Home > Νέα > ΠΑΛΙΑ ΔΡΑΜΑ-Ιούνιος του 1954. Επιτέλους η Δράμα αποκτά την Δημόσια Βιβλιοθήκη της-Το 1954 ιδρύεται στη Θεσσαλονίκη ο σύλλογος των Δραμηνών.

ΠΑΛΙΑ ΔΡΑΜΑ-Ιούνιος του 1954. Επιτέλους η Δράμα αποκτά την Δημόσια Βιβλιοθήκη της-Το 1954 ιδρύεται στη Θεσσαλονίκη ο σύλλογος των Δραμηνών.

Ιούνιος του 1954. Επιτέλους η Δράμα

αποκτά την Δημόσια Βιβλιοθήκη της

 

Μια προσπάθεια ετών, ένα όνειρο, γίνεται πραγματικότητα. Οι νέοι μας κυρίως, θα αποκτήσουν μια αστείρευτη πηγή γνώσης, που θα τους βοηθήσει στην εξερεύνηση των ανησυχιών τους για τις επιστήμες, τα γράμματα, τον πολιτισμό.

Σχολιάζοντας την λειτουργία της βιβλιοθήκης ο «ΠΡΩΙΝΟΣ ΤΥΠΟΣ » γράφει στις 18 Ιουνίου του 1954:

« Η παρούσα στήλη απηχούσα την κοινήν γνώμην, αισθάνεται ιδιαιτέραν χαράν δια την έναρξιν λειτουργίας της Δημοσίας Βιβλιοθήκης της πόλεώς μας από της προχθές.

Διότι αύτη θα αποτελέση ένα πνευματικόν κέντρον, μιαν πραγματικήν πνευματικήν εστίαν, η οποία θα συντελέση τα μέγιστα εις την εν γένει πρόοδον και ανάπτυξιν της μαρτυρικής  και ιστορικής Δράμας. Και αισθάνεται ταυτοχρόνως την ζωηράν υποχρέωσιν να εκφράση τας ευχαριστίας προς την Εφορευτικήν Επιτροπήν της βιβλιοθήκης και ιδιαιτέρως προς τον Σεβασμιώτατον Δράμας, πρόεδρον ταύτης και τον αντιπρόεδρον Γυμνασιάρχην Αρρένων κ. Τοπάλην, δια τας καταβληθείσας σοβαράς φροντίδας των, δια την επίτευξιν του σκοπού. Τοιαύτας δε επίσης προς τον διευθυντήν Γραμμάτων και Καλών Τεχνών του υπουργείου Παιδείας κ. Σολδάτον, όστις αφιχθείς ενταύθα επέδειξεν εξαιρετικόν ενδιαφέρον δια την Βιβλιοθήκην μας, το οποίον πιστεύουμε απολύτως ότι δεν θα παύση και εις το μέλλον επιδεικύων από της θέσεως εις την οποίαν ευρίσκεται, ώστε να πλουτισθή αύτη και με σοβαρόν αριθμόν βιβλίων.

Είναι αληθές ότι κατά το προηγηθέν διάστημα δια την λειτουργίαν της βιβλιοθήκης  ησχολήθημεν με το θέμα τούτο, προκαλέσαντες ίσως και πικρίαν τινά εις τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής, πάντοτε όμως διεπόμενοι από τον διακαή πόθον να λειτουργήση αύτη το ταχύτερον. Αναγνωρίζομεν ότι πράγματι υπήρχον σοβαραί δυσχέρειαι, αι οποίαι έπρεπε να υπερπηδηθούν. Και είναι αληθές ότι υπάρχουν μερικαί ακόμη, οι οποιοι είμεθα βέβαιοι ότι θα αντιμετωπισθούν με την συμβολήν όλων των αρμοδίων.

Ήδη εναπόκειται και εις τους συμπολίτας μας να ενισχύσουν την  λαμπράν προσπάθειαν πλουτισμού της βιβλιοθήκης, προσφέροντες έκαστος ό,τι πολύτιμον εις βιβλία, εφημερίδας κ.λ.π. έντυπα έχει και ιδία τα σχετιζόμενα με την ιστορίαν της πόλεως».

Την προηγούμενη ημέρα  17 Ιουνίου ο «ΠΤ» καλύπτοντας το γεγονός της λειτουργίας γράφει:

«Αφίκετο εις την πόλιν μας ο κ. Κ. Σολδάτος, Διευθυντής των Γραμμάτων και Καλών Τεχνών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Σκοπός της αφίξεως του κ. Σολδάτου υπήρξεν η επιθεώρησις της ενταύθα βιβλιοθήκης και η έναρξις λειτουργίας ταύτης, δια την οποίαν και προσελήφθη προσωρινώς και μέχρις ότου το Υπουργείον Οικονομικών διαθέση τας αναγκαιούσας πιστώσεις του νέου οικον. έτους, εις το Υπουργείον Παιδείας, ότε και θα  διορισθή μόνιμος υπάλληλος εκ μέρους ης εφορείας της βιβλιοθήκης ο κ. Κέρογλου. Ούτω από της χθες ήρχισεν η λειτουργία της βιβλιοθήκης, ενώ ταυτοχρόνως συναχίζεται η ταξινόμησις και εν γένει τακτοποίησις των βιβλίων υπό προσωπικήν επίβλεψιν του κ. Σολδάτου.

Ο κ. Σολδάτος εξέφρασεν την απόλυτον ικανοποίησίν του δια την μέχρι τούδε συνετλεσθείσαν σοβαράν προεργασίαν ( εξεύρεσις οικήματος, προμηθείας επιπλέον κ.λ.π.) προς τον αντιπρόεδρον της Εφορείας Γυμνασιάρχην κ. Τοπάλην θερμοτάτας ευχαριστίας του προς τον πρόεδρον της Εφορείας Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην κ.κ. Γεώργιον δια τας καταβληθείσας  φροντίδας δια την ευόδωσιν του σκοπού.

Επίσης ο κ. Σολδάτος ηυχαρίστησε και τα λοιπά μέλη της Εφορείας δια την εν γένει συμπαράστασίν  των δια την λειτουργίαν της βιβλιοθήκης.

Η βιβλιοθήκη θα παραμένη ανοικτή καθ΄ εκάστην πλην των Κυριακών από ώρας 8.30 – 1μ. και 5-8 μ.μ.

ΟΜΙΛΕΙ

Ο κ. ΣΟΛΔΑΤΟΣ

Ο Διευθυντής Γραμμάτων και Καλών Τεχνών του Υπουργείου Παιδείας  κ. Σολδάτος ερωτηθείς σχετικώς χθες υπό συντάκτου μας ευηρεστήθη να είπη τας εξής:

Είμαι ευτυχής διότι μπορώ να προσφέρω υπηρεσίας εις την βιβλιοθήκην της Δράμας η οποία θα αποτελέση ένα σπουδαίον πνευματικόν κέντρον.

Ετακτοποιήθησαν αι απαραίτητοι λεπτομέρειαι δια την λειτουργίαν της βιβλιοθήκης, ήτις και ήρχισε λειτουργούσα σήμερον, δι΄ ενός υπαλλήλου, τον οποίον προσέλαβε η Εφορευτική Επιτροπή της βιβλιοθήκης προσωρινώς.

Τα ήδη υπάρχοντα βιβλία εις την βιβλιοθήκην υπερβαίνουν τους δύο χιλιάδες τόμους, ταύτα δε είναι πλήρη όσον αφορά την νεοελληνικήν λογοτεχνίαν.

Εξ΄ άλλου αναμένονται έτεροι δύο χιλιάδες τόμοι εκ δωρεάς της Εθνικής βιβλιοθήκης και της επιτροπής παραλαβής και διανομής βιβλίων εκ του εξωτερικού. Νομίζω ότι έχει καταρτισθή η βιβλιοθήκη της Δράμας με έναν αξιόλογον αριθμόν βιβλίων.

Τώρα ευρισκόμεθα    εις το στάδιον της εσωτερικής οργανώσεώς της λειτουργίας της, καταρτισμού καταλόγων, διαχειριστικής οργανώσεως κ.λ.π.».

 

Ο ΣΎΛΛΟΓΟΣ ΔΡΑΜΗΝΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

Το 1954 ιδρύεται στη Θεσσαλονίκη ο σύλλογος των Δραμηνών.

Μια προσπάθεια από λίγους παλιούς συμπολίτες μας, που  στόχος τους ήταν, να συνδράμουν στις προσπάθειες της γενέτειράς τους, για επίλυση προβλημάτων.

Στις 8 Ιουλίου του 1954 ο «ΠΤ» αναγγέλλοντας την   ίδρυση του συλλόγου γράφει:

«Δια της υπ΄ αριθμ. 1353/54 αποφάσεως του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, ιδρύθη «Σύλλογος  Δραμηνών», σκοπός του οποίου συμφώνως πρ4ος το εγκριθέν καταστατικό των είναι:

1). Η κοινωνική επαφή και επικοινωνία μεταξύ των μελών του προς δημιουργίαν κοινωνικών σχέσεων αμοιβαίας γνωριμίας, αλληλεγγύης και φιλανθρωπίας.

2). Η ανάπτυξις των πνευματικών και ηθικών δυνάμεων των μελών και γενικώς η δημιουργία όρων προσφόρων δια την ψυχικήν αυτών προαγωγήν και βελτίωσιν.

3). Η παροχή μέσων πνευματικής απολαύσεως και ψυχαγωγίας και

4). Η εξυπηρέτησις των συμφερόντων των ιδίων αυτών μελών ως και η τοιαύτη της ιδιαιτέρας των πατρίδας Δράμας.

Ιδρυταί του Συλλόγου είναι οι εν Θεσσαλονίκη διαμένοντες πρώην συμπολίται κ.κ. Μίμης Πολυχρονίδης, Θ. Νικολέρης, Δ. Σισμανίδης, Ι. Μυγδαλίδης, Κ. Στολίγκας, Χρ. Καρλιώτας, Ι. Κωνσταντινίδης, Ι. Φιλίππου, Π. Παναγιωτίδης, Α. Τράκας, Α. Μιχαηλίδης, Θ. Παπάς, Στ. Μήτρου, Γ. Κασάπης, Γ. Γοριδάρης, Π. Μήτρου, Ζήσης Γκιαούρης, Δ. Πεχλιβάνης, Ε. Αμπατζής, Α. Παπάντζος, Α. Χατζηανέστης, Ι. Τσιαρπίσταλης, Γ. Σβίνγκος, Θ. Θεοδωρίδης, Κελπανίδης, Δ. Παπαδημητρίου, Κ. Νίκογλου, και Α. Αποστολίδης.