Home > Νέα > Μηνυτήρια αναφορά για το Χιονοδρομικό Κέντρο Φαλακρού κατά παντός υπευθύνου- Τι αναφέρει στην καταγγελία του ο κ. Δημήτριος Μπόσκος

Μηνυτήρια αναφορά για το Χιονοδρομικό Κέντρο Φαλακρού κατά παντός υπευθύνου- Τι αναφέρει στην καταγγελία του ο κ. Δημήτριος Μπόσκος

Μηνυτήρια αναφορά για το Χιονοδρομικό

Κέντρο Φαλακρού κατά παντός υπευθύνου

Τι αναφέρει στην καταγγελία του ο κ. Δημήτριος Μπόσκος

 

 

ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ αναφορά – καταγγελία κατά παντός υπευθύνου με κεντρικό θέμα το Χιονοδρομικό Κέντρο Φαλακρού, κατέθεσε ο κ. Δημήτριος Μπόσκος του Ιωάννη, κάτοικος Βώλακα, ενώπιον παντός αρμοδίου Δικαστηρίου και Αρχής.

Στην αναφορά του ο κ. Δημήτριος Μπόσκος, αναφέρεται σε ένα εκτενές ιστορικό ξεκινώντας από το Νοέμβριο του 2021, όπου με ένα δελτίο Τύπου ο τότε αντιπεριφερειάρχης Δράμας, ανέφερε λόγους για τους οποίους [«κάτω από τις υπάρχουσες συνθήκες δεν μπορεί να λειτουργήσει καθ’ ότι κανένας υπηρεσιακός παράγοντας δεν βάζει την υπογραφή του».]

Η αναφορά είχε γίνει εκείνη την εποχή και όλα τα σχετικά στοιχεία είχαν δημοσιευτεί και στον τοπικό Τύπο και αλλού. Μεταξύ άλλων επίσης, ο κ. Μπόσκος προσκομίζει και διάφορα δημοσιεύματα σχετικά με το Χιονοδρομικό Κέντρου Φαλακρού, τόσο για εκείνη την εποχή, όσο και στη συνέχεια μέχρι και πρόσφατα.

Στη συνέχεια, γίνεται αναφορά στο έργο μιας ανατεθείσας σύμβασης από τον Σεπτέμβριο του 2022 προς Πολιτικό Μηχανικό για το έργο της πλήρους αποτύπωσης και καταγραφής όλων των εγκαταστάσεων του Χ.Κ. Φαλακρού, υπογραμμίζοντας [«δεν έχει ολοκληρωθεί η εργασία της νομιμοποίηση του συνόλου των εγκαταστάσεων»] μέχρι σήμερα.

Σημειώνει εδώ, ότι, [«παρ’ όλα αυτά, στη δημοσιευθείσα «Έκθεση Πεπραγμένων Περιφερειακής Ενότητας Δράμας 2022» που παρουσιάστηκε στις 02-02-2023 στα ΜΜΕ και συζητήθηκε στο Περιφερειακό Συμβούλιο ΑΜΘ, αναφέρεται ως υποκεφάλαιο η «Επαναλειτουργία του Χιονοδρομικού Κέντρου Φαλακρού, με όλες τις προϋποθέσεις νομιμότητας και ασφάλειας».]

Στην εν λόγω μηνυτήρια – καταγγελία του κ. Μπόσκου, ακολουθεί μια μακρά και πολυσέλιδη αναφορά σε διάφορα στοιχεία για τη λειτουργία και την αναδοχή και υπό τον τίτλο: «Ερευνητέο είναι», επισημαίνει:

[α) πότε συντάχθηκε και τι περιλάμβανε το αναφερόμενο πρωτόκολλο παραλαβής προς την Περιφέρεια ΑΜΘ/Περιφερειακή Ενότητα Δράμας,

β) Με ποια διαδικασία και αιτιολογία έγινε η (κατόπιν τροποποίησης) ανισομερής κατανομή της συνολικής αμοιβής των 14.699,99€, σε δύο επιμέρους τμήματα της ανατεθείσας εργασίας «Νομιμοποίηση εγκαταστάσεων Χιονοδρομικού Κέντρου Φαλακρού» και μάλιστα με καταφανώς χαμηλότερη αμοιβή για το αναβαλλόμενο 2ο τμήμα (νομιμοποίηση του συνόλου των εγκαταστάσεων), που είναι όμως νομικά και ουσιαστικά σημαντικότερο.

δ) Κατά πόσο είναι νόμιμη η εκμίσθωση από την Περιφέρεια Α.Μα.-Θ. εγκαταστάσεων για τις οποίες δεν έχει ολοκληρωθεί η εργασία της νομιμοποίησης και αποδεδειγμένα έχουν αυθαιρεσίες.

ε) i) Με ποιον τρόπο έγινε επέκταση της προηγούμενης σύμβασης «Λειτουργία Χιονοδρομικού Κέντρου Φαλακρού» με προϋπολογισμό 262.303,95 ευρώ για την χιονοδρομική περίοδο 2022-2023, πλην όμως το Χ.Κ.Φαλακρού λειτουργεί πλέον με άλλον φορέα εκμετάλλευσης (εταιρία Ναυαρίνο Ο.Ε.), βάσει της ανακοινωθείσας σύμβασης μίσθωσης έναντι μισθώματος 3.200 ευρώ και ii) Ποια είναι η επ’ αυτού θέση ή τυχόν σχετική έκθεση της Επιτροπής Παρακολούθησης σχετικά με την πορεία της άνω σύμβασης για την οποία είχε οριστεί η επιτροπή αυτή.]

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει επίσης στη συνέχεια και στο ζήτημα για βοηθητικούς χώρους, αλλά και για τις τουαλέτες κοινού, όπως και για την διαχείριση των αστικών λυμάτων και αναφέρει:

[Στην εξειδίκευση του εκτελεστέου έργου που ακολουθεί, προβλέπεται ότι:

[Παράγραφος 1.4. β) «Αποχέτευση αστικών λυμάτων» (σελ. 9)]

«Τα αστικά λύματα που προέρχονται από τη λειτουργία των εγκαταστάσεων του Χ.Κ. υποβάλλονται σε επεξεργασία σε Μονάδα Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ). Η ΕΕΛ του χιονοδρομικού κέντρου, δυναμικότητας 37.5 m3/ημέρα, βασίζεται στη μέθοδο της ενεργού ιλύος χαμηλής φόρτισης και εναλλασσόμενης λειτουργίας (μέθοδος SBR – Sequential Batch Reactor) ακολουθούμενη από χλωρίωση και τριτοβάθμια επεξεργασία (φίλτρα Διύλισης – Προσρόφησης). Τα επεξεργασμένα υγρά απόβλητα θα επαναχρησιμοπούνται για τροφοδότηση – εμπλουτισμό του Υπόγειου Υδατικού Συστήματος Μενοικίου – Φαλακρού. Το υπεδάφιο πεδίο διάθεσης, επιφάνειας 375 τ.μ., ορίζεται εντός του οδικού δακτυλίου του οροπεδίου του Αγ. Πνεύματος, κεντρικά και ανατολικά σε επαφή σχεδόν με τον υπάρχοντα δρόμο, όπως αυτό αποτυπώνεται στο Διάγραμμα 3, με ημερομηνία Απρίλιος 2018, κλίμακας 1:5.000, που συμπεριλαμβάνεται στο φάκελο της ΜΠΕ».], ενώ παρακάτω για το ίδιο θέμα αναφέρει: [Το ζήτημα, πέραν του προφανούς κινδύνου δημόσιας υγείας για τους επισκέπτες των εγκαταστάσεων του Χ.Κ., εγκυμονεί πιθανότατα σοβαρούς κινδύνους και για τη μόλυνση των υπόγειων υδάτων, διότι είναι γνωστό ότι στο όρος Φαλακρό, εξαιτίας της υφής των πετρωμάτων, σχηματίζονται φυσικές καταβόθρες που διοχετεύουν το νερό προς τις πηγές στην πεδιάδα και την πόλη της Δράμας. Μια αυτοψία από τις αρμόδιες Υπηρεσίες κρίνεται αναγκαία για τη διαπίστωση της υφιστάμενης κατάστασης.]

Κλείνοντας την μηνυτήρια αναφορά καταγγελία του ο κ.Μπόσκος καταλήγει:

[Με την παρούσα, παρακαλώ να διερευνηθεί (πέραν όσων αναφέρθηκαν):

– Εάν τηρούνται οι προδιαγραφές των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας ή εάν συντρέχει περίπτωση υποβάθμισης του περιβάλλοντος και των υδάτων, εν σχέσει με τις ανωτέρω περιγραφόμενες και εν λειτουργία πλέον εγκαταστάσεις. – Τι αναφέρει σχετικώς η παραδοθείσα πλήρης αποτύπωση και καταγραφή όλων των εγκαταστάσεων του Χ.Κ. Φαλακρού από τον Πολιτικό Μηχανικό Δημήτριο Πάππο.

– Κατά πόσο είναι νόμιμη η εκμίσθωση από την Περιφέρεια Α.Μα.-Θ. εγκαταστάσεων για τις οποίες δεν έχει ολοκληρωθεί η εργασία της νομιμοποίησης και αποδεδειγμένα έχουν αυθαιρεσίες.

– Πότε συντάχθηκε και τι περιλάμβανε το αναφερόμενο πρωτόκολλο παραλαβής των εγκαταστάσεων προς την Περιφέρεια ΑΜΘ/Περιφερειακή Ενότητα Δράμας,

– Εάν επί τυχόν παραβάσεων των υφιστάμενων κανόνων και της κείμενης νομοθεσίας, προκύπτουν ποινικές ευθύνες για τους εκάστοτε υπόχρεους ή υπεύθυνους ή αρμόδιους για έλεγχο.]