Home > Παλιά Δράμα > 1925: Ένας οικονομικός έφορος στη Δράμα που θύμισε τον λήσταρχο Γιαγκούλα.

1925: Ένας οικονομικός έφορος στη Δράμα που θύμισε τον λήσταρχο Γιαγκούλα.

ΠΑΛΙΑ ΔΡΑΜΑ

1925: Ένας οικονομικός έφορος στη Δράμα  που θύμισε τον λήσταρχο Γιαγκούλα.

 

1925 εφορία Δράμας. Σόδομα και Γόμορρα. Ή καλλίτερα ο κλέψας του κλέψαντος.

Με …… ηγέτη τον έφορο και κάποιους  υπαλλήλους να είναι στο κόλπο, βρέθηκε ο τρόπος αυτοί να οικονομάνε και οι επιχειρήσεις να αγκομαχάνε.

Τα πρόστιμα της εφορίας σύννεφο και οι …… συμφωνίες κάτω από το τραπέζι σε ημερήσια  διάταξη.

Όλα όμως έχουν ένα τέλος, μιας και στη περίπτωση αυτή λειτούργησε η παροιμία « μια του κλέφτη δυό του κλέφτη, τρίτη και η κακή του μέρα».

Ο κ. Έφορος πιάστηκε  στα … πράσα δια της γνωστής από τότε μεθόδου των σημειωμένων χαρτονομισμάτων.

Νά΄ναι καλά ο εισαγγελέας, ο οποίος όταν άκουσε τα καταγγελλόμενα ….. έφριξε ο άνθρωπος. 

Η υπόθεση έγινε πραγματικό σήριαλ από τις εφημερίδες και όχι άδικα, αν αναλογισθούμε πως η χώρα προσπαθούσε να σταθεί στα πόδια της μετά από μια Μικρασιατική καταστροφή και εκατομμύρια Έλληνες από την Μ. Ασία να καταβάλουν ιδιαίτερες προσπάθειες για την επιβίωσή τους.

Το θέμα έφερε στη δημοσιότητα στις 20 Νοεμβρίου 1925 η εφημερίδα «ΘΑΡΡΟΣ», για να ακολουθήσουν και οι εφημερίδες της Θεσσαλονίκης και των Αθηνών στη συνέχεια. 

Η τοπική εφημερίδα επί μέρες ασχολήθηκε για το θέμα φέρνοντας στο φως στοιχεία που σου ανέβαινε το αίμα στο κεφάλι, από το θράσος και την ανευθυνότητα έναντι των καθηκόντων τους ως δημόσιοι υπάλληλοι.

Μέχρι και η σύζυγος του εφόρου έμπλεκε μιας και αυτή παρελάμβανε και καταμετρούσε τα χρήματα της κομπίνας, για συλληφθεί στα….. πράσα.

Στις 20 Νοεμβρίου 1925 με τον τίτλο «ΑΙ ΚΑΤΑΧΡΗΣΕΙΣ Της ΟΙΚ. ΕΦΟΡΙΑΣ – ΣΥΛΛΗΨΙΣ ΕΦΟΡΟΥ» αντλούμε την πρώτη πληροφορία στη οποία τονίζονταν τα παρακάτω:

 OIKONOM EFOREIA (PALIA DRAMA) AI KATAXRHSEIS THS OIKON EFOREIAS (PALIA DRAMA) H MOIRAIA SYMPTOSIS (PALIA DRAMA)

Αι καταχρήσεις της Οικ. Εφορίας

Σύλληψις εφόρου

Από χθες η εισαγγελική αρχή Δράμας μετά της Αστυνομίας είχον τεθεί εις κίνησιν. Επρόκειτο περί ανακαλύψεως καταχρήσεων εν τη οικονομική εφορεία της οποίας κυριώτερος συντελεστής είναι ο οικονομικός έφορος Δράμας κ. Βάκης όστις και συνελήφθη μετ’ άλλων δυο υπαλλήλων της εφορίας υπό τας ακολούθους περιστάσεις.

Ο υποδιευθυντής της ενταύθα Καπνεμπορικής εταιρείας «Νέα Θρακική» κ. Μονδιάνο κρατών εις τας χείρας του ένα δέμα ογκώδες εισήρχετο εις την οικίαν του εφόρου κ. Βάκη παραδίδων το δέμα εις την σύζυγον του κ. Βάκη ήτις κατά την ώραν εκείνην εδοκίμαζε ζεύγος καινουργές υποδημάτων. Η κυρία εδέχθη το πολύτιμον δέμα ευχαριστήσασα αυτόν μέχρι της εξόδου της οικίας της τρίβουσα τας χείρας από τη χαρά της.

Ο του θαύματος όμως, καθ’ ην ώραν εξήρχετο ο δωρητής εισήρχοντο οι αστυνόμοι Παπαντωνάκης και Ανθυπασπιστής Σταματάκης οίτινες κατέσχων το δέμα εις χείρας της κυρίας το οποίον περιείχε εβδομήκοντα χιλιάδας δραχμών και ταυτοχρόνως σχεδόν συνελαμβάνετο ο κ. Βάκης μετά δυο άλλων υπαλλήλων της εφορίας ως συνεργών.

OIKONOMIKOS EFOROS 3 (PALIA DRAMA) OIKONOM EFOROS 2 (PALIA DRAMA) OIKONOM EFOROS (PALIA DRAMA) OIKONOMIKOS EFOROS 2 (PALIA DRAMA)Αι λεπτομέρειαι της πράξεως ταύτης έχουσιν ως εξής:

Η Θρακική Εταιρεία μετέφερε από Εδερνετζίκ εις Δράμαν καπνόν 1,687 οκάδων τον οποίον κατέσχεν η οικονομική Εφορεία ως μη δηλωμένον σύμφωνα προς τον τελευταίον νόμον επρόκειτο δε να επιβληθή πρόστιμον εκ μέρους της Οικονομικής Εφορείας περί τας 160 χιλ. δραχμών ποσόν ολίγον σεβαστόν.

Τότε ήρχισαν αι διαπραγματεύσεις μεταξύ της Καπνεμπορικής Εταιρείας και του κ. Οικονομικού Εφόρου περί δωροδοκείας. Η Εταιρεία όμως ειδοποίησε φαίνεται τας άνω αρχάς και είχον κρατηθεί οι αριθμοί των Τραπεζογραμματίων άτινα επρόκειτο να δοθούν προς τον κ. Βάκην δια να μην επιβληθή το πρόστιμον. Χθες δε εγένετο η ανακάλυψις ως γράφομεν ανωτέρω και ενηργήθη η σύλληψις του κ. Βάκη και δυο υπαλλήλων της Εφορείας ως συνεργών.

TO LHSTARXEION THS OIKONOM EFOREIAS (PALIA DRAMA) OIKONOMIKOS EFOROS 5 (PALIA DRAMA) OIKONOMIKOS EFOROS (PALIA DRAMA) PROFYLAKISIS (PALIA DRAMA) SYLLHPSIS EFOROY (PALIA DRAMA) TO LHSTARXEION (PALIA DRAMA)Προανακρίσεων επελήφθη ο ανθυπομοίραρχος κ. Τσιτούρας, σήμερον δε ελπίζεται να αρχίση τακτική ανάκρισις προς ανακάλυψιν και άλλων ανωμαλιών εν τη Οικονομική Εφορεία.

 

Στις 21 Νοεμβρίου διαβάζουμε:

Οι καπνοπαραγωγοί Εδιρνετζίκ μετέφερον τα 4 μαξούλια των προς φύλαξιν εις μίαν αποθήκην ευρισκομένην εντός του χωρίου, εν γνώσει των προέδρων Κοινότητος και Συνεταιρισμού.

Τα καπνά επρόκειτο να αγορασθούν παρά του μεσίτου της εταιρείας «Νέα Θρακική» και η μεταφορά εγένετο λόγω του ότι οι χωρικοί δεν είχον τον απαιτούμενον χώρον προς φύλαξιν των καπνών των.

Η Οικονομική Εφορεία εκπροσωπούμενη εις το τμήμα των καπνών παρά του συλληφθέντος Εφόρου Δράμας Βάκη ενόμισεν ότι έπρεπε να προβή εις την επιβολήν προστίμου κατά της καπνεμπορικής εταιρείας ως παρανόμως μεταφερούσης καπνά άνευ σχετικής αδείας και ητοιμάζετο να επιβάλη πρόστιμον. Το πρόστιμον βεβαίως ως προκύπτει εκ των διεξαγομένων προανακρίσεων δεν επεβλήθη αμέσως εάν υποτεθή ότι από υπηρεσιακόν ζήλον εκ μέρους του κ. Οικονομικού Εφόρου εγένοντο αι ενέργειαι αύται. Αλλά ως φαίνεται ήρχισαν αι διαπραγματεύσεις μεταξύ του υποδιευθυντού της εταιρείας κ. Μοδιάνο και του κ. Βάκη περί δωροδοκείας όπως χαρισθή εις την εταιρείαν.

Αλλά ο κ. Μοντιάνο ψυχραιμώτερος κατήγγειλε το γεγονός εις την εισαγγελικήν και αστυνομικήν αρχήν όπου έγινεν η γνωστή επ’ αυτοφόρω ανακάλυψις της πράξεως εις χείρας της συζύγου του κ. Βάκη κατασχεθεισών των 70 χιλιάδ. δραχ.

Συν τη προόδω των ανακρίσεων ελπίζεται να έλθουν εις φως σοβαραί καταχρήσεις εις την οικονομικήν εφορίαν Δράμας ενεχομένου του συλληφθέντος κ. Βάκη. Ιδίως καταχρήσεις θα ανακαλυφθούν εις το τμήμα των καπνών, εκεί δηλαδή που σηκώνει νερό.

Χθες το εσπέρας ενηργήθησαν και άλλαι συλλήψεις εφοριακών υπαλλήλων.

Η σκανδαλώδης αύτη υπόθεσις θα παραπεμφθή εις τακτικήν ανάκρισιν.

Ο διενεργών τας προανακρίσεις ανθυπομοίραρχος κ. Τσιτούρας δεν ηθέλησε να ανακοινώση λεπτομερείας εις ποίον σημείον ευρίσκεται η ανάκρισις και αν αποδεικνύονται και άλλαι καταχρήσεις.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *