Home > Νέα > Παρουσίαση του έργου ODYSSEA για την Ανάπτυξη Ολοκληρωμένων Συστημάτων Παρατηρητηρίων στη Μεσόγειο Θάλασσα

Παρουσίαση του έργου ODYSSEA για την Ανάπτυξη Ολοκληρωμένων Συστημάτων Παρατηρητηρίων στη Μεσόγειο Θάλασσα

 

Η εναρκτήρια συνάντηση στην Καβάλα 6-8 Ιουνίου

Παρουσίαση του έργου ODYSSEA για την Ανάπτυξη Ολοκληρωμένων Συστημάτων Παρατηρητηρίων στη Μεσόγειο Θάλασσα

Επικεφαλής του έργου το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Την τελευταία δεκαετία η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναδείξει σταδιακά την ορθολογική και αειφόρο διαχείριση του θαλάσσιου χώρου ως κορυφαία στρατηγική προτεραιότητα, γεγονός που έχει αρχίσει να αποτυπώνεται και στις επιλογές κατεύθυνσης των πόρων των μεγαλύτερων Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων της.

Το Πρόγραμμα Έρευνας και Καινοτομίας HORIZON 2020 επέλεξε πρόσφατα το έργο ODYSSEA, με Επικεφαλής Εταίρο το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, και Συντονιστή τον Διευθυντή του Εργαστηρίου Οικολογικής Μηχανικής και Τεχνολογίας, Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Γεώργιο Συλαίο, για την υλοποίηση ενός εγχειρήματος με το οποίο αποτυπώνεται η βούληση της Ε.Ε., να επενδύσει στην υγιή μεγέθυνση της οικονομικής δραστηριότητας που συνδέεται με τον θαλάσσιο χώρο.

Το έργο ODYSSEA, που διοργανώνει την εναρκτήρια συνάντησή του στην Καβάλα 6-8 Ιουνίου, είναι φιλόδοξο και καινοτόμο από πολλές απόψεις. Διαθέτει ένα προϋπολογισμό 8,4 εκατομμυρίων ευρώ για τους επόμενους 54 μήνες, και 28 Εταίρους τόσο από τον πανεπιστημιακό/ερευνητικό χώρο, όσο και από το χώρο των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Γαλάζια Οικονομία, με εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες αιχμής. Οι Εταίροι, προέρχονται από 14 χώρες, περιλαμβανομένων και φορέων από χώρες της Μεσογείου εκτός της Ε.Ε., χαρακτηριστικό που υποδηλώνει τις ποικίλες αναμενόμενες θετικές επιπτώσεις του Έργου.

Το ερευνητικό έργο ODYSSEA, θα προχωρήσει στην ανάπτυξη μιας διαλειτουργικής και οικονομικά αποδοτικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας η οποία θα ενσωματώνει πλήρως τα υπάρχοντα δίκτυα συστημάτων θαλάσσιας παρατήρησης και πρόβλεψης σε ολόκληρη τη λεκάνη της Μεσογείου.

Πιο συγκεκριμένα, η πλατφόρμα ODYSSEA θα συλλέγει πληροφορίες από βάσεις δεδομένων, αισθητήρες μέτρησης στη θάλασσα, παρατηρήσεις δορυφόρων και προγνωστικά μαθηματικά ομοιώματα που τηρούν οργανισμοί, δημόσιες αρχές, ερευνητικά ιδρύματα και πανεπιστήμια.

Το Έργο, έχει ως στόχο να καταστήσει τα θαλάσσια δεδομένα της Μεσογείου εύκολα προσβάσιμα και προσαρμοσμένα στις ανάγκες των πολλαπλών τελικών χρηστών της θαλάσσιας οικονομίας, όπως επιχειρήσεις που ασχολούνται με δραστηριότητες στους τομείς της Γαλάζιας Ανάπτυξης (π.χ., αιολικά πάρκα, ιχθυοκαλλιέργειες, κυματική ενέργεια, εξόρυξη πετρελαίου και φυσικού αερίου, υποθαλάσσια δίκτυα, λιμάνια και ναυτιλία, θαλάσσια πολιτική και άλλα).

Παράλληλα, το έργο θα αναπτύξει  ένα δίκτυο παραθαλάσσιων παρατηρητηρίων  μέσω της εγκατάστασης επιτόπιων καινοτόμων συστημάτων παρακολούθησης, θα χρησιμοποιήσει σύγχρονα ωκεανογραφικά ομοιώματα επιχειρησιακής πρόγνωσης ενώ θα ενσωματώσει υπάρχουσες εφαρμογές που συμβάλλουν στην θαλάσσια παρακολούθηση από δίκτυα πολιτών και επιστημόνων.

Τέλος, θα εφαρμόσει προηγμένους αλγόριθμους για την οργάνωση, ομογενοποίηση και ενσωμάτωση μεγάλων ποσοτήτων δεδομένων και για την παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών πληροφόρησης σε κάθε τελικό χρήστη.

«Έχουμε εντοπίσει μια πραγματική ανάγκη για εναρμόνιση των υφιστάμενων συστημάτων παρακολούθησης που λειτουργούν στη Μεσόγειο Θάλασσα, και για την αναβάθμιση των επιχειρησιακών ωκεανογραφικών δυνατοτήτων τους», δήλωσε ο Συντονιστής του Έργου αναπλ. καθηγητής ΔΠΘ, κ. Γεώργιος Συλαίος. «Το έργο, θα στηρίξει την εφαρμογή της πολιτικής της Ε.Ε., βελτιώνοντας έτσι τη διαλειτουργικότητα στην παρακολούθηση και την προώθηση της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης στον τομέα της Γαλάζιας Οικονομίας».

Το έργο, αναμένεται να συμβάλλει στη δημιουργία επιχειρηματικών και ερευνητικών ευκαιριών σε ολόκληρη τη λεκάνη της Μεσογείου Θάλασσας.