Home > νέα > ΠΑΛΙΑ ΔΡΑΜΑ-Καπνολογικό Ινστιτούτο Δράμας 1962

ΠΑΛΙΑ ΔΡΑΜΑ-Καπνολογικό Ινστιτούτο Δράμας 1962

Καπνολογικό

Ινστιτούτο Δράμας

 

 

Έρευνα –επιμέλεια Ιωάννης Στ. Σταυρίδης

Ένα ίδρυμα γεωργικής έρευνας με αντικείμενο εργασίας τον καπνό, σαν φυτό αλλά και προϊόν. Στόχος η βελτίωση κυρίως της ποιότητας του καπνού. Όσο για τις  επιτυχίες του,   αναγνωρισμένες από επιστημονικές οργανώσεις.

Και το πιο σπουδαίο;  Μοναδικό στα Βαλκάνια.

Ιδρύθηκε το 1930 και ….. καταργήθηκε χωρίς να πείσει κανέναν η πολιτεία για την απόφασή της αυτή το 2.002. Περίεργα πράγματα και ανεξήγητα. Σήμερα υπάρχει μόνο το ….. κουφάρι των εγκαταστάσεων.

Στα 72 χρόνιας ζωής του αποτελούσε κέντρο ενδιαφέροντος για όσους ασχολούνταν με τον καπνό. Επισκέπτονταν τη Δράμα, ξένοι απ΄ όλη την Ευρώπη σχεδόν, για να δούνε, να πληροφορηθούνε να επιλέξουν τις νέα ποικιλίες.

Μια τέτοια επίσκεψη δέχθηκε το Καπνολογικό Ινστιτούτο από 18 Ελβετούς.

Ο «ΠΡΩΙΝΟΣ ΤΥΠΟΣ» στις 12 Σεπτεμβρίου 1962 γράφει σχετικά:

Μετά την επίσκεψίν των εις Καβάλαν όπου έτυχον θερμοτάτης υποδοχής εκ μέρους των εκπροσώπων του ΕΟΚ οι 18 Ελβετοί πρατηριούχοι και διευθυνταί ενώσεων πωλήσεως σιγαρέτων, αφίκοντο περί την 10ην π.μ. χθες εις Δράμαν με αντικειμενικόν σκοπόν την επίσκεψιν του Ινστιτούτου Καπνού.

Τους ξένους συνόδευσεν εις Δράμαν ο εκπρόσωπος του Ε.Ο.Κ. κ. Βλαχάκης όστις τους εξενάγησε και κατά την 15νθήμερον περίπου της παραμονής των εις την χώραν μας, εις διαφόρους αρχαιολογικούς τόπους και πόλεις.

Τους εκπροσώπους της διαθέσεως των σιγαρέτων υπεδέχθη εις το Καπνολογικόν Ινστιτούτον ο Διευθυντής κ. Αργυρούδης όστις τους παρουσίασε τας επιστημονικάς εγκαταστάσεις και τους ενημέρωσε γενικώς επί της παραγωγής του καπνού, της παρακολουθήσεως της πορείας καλλιεργείας του, της καταπολεμήσεως των φυτονόσων αι οποίαι προσβάλλουν τα καπνόφυτα και γενικώς της επεξεργασίας μέχρι της διαθέσεως των καπνόφυλλων εις το εμπόριον και την βιομηχανίαν σιγαρέτων.

Ούτω οι ανωτέρω, συνοδευόμενοι υπό του κ. Αργυρούδη, περιήλθον όλας τας εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου του, εκφράσαντες τον θαυμασμόν των δια την αρτίαν οργάνωσιν, τον πλούτον των εποπτικών και επιστημονικών μέσων και γενικώς την θαυμασίαν λειτουργίαν του ιδρύματος.

Εν συνεχεία ο κ. Αργυρούδης εδεξιώθη τους ξένους εις την μεγάλην αίθουσαν του ιδρύματος, όπου τους προσεφέρθη βερμούτ, διάφορα αναψυκτκά και καρυκεύματα.

Μετά την επίσκεψίν των εις το Ινστιτούτον οι Ελβετοί συνοδευόμενοι υπό του κ. Βλαχάκη μετέβησαν δια να γευματίσουν εις το κέντρον «Νησάκι» δια το οποίον εξεδήλωσαν τον Θαυμασμόν των όσον αφοαρά την γραφικήν του εικόνα και την λαμπράν εμφάνισιν.

Κατά την διάρκειαν του γεύματος, αντηλλάγησαν διάφοραι απόψεις όσον αφορά την παραγωγήν και την κατανάλωσιν των καπνών μαξύ των παρακαθημένων.

Εν συνεχεία οι Ελβετοί ανεχώρησαν εις Καβάλαν όπου διενυκτέρευσαν δια να επιστρέψουν σήμερον εις Θεσσαλονίκην, προς επίσκεψιν της Διεθνούς Εκθέσεως και εκείθεν εις Αθήνας, οπόθεν θα αναχωρήσουν την Παρασκευήν επανακάμπτοντες εις την πατρίδα των μετά εικοσαήμερον περίπου παραμονήν των εις την   Ελλάδα.

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙΟΝ ΤΩΝ

Κατ΄ αρχήν το ταξίδιο των Ελβετών είχε τουριστικήν μορφήν και διωργανώθη υπό γραφείου ταξιδίων της Ελβετίας εν  συνεννοήσει μετά της Ολυμπιακής Αεροπορίας η οποία παρέσχεν αξιόλογον έκπτωσιν επί των εισιτηρίων. Αρχηγός του Ελβετικού γραφείου ταξιδίων δια την εκδρομήν ήτο η δις Τζέρμαν, η οποία συνοδεύει τους εκδρομείς και επιλαμβάνεται όλων των διατυπώσεων διατροφής, διανομής και κινήσεως των εκδρομέων εις την χώραν μας. Επειδή δε, επρόκειτο περί ατόμων ασχολουμένων και εμπορευομένων τα προϊόντα του καπνού, ο Ε.Ο.Κ. ενδιαφέρθη αμέσως και επλαισίωσε τους εκδρομείς με τους εκπροσώπους των κ. Σταυριανού και Βλαχάκη οι οποίοι τους εξενάγησαν καθ’  όλην την διάρκειαν της παραμονής των εις την χώραν μας.

Ο εκ των εκδρομέων κ. Άρμαν Ζίλλον, διευθυντής της ενώσεως δια την διάθεσιν εις το εμπόριον των παραγομένων εις Ελβετίαν                                                                                          προϊόντων του καπνού ΟΡΕΚΛΑ, εις συνέντευξίν του προς συντάκτην της εφημερίδος μας εδήλωσε τα εξής όσον αφορά τας εντυπώσεις των συμπατριωτών του εκ της πατρίδος μας:

« Με το ταξίδιον αυτό εδόθη η ευκαιρία να γνωρίσωμεν την Ελλάδα και να έχωμεν μιαν επαφήν με τον τόπον αυτόν της παραγωγής των καπνών, τα οποία και εμπορευόμεθα.

Είμεθα κατενθουσιασμένοι από την φιλοξενίαν την οποίαν  ετύχαμεν εις την ωραίαν σας πατρίδα και συναπεκομίσαμε τας καλλιτέρας εντυπώσεις αι οποίαι να είσθε βέβαιοι ότι θα συντελέσουν εις την περαιτέρω σύσφιγξιν των εμπορικών δεσμών μεταξύ των δύο χωρών μας εις ότι αφορά την εμπορίαν του καπνού.

Θεωρούμεν εαυτούς ευτυχείς ιδιαιτέρως διότι μας εδόθη η ευκαιρία να επισκεφθώμεν και περιέλθωμεν τας εγκαταστάσεις του λαμπρού τούτου Ιδρύματος, ο διευθυντής του οποίου, εξαίρετος επιστήμων κ. Αργυρούδης είχε την ευγενή καλοσύνη να μας ενημερώσει  πλήρως, επεξηγών εις ημάς την πορείαν της καλλιεργείας του καπνού και γενικώς την αποστολήν και λειτουργίαν του ιδρύματος».

Με τον αυτόν ενθουσιασμόν εξεφράσθησαν επίσης άπαντες οι Ελβετοί εκδρομείς.

Πρέπει να σημειώσωμεν επί της ευκαιρία ότι η Ελβετία προμηθεύεται εκ της χώρας μας τα 50% περίπου των αναγκών της εις ανατολικά καπνά, το δε υπόλοιπον εκ τούτων καλύπτει από τας γειτονικάς χώρας Τουρκίαν και Βουλγαρίαν.