Home > Νέα > Παλιά Δράμα 1926: Επιδείξεις προσκόπων της Δράμας

Παλιά Δράμα 1926: Επιδείξεις προσκόπων της Δράμας

 

1926: Επιδείξεις προσκόπων της Δράμας

 

 

ΙΟΥΝΙΟΣ του 1926. Οι προσκοπικές ομάδες του νομού μας, πραγματοποιούν στη Δράμα επίδειξη των ικανοτήτων τους που αφορά την πειθαρχία αλλά και την αξιοποίηση των πνευματικών και σωματικών τους ικανοτήτων.

Τμήματα παρελαύνουν στους δρόμους της Δράμας και οι εκδηλώσεις τελειώνουν τις απογευματινές ώρες στο προαύλιο των Εκπαιδευτηρίων παρουσία των τοπικών αρχών.

Ο «ΝΕΟΛΟΓΟΣ» γράφει στις 17 Ιουνίου.

 PROSKOPOI copy

ΔΡΑΜΑ Ιούνιος. – Την 10 πρωινήν της χθες άπασαι αι προσκοπικαί ομάδες του νομού μας υπό το Γεν. πρόσταγμα του αρχηγού των Προσκόπων κ. Παπαδημητρίου και μ’ επί κεφαλής τας σάλπιγκας των διαφόρων μονάδων, παρήλασαν δια των κεντρικωτέρων οδών της πόλεώς μας και παρετάχθησαν προ της Μεραρχίας. Ο τοπικός έφορος των Προσκόπων κ. Ι. Καλλιγάς παρουσίασε τους αρχηγούς προ του κ. Μεράρχου ο οποίος ηυχαρίστησε τους αρχηγούς δια την καταβαλλομένην υπ’ αυτών προσπάθειαν, δια την επικράτησιν του προσκοπισμού, όστις χρησιμεύει ως προκαταρκτική Στρατιωτική σχολή υποσχεθείς εις αυτούς να πράξη το παν, υπέρ της εξαπλώσεως και ευημερίας του προσκοπισμού.

Κατόπιν επιθεώρησεν όλας τας μονάδας, ευχαριστήσας και πάλιν τους αρχηγούς. Την 5ην απογευματινήν, οι Προσκοπικαί ομάδες, παρήλασαν εν τη αυλή των Εκπαιδευτηρίων προ των επισήμων κατά σειράν ως εξής.

  • Ορφανοτροφείου, 2) Ζυρνόβου, 3) Εδιρνετζίκ, 4) Νουσρελή, 5) Δοξάτου, 6) Μπόργιαννης, 7) Σταρτίστης και 8) Δράμας.

Μετά την παρέλασιν εγένετο προσκλητήριον και αναφορά προς τον κ. Μέραρχον. Αμέσως δε μετά ταύτα ήρχισαν αι επιδείξεις χωριστά εκάστης ομάδος.

Κάθε ομάς εισέρχεται εις τον στίβον ψάλλουσα πατριωτικό άσμα και παρελαύνει προ των επισήμων χαιρετώσα δια της στροφής της κεφαλής.

Έπειτα αρχίζουν αι σουηδικαί ασκήσεις, μετά και άνευ κοντού. Γίνονται διάφορα προσκοπικά παιχνίδια, προσποίησις πληγωμένου, επίδεσις των πληγών των και μεταφορά αυτού δια προσωρινού φορίου. Άλλαι ομάδες σχηματίζουν πύργον και επ’ αυτού αναρριχάται παρατηρητής, όστις αντιλαμβανόμενος τον πλησιάζοντα εχθρόν σαλπίζει κίνδυνον. Αρχίζει η κατασκευή αμυντικής γραμμής και είτα η κατά του εχθρού επίθεσις και απόκρουσις αυτού. Έπειτα ανάπαυσις μετά την μάχην και άσματα νικητήρια. Εις την ομάδα Σταρτίστης, τα παραγγέλματα έδιδε ένας μικροσκοπικός πρόσκοπος αλλά με τόνον και μεγάλην χάριν και εν γένει αι σουηδικαί ασκήσεις τα προσκοπικά παιχνίδια και αι ψευδομάχαι επέτυχον πληρέστατα. Κατόπιν ήρχισε γενική παρέλασις όλων των ομάδων καταχειροκροτηθείσαι υπό των θεατών. Και τέλος υπό της Ελλανοδίκου Επιτροπής αποτελουμένης από τον Δ/την του Συν/τος κ. Βλαΐκον από τον ταγ/ρχην κ. Σολδάτον, τον κ. Αργυρόπουλον και συμβολαιογράφον κ. Μαρκάκην απενεμήθησαν διάφορα αναμνηστικά δώρα εις κάθε ομάδα. Τα δώρα απένειμεν ο στρατηγός κ. Κοιμήσης, ειπών ότι ταύτα δεν δίδονται ως έπαθλα διαγωνισμού αλλά δίδονται ως ανάμνησις.

Η στρατιωτική Μουσική έπαιξε τον Εθνικόν Ύμνον και το πλήθος διελύθη με τας καλυτέρας αναμνήσεις.