Home > Ο Π.Τ. Πριν 55 Χρόνια > Ο Π.Τ Πριν 55 Χρόνια 22 ΜΑΡΤΙΟΥ 1962

Ο Π.Τ Πριν 55 Χρόνια 22 ΜΑΡΤΙΟΥ 1962

Ο Π.Τ Πριν 55 Χρόνια 22 ΜΑΡΤΙΟΥ 1962

ΜΕ ΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΑΦΟΣΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΛΑΤΡΕΙΑΣ – ΥΠΟΔΟΧΗΝ ΑΝΕΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΠΕΦΥΛΑΞΕΝ Ο ΛΑΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΒΑΣΙΛΙΚΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΝ – ΟΙ ΒΑΣΙΛΕΙΣ, Ο ΔΙΑΔΟΧΟΣ ΚΑΙ ΑΙ ΠΡΙΓΚΙΠΙΣΣΑΙ ΕΠΕΣΚΕΦΘΗΣΑΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΚΡΙΤΙΚΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗΝ – ΣΗΜΕΡΟΝ ΘΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΟΥΝ ΜΕ ΤΟΝ «ΠΟΛΕΜΙΣΤΗΝ» – Υποδοχήν άνευ προηγουμένου επεφύλαξεν ο λαός της Δράμας και της υπαίθρου του Νομού μας εις την αφιχθείσαν χθες Βασιλικήν Οικογενείαν.

Δια μιαν εισέτι φοράν ο λαός της ακριτικής περιοχής μας είχε την ευκαιρίαν να εκδηλώση τα πηγαία αισθήματα αγάπης, λατρείας και στοργής τα οποία τρέφει προς τους Βασιλείς, τον Διάδοχον και τας Πριγκιπίσσας του Ελληνικού Θρόνου. Ο δοκιμασθείς επί 5εκαετηρίδας ακριτικός λαός της περιοχής μας, ο οποίος δεν ποθεί παρά την γαλήνην και την προκοπήν του τόπου ΤΟΥ, αυτά ακριβώς τα στοιχεία διαβλέπει εις τα πρόσωπα των Βασιλέων μας και δια τούτο τους αποθεώνει εις πάσαν ευκαιρίαν.

Και την ευκαιρίαν αυτήν εύρε χθες ο λαός μας και με ουρανομήκεις εκδηλώσεις θερμής αγάπης και με άλλα παρόμοια αισθήματα λατρείας περιέβαλλε την Βασιλικήν Οικογένειαν κατά ην ώραν της διελεύσεως της ή της αφίξεως της εις την πόλιν ή τας ακριτικάς Κοινότητας και φυλάκια των συνόρων μας, τα οποία οι Βασιλείς επεσκέφθησαν.

Κατά την διαδρομήν των οι Βασιλείς από Καβάλας οπόθεν αφίκοντο εγένοντο αντικείμενα θερμοτάτων εκδηλώσεων από τους κατοίκους των εκατέρωθεν της δημοσίας οδού χωρίων και άλλων πολύ απομακρυσμένων ακόμη τοιούτων οπόθεν κατήλθον πεζή κατά το πλείστον οι κάτοικοι της υπαίθρου μας δια να εκδηλώσουν την αφοσίωσιν των προς την Βασιλικήν Οικογενείαν.

ΕΙΣ ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ – Εια τα όρια του Νομού μας, ήτοι παρά το 18 χλμ. της οδού Δράμας – Καβάλας ανέμενον και υπεδέχθησαν την Βασιλικήν Οικογένειαν ο Νομάρχης κ. Γαϊταντζής μετά του Διοικητού Χωροφυλακής κ. Ρούγα και οι βουλευταί του Νομού μας κ.κ. Τσίμπας και Φωστηρίδης.

Τους Βασιλείς εκτός της ακολουθίας των συνώδευσαν εις τον Νομόν μας ο Διοικητής ΧΙ Μεραρχίας στρατηγός Καραβέλας και ο Ανώτερος Διοικητής Χωρ/κης κ. Εμμ. Παντελίδης.

Κατά την διέλευσιν των εκ της μαρτυρικής κωμοπόλεως Δοξάτου οι Βασιλείς εστάθμευσαν επ’ ολίγον δια να χαιρετίσουν τα πλήθη τα οποία τους ανέμενον δια να εκδηλώσουν τα αισθήματα συμπαθείας των.

ΕΙΣ ΤΗΝ ΔΡΑΜΑΝ – Εις την Δράμαν έφθασαν ο Βασιλεύς, ο Διάδοχος και αι Πριγκίπισσαι την 11.45 π.μ.

Από ενωρίς πλήθη κόσμου μαθηταί και μαθήτριαι, πρόσκοποι και οδηγοί είχον κατακλύσει την οδόν Εθνικής Αμύνης, την περίμετρον της Πλατείας Ελευθερίας και την οδίν Ρούσβελτ απ’ όπου θα διήρχοντο οι Βασιλείς τους οποίους ανέμενον με πραγματικήν αδημονίαν.

Μόλις ενεφανίσθησαν τα αυτοκίνητα της Βασιλικής Οικογενίας τα πλήθη εξέσπασαν εις ενθουσιώδεις ζητωκραυγάς και άλλας θερμάς εκδηλώσεις υπέρ των Βασιλέων, του Διαδόχου και των Πριγκιπισσών.

Συγκεκινημένοι βαθύτατα ο Άναξ και η Άνασσα ως επίσης και ο Διάδοχος Κωνσταντίνος και αι Πριγκίπισσαι από τας θερμάς εκδηλώσεις λατρείας του πλήθους, κατήλθον των αυτοκινήτων των και επροχώρησαν πεζή ενώ ο λαός τους αποθέωνε.

Παρά τον Άγιον Νικόλαον υπεδέχθησαν την Βασιλικήν Οικογενείαν, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ.κ. Φίλιππος μετά του κλήρου, ο Δήμαρχος κ. Χρυσοχόου, ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος Πρωτοδικών και το δικαστικόν Σώμα, τα προεδρεία Οργανώσεων, Συλλόγων, Οργανισμών κλπ.

Επίσης ο ανώτερος Διοικητής Φρουράς Δράμας συν/ρχης κ. Σκληρός μετά των ανωτέρων αξιωματικών, των διοικητών μονάδων και λοιπών αξιωματικών της Φρουράς Δράμας ενώ τμήμα στρατού απέδιδεν τας κεκανονισμένας τιμάς.

Ο Δήμαρχος κ. Χρυσοχόου προσφωνών το «Καλώς ήλθατε» εις την Βασιλικήν Οικογένειαν προσέφερεν ωραιοτάτην ανθοδέσμην εις την Βασίλισσαν ήτις ηυχαρίστησεν καταλλήλως.

Εν συνεχεία τα μέλη της Βασιλικής Οικογενείας αφού εχαιρέτησαν δια χειραψίας τους παρατεταγμένους αξιωματικούς επροχώρησαν πεζή προς την οδόν Ρούσβελτ και επεβιβάσθησαν των οχημάτων των δια να μεταβούν εις τους στρατώνας Π. Πυρ/κου όπου ο Βασιλεύς & ο Διάδοχος επεθεώρησαν τμήματα διαφόρων μονάδων.

ΕΙΣ Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ – Ακολούθως η Βασ. Οικογένεια εγκαταλείπουσα την πόλιν μας κατηυθύνθη εις την ακριτικήν περιοχήν όπου ο λαός της επεφύλαξεν εγκάρδιον υποδοχήν εκδηλώνων τα θερμά αισθήματά της αγάπης του.

Οι Βασιλείς μετά του Διαδόχου και των Πριγκιπισσών επεσκέφθησαν φυλάκιον της Εξοχής επί των συνόρων όπου οι φρουροί τους εφιλοξένησαν εις την ομώνυμον κοινότητα προσφέροντες θαυμάσιον γεύμα.

Τας απογευματινάς ώρας η Βασ. Οικογένεια μετά της ακολουθίας της ανεχώρησεν διελθούσα εκ της παρακαμπτηρίου έξωθεν της πόλεώς μας δια να επιστρέψη εος την γείτονα Καβάλαν.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *