Home > νέα > Το ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Κ. Νευροκοπίου που τάσσεται κατά της τοποθέτησης αιολικού πάρκου στο Γρανίτη

Το ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Κ. Νευροκοπίου που τάσσεται κατά της τοποθέτησης αιολικού πάρκου στο Γρανίτη

Το ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου

Κ. Νευροκοπίου που τάσσεται κατά της

τοποθέτησης αιολικού πάρκου στο Γρανίτη

 

 

Του Θανάση Πολυμένη

ΟΠΩΣ ήδη έχουμε αναφερθεί και σε προηγούμενα πρόσφατα δημοσιεύματα, εταιρεία που ειδικεύεται στην τοποθέτηση αιολικών πάρκων στη χώρα, έχει ήδη αιτηθεί να στήσει ανεμογεννήτριες στην περιοχή του Γρανίτη.

Η αρχική αίτηση της εταιρείας, περιλαμβάνει το στήσιμο 9 ανεμογεννητριών, οι οποίες αποτελούν μέρος επί συνόλου 59 στην περιοχή του Γρανίτη. Η διαβούλευση ήταν να ολοκληρωθεί την 1η Μαρτίου 2022  και η πραγματικότητα είναι ότι δέχθηκε ιδιαίτερα έντονες αντιδράσεις.

Ο λόγος, ότι ορισμένες από τις ανεμογεννήτριες αυτές στήνονται στη διαδρομή ενός από τα σημαντικότερα μονοπάτια της χώρας, όπου διεξάγεται και ο αγώνας βουνού Granitis Trail. Χαρακτηριστικό δε της υπόθεσης αυτής, είναι ότι το μονοπάτι αυτό, είναι το δεύτερο αναγνωρισμένο μονοπάτι στην Ελλάδα με ευρωπαϊκή αναγνώριση.

Όπως καταλαβαίνουμε, η τοποθέτηση ανεμογεννητριών στην κορυφογραμμή και επάνω στο μονοπάτι, ουσιαστικά θα το καταστρέψει και φυσικά θα δημιουργήσει προβλήματα στους αγώνες βουνού που διεξάγονται με ιδιαίτερη επιτυχία και επισκεψιμότητα κάθε χρόνο.

Όπως ήδη έχουμε αναφέρει με σχετικά δημοσιεύματα τις προηγούμενες ημέρες, το Δημοτικό Συμβούλιο Κ. Νευροκοπίου, έχει εκφράσει ήδη την αντίθεσή του και μάλιστα με επίσημη καταγραφή δικαιολογεί τη θέση του αυτή.

Κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου και από το επίσημο πρακτικό της συνεδρίασης στις 22 Φεβρουαρίου 2022, αποφασίστηκε ομόφωνα η αρνητική γνώμη «και δεν αποδέχεται την κατασκευή και λειτουργία στην κτηματική Περιφέρεια του Δήμου Κ. Νευροκοπίου Τοπική Κοινότητα Γρανίτη: Αιολικού Συστήματος Ηλεκτροπαραγωγής» και αποστέλλει την απόφαση αυτά στα αρμόδια όργανα και υπηρεσίες απ’ όπου θα περάσει η αίτηση για γνωμοδότηση.

Ο «Πρωινός Τύπος», παρουσιάζει σήμερα από τα επίσημα πρακτικά της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κ. Νευροκοπίου , μέρος της εισήγησης του αντιδημάρχου κ. Σιουμάνη, ο οποίος εξέθεσε την κατάσταση σχετικά με την άρνηση του Δήμου.

Αρχικά, ο κ. Σιουμάνης σημείωσε ότι «η ΜΠΕ του έργου δεν αξιολογεί επαρκώς τις σοβαρότατες επιπτώσεις του προτεινόμενου ΑΣΠΗΕ στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον, καθώς και στα μορφολογικά και τυπολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής, και πρέπει να απορριφθεί στο σύνολό της» και τεκμηρίωσε την άποψη αυτή.

[Η Ελληνική Πολιτεία, στην προσπάθειά της να διαμορφώσει μια εθνική πολιτική για τη μείωση του κατακερματισμού του τοπίου, της απώλειας της βιοποικιλότητας και της υποβάθμισης των οικολογικών λειτουργιών των οικοσυστημάτων της Ελλάδας από τους δρόμους, έχει προχωρήσει στη θεσμοθέτηση της απαγόρευσης κάθε νέας διάνοιξης δρόμου ή δημιουργίας τεχνητών επιφανειών εντός Περιοχών Άνευ Δρόμων (ΠΑΔ), ενώ ήδη έχουν εκδοθεί οι πρώτες Υπουργικές Αποφάσεις για την προστασία των περιοχών αυτών].

Όπως σημείωσε μάλιστα, [Το σχεδιαζόμενο έργο με την διάνοιξη νέας οδοποιίας και την εγκατάσταση της ανεμογεννήτριας Α/Γ 1 θα προκαλέσει την κατάτμηση της ΠΑΔ με σοβαρότατες επιπτώσεις στο περιβάλλον, ενώ η ΜΠΕ αγνοεί πλήρως τις ΠΑΔ παρότι -λόγω της πολιτικής και κοινωνικής σημασίας των βάσεων δεδομένων του έργου NATLAND- αυτές διατίθενται ως χωρικές βάσεις ανοιχτής πρόσβασης, για λόγους προστασίας της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημικών υπηρεσιών.]

Σε άλλο σημείο αναφέρεται ότι «Στη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) δεν εξετάζονται καθόλου οι σωρευτικές, αθροιστικές επιπτώσεις με άλλα αδειοδοτημένα ΑΣΠΗΕ σε άμεση γειτνίαση].

Αναφορικά με τις ζημιές που μπορεί να προκαλέσει το έργο αυτό, αναφέρονται: [Η διάταξη των εν λόγω ΑΣΠΗΕ είναι προφανές ότι δημιουργεί επίπτωση φραγμού για τα πτηνά και τις νυχτερίδες, αλλά και -σε συνδυασμό με τα συνοδά έργα, όπως οδοποιία, γραμμές μεταφοράς κ.α. – οδηγεί σε πλήρη κατάτμηση του ενδιαιτήματος όλων των ειδών πανίδας της περιοχής, ενώ η επίπτωση φραγμού συγκαταλέγεται σε μια από τις σοβαρότερες επιπτώσεις των χερσαίων έργων αιολικής ενέργειας, σύμφωνα και με τον Πίνακα 5-1  της παραπάνω Οδηγίας.]

Ακόμα, σημαντικό είναι να σημειωθεί ότι, η εγκατάσταση μονάδων ΑΠΕ στην περιοχή με διάνοιξη δρόμων υποβαθμίζει τα ενδιαιτήματα της περιοχής και συγκεκριμένα «από τις εκσκαφές και τους εκβραχισμούς, που πραγματοποιούνται για τη θεμελίωση των ανεμογεννητριών (Α/Γ) και των καναλιών καλωδίωσης, τη δια-μόρφωση του χώρου γύρω από την Α/Γ, τη διαπλάτυνση υφιστάμενων δρόμων η διάνοιξη νέων, καθώς και τη δημιουργία υποδομών για τη σύνδεση με το υφιστάμενο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας. Σα έργα αυτά προκαλούν αλλοίωση στο εδαφικό και ενίοτε στο γεωλογικό υπόστρωμα και καταστροφή στη βλάστηση. Κατά συνέπεια, οδηγούν στην αλλοίωση και υποβάθμιση του ενδιαιτήματος των φυτών-ξενιστών Sedum. Χαμηλή πυκνότητα των φυτών-ξενιστών έχει ως αποτέλεσμα αυξημένη πιθανότητα τοπικής εξαφάνισης σε απομονωμένους πληθυσμούς».

Σημαντικές θα είναι επίσης οι επιπτώσεις του έργου στην ορνιθοπανίδα της περιοχής και «οι επιπτώσεις του προτεινόμενου έργου στην ορνιθοπανίδα της περιοχής κρίνονται αυθαίρετα και χωρίς καμία σχετική τεκμηρίωση κατά τη φάση κατασκευής ως «ασθενείς, τοπικές, βραχυχρόνιες και μερικώς αναστρέψιμες».

Σε γενικότερο πλαίσιο, το Δημοτικό Συμβούλιο Κ. Νευροκοπίου, σημειώνει ακόμα ότι η τοποθέτηση ανεμογεννητριών στην περιοχή θα δημιουργήσει προβλήματα σε οικοτόπους, στην κατάτμησή τους καθώς και όχληση και εκτοπισμό στους τόπους καταφυγίων νυχτερίδων και άλλων, μέσω της παρουσίας οχημάτων και προσωπικού συντήρησης  που μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα μεταβολές η θερμοκρασία, το φως, το θόρυβο και τις δονήσεις εντός του καταφυγίου τους, με ακόλουθη μείωση της αναπαραγωγικής τους δυναμικότητας.