Home > νέα > Μελέτη για το γενικό σχέδιο ύδρευσης και σχεδίου ασφαλείας νερού Δ. Παρανεστίου

Μελέτη για το γενικό σχέδιο ύδρευσης και σχεδίου ασφαλείας νερού Δ. Παρανεστίου

Εγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης από την Οικονομική Επιτροπή

Μελέτη για το γενικό σχέδιο

ύδρευσης και σχεδίου

ασφαλείας νερού Δ. Παρανεστίου

 

Του Θανάση Πολυμένη

ΣΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ευθεία μπαίνει πλέον το έργο της μελέτης με τίτλο: «Γενικό σχέδιο ύδρευσης και υλοποίηση σχεδίου ασφάλειας νερού Δήμου Παρανεστίου».

Στις 31 Ιανουαρίου 2022, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Παρανεστίου, ενέκρινε κάποιες διαδικασίες καθώς και τα τεύχη δημοπράτησης για το γενικό σχέδιο ύδρευσης και ασφάλειας νερού σε όλη την επικράτεια του Δήμου, με προϋπολογισμό 118.843,47 ευρώ χωρίς τον ΦΠΑ.

Η μελέτη του έργου περιλαμβάνει συνολικά πέντε στάδια, τα οποία αποτυπώνονται γενικώς: 1. Στην αποτύπωση – ανάλυση – αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης. 2. Προτάσεις διαχείρισης υδροδοτικού συστήματος Δήμου – Προβλέψεις μελλοντικής συζήτησης. 3. Προτάσεις και πρόγραμμα υλοποίησης έργων αναβάθμισης  υδροδοτικού συστήματος. 4. Πρόταση διαχείρισης της ζήτησης και κοστολόγησης της παροχής υπηρεσιών νερού ύδρευσης και 5. Στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων – οριστικοποίηση Master Plan.

Μιλώντας στον «Πρωινό Τύπο» ο δήμαρχος Παρανεστίου κ. Καγιάογλου, επισημαίνει ότι το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας – Θράκης και σύντομα θα γίνει η δημοπράτησή του για τη μελέτη.

«Η μελέτη αυτή θα μας επιτρέψει να χαρτογραφήσουμε και να έχουμε μια πλήρη και τεκμηριωμένη εικόνα για την κατάσταση που επικρατεί  σε όλο το Δήμο μας, σχετικά με το πόσιμο νερό. Πρόκειται για κάτι πολύ σημαντικό, καθώς τόσο η ποσότητα όσο και η ποιότητα του νερού, είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα. Μάλιστα, όσον αφορά την ποσότητα, κάποιες περιοχές μας δεν έχουν σταθερή ύδρευση και βγάζουν νερό από γεωτρήσεις. Με τη μελέτη αυτή, θα μπορέσουμε να κάνουμε μια σωστή αξιοποίηση του νερού στο Δήμο μας και σε όλες τις κοινότητες».

Τα στάδια της μελέτης

  1. Αποτύπωση – ανάλυση – αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης

Αντικείμενο του σταδίου 1 είναι η αποδελτίωση των έως τώρα δεδομένων και στοιχείων ώστε να γίνει καταγραφή του υδρευτικού συστήματος όλων των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Παρανεστίου, (πηγές τροφοδοσίας, έργα συλλογής και μεταφοράς από τις πηγές και τις μονάδες επεξεργασίας, δεξαμενές ρύθμισης και σύστημα διανομής μέχρι τον καταναλωτή, παρακολούθηση διαρροών) ανά οικισμό και χρήση, η ανάλυση των δημογραφικών στοιχείων όλων των οικισμών τόσο για τον παρόντα όσο και για μελλοντικό εξυπηρετούμενο πληθυσμό, η καταγραφή των κλιματικών/μετεωρολογικών στοιχείων και των δεδομένων του υδρολογικού ισοζυγίου του δικτύου ύδρευσης, η εκτίμηση των υδατικών αναγκών και η καταγραφή προβλημάτων στην υπάρχουσα κατάσταση υδροδότησης.

  1. Προτάσεις διαχείρισης υδροδοτικού συστήματος Δήμου – Προβλέψεις μελλοντικής ζήτησης
    Αντικείμενο του δεύτερου σταδίου, είναι η δημιουργία (ή τροποποίηση) πυρήνων ύδρευσης με κριτήριο την ασφαλή κάλυψη των αναγκών του πληθυσμού βάση μαθηματικών μεθοδολογιών, η διατύπωση προτάσεων για την διαχείριση της ζήτησης και προτεραιοποίησης της χρήσης του νερού , αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών και συνθηκών παρατεταμένης ξηρασίας, η πολιτική για την μείωση της κατανάλωσης νερού.
  2. Προτάσεις και πρόγραμμα υλοποίησης έργων αναβάθμισης υδροδροτικού συστήματος

Αντικείμενο του σταδίου είναι η επεξεργασία και επιλογή προτάσεων για έργα υποδομών της πηγές τροφοδοσίας, στα υδραγωγεία και στα δίκτυα προκειμένου να βελτιστοποιηθεί το σύστημα υδροδότησης ώστε να καλύπτει τη ζήτηση για πόσιμο νερό σε παρόντα και μελλοντικό χρόνο (5ετίας και 20ετίας) και σε συνθήκες «ξηρού έτους».

  1. Πρόταση διαχείρισης της ζήτησης και κοστολόγησης της παροχής υπηρεσιών νερού ύδρευσης

Αντικείμενο του σταδίου είναι η οικονομική ανάλυση της διαχείρισης της ύδρευσης και πρόταση για τιμολογιακή πολιτική. Η κοστολόγηση και η τιμολόγηση των υπηρεσιών ύδατος θα γίνει σύμφωνα με την ΚΥΑ 135275/22.5.2017 αριθμός ΦΕΚ 1751/Β’/22.5.2017.

  1. Στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων – Οριστικοποίηση Master Plan

Αντικείμενο του σταδίου είναι η εκπόνηση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Γενικού Σχεδίου Ύδρευσης (μέτρα και έργα). Σημειώνεται ότι στο αντικείμενο του Αναδόχου περιλαμβάνεται και η υποστήριξη του Δήμου στην αποστολή τυχόν συμπληρωματικών στοιχείων για την έγκριση της ΣΜΠΕ από την αρμόδια Δ/νση Περιβάλλοντος καθώς και η ενσωμάτωση τυχόν μέτρων ή/και περιορισμών που θα θέσει η απόφαση έγκρισης της ΣΜΠΕ, ώστε να οριστικοποιηθεί το Master Plan.
Σχέδιο ασφάλειας νερό

Το δεύτερο υποέργο περιλαμβάνει την Υλοποίηση Σχεδίου Ασφαλείας Νερού Δήμου Παρανεστίου της Μελέτης με τίτλο: «Σύνταξη Γενικού Σχεδίου Ύδρευσης και υλοποίηση Σχεδίου Ασφαλείας Νερού Δήμου Παρανεστίου, βάσει των αναθεωρημένων Σχεδίων Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών των Υδατικών Διαμερισμάτων Ανατολικής Μακεδονίας (GR11) και Θράκης (GR12).

Η εκπόνηση και εφαρμογή ενός Σχεδίου Ασφάλειας Νερού είναι αποτέλεσμα συνδυασμένης εργασίας γραφείου και εργασίας πεδίου, η οποία πραγματοποιείται από ομάδα υλοποίησης που συγκροτείται για το σκοπό αυτό, αποτελούμενη από ομάδα εργασίας του Δήμου Παρανεστίου και ομάδα εργασίας ειδικευμένων επιστημόνων και τεχνικών.