του.

Εις το Διδυμότειχον ο κ. Φίρμπας μετέβη επι κεφαλής των εκδρομέων εις το Ηρώον των πεσόντων όπου κατέθεσεν στέφανον εκ μέρους της Ενώσεως           Εφέδρων Αξιωματικών Νομού Δράμας. Στεφάνους κατέθεσαν επίσης εκ μέρους των τοπικών Ενώσεων Διδυμοτείχου και Αλεξανδρουπόλεως εκπρόσωποί των.

Εις Διδυμότειχον επίσης και εις την αίθουσαν της εκεί Δημοτικής Λέσχης εδόθη διάλεξης υπο του δισυθυντού της Νομαρχίας Δράμας κ. Μεν. Τσιακίρη εφέδρου αξιωματικού με θα «Ελλάς το ανέσπερον φως του κόσμου».

Την διάλεξιν παρηκολούθησεν πυκνότατον   ακροατήριον το οποίον διέκοπτε συνεχώς τον ομιλητήν με ζωηρά και ενθουσιώδη χειροκροτήματα.

Επίσης, ο εκ των τοπικών παραγόντων πρώην βουλευτής και δήμαρχος Διδυμοτείχου κ.  Κουγιουμτζόγλου, δικηγόρος, εξέφρασε την ευγνωμοσύνην του προς τον κ. Τσιακίρην δια το αρχιτεκτινικόν και πνευματικόν οικοδόμημα της ομιλίας του, ως το εχαρακτήρισεν, και τας ευχαριστίας του λαού του      Διδυμοτείχου προς την ΄Ενωσιν Εφέδρων Αξιωματικών Δράμας.

Εκ Διδυμοτείχου ανεχώρησαν οι εκδρομείς      περί την 4ην απογευματινήν δια να επανακάμψουν εις Δράμαν την 11ην νυκτερινήν αφού διήλθον δια να επικσεφθούν εκ της νέας μεγάλης γεφύρας του Έβρου παρά τα Ύψαλα εις τους τους φρουρούς της οποίας προσέφερον γλυκά.

Γενικώς οι εκδρομείς επέστρεψαν κατενθουσιασμένοι.