Home > Παλιά Δράμα > Παλιά Δράμα 1926: Ο θεμέλιος λίθος του σχολικού κτιρίου Νουσρετλή ( Νικηφόρου).

Παλιά Δράμα 1926: Ο θεμέλιος λίθος του σχολικού κτιρίου Νουσρετλή ( Νικηφόρου).

 

1926: Ο θεμέλιος λίθος του σχολικού

κτιρίου Νουσρετλή ( Νικηφόρου).

 

 

Ο μήνας Σεπτέμβριος του 1926 είναι μήνας νέων σχολικών κτιρίων στον Ν. Δράμας.

Μελέτες, θεμέλιοι λίθοι,  δημοπρασίες για νέα σχολικά κτίρια και αναβαθμίσεις των σχολείων μας.

Μεταξύ αυτών και το σχολικό κτίριο του Νουσρετλή ο σημερινός Νικηφόρος που τότε ανθούσε οικονομικά.

Στα μέσα Σεπτεμβρίου του 1926 τίθεται ο θεμέλιος λίθος σε μια πανηγυρικά εκδήλωση, παρουσία των τοπικών αρχών.

Η εφημερίδα ΝΕΟΛΟΓΟΣ γράφει στις 18 Σεπτεμβρίου σχετικά:

Θεμέλιος λίθος του Σχολείου Νουστρετλή

Προχθές περί ώραν 9ην  πρωϊνήν μετά πάσης επισημότητος ετέθη ο θεμέλιος λίθος της νεοϊδρυθησομένης Σχολής Νουστρετλή. Είς την τελετήν παρέστησαν ο επιθεωρητής των Δημοτ. Σχολείων κ. Ι. Καλλιγάς, ο πρόεδρος μετά του Κοινοτικού Συμβουλίου, ο Αστυνομικός και σιδηροδρομικός Σταθμάρχης, οι πρόσκοποι Νουστρετλή, επισκέπται εκ Δράμας και πλήθος πολύ. Μετά τον αγιασμόν ο κ. Επιθεωρητής, έθεσε τον πρώτον θεμέλιον λίθον και δι’ ολίγων και μεστών εννοίας λέξεων εξήρε την προθυμίαν, τον ζήλον και το ενδιαφέρον των κατοίκων της Κοινότητος προς  την εκπαίδευσιν αφ’ ενός και τα αποτελέσματα αυτής αφ’ ετέρου. Υπενθύμισεν είς τους νέους κατοίκους της Κοινότητος την επί τουρκοκρατίας και παρά την ενασκουμένην τυραννία πρόοδον της εκπαιδεύσεως, διά την οποίαν εκαυχώντο, ού μόνον οι τότε κάτοικοι Θράκης, Μικρασίας και Πόντου, αλλά και οι ελεύθεροι Έλληνες.

Εκ μέρους της Κοινότητος και σπουδαζούσης Νεολαίας ωμίλησεων ο διαπρεπής διευθυντής της σχολής Νουστρετλή, πρόσφυξ εκ Τρίγλιας κ. Νικολόπουλος, ειπών τα εξής:

Κύριε Επιθεωρητά, Κυρίαι και Κύριοι. Εξόχως συγκινητική είναι η ιερά αυτή στιγμή, καθ’ ήν διά της τελέσεως της ιεράς ταύτης τελετής της καταθέσεως του θεμελίου λίθου, του ανεγειρομένου τούτου των Μουσών ενδιαιτήματος, απολαμβάνομεν του ευεργετήματος, ίνα εκδηλώσωμεν φανερά πλέον και ημείς οι πρόσφυγες, εν Ελλάδι τα φιλόμουσα ημών αισθήματα, άτινα εν τη δουλεία υπό τον βαρύτατον εν τω κόσμω τουρκικόν ζυγόν, ευρισκόμενοι δειλά- δειλά και εν κρυπτώ και παραβύστω εκαλλιεργούμεν αυτά εκ του φόβου μη φωραθώμεν Ελληνικά σκεπτόμενοι και ούτω ματαιωθή ο επιδιωκόμενος σκοπός κ.τ.λ.

Επίσης παρά του Διευθυντού του σχολείου ανεγνώσθη το κάτωθι ιστορικόν ψήφισμα: Επί του Προέδρου Δημοκρατίας Π. Κουντουριώτου, Προέδρου Κυβερνήσεως Γ. Κονδύλη, υπουργού Παιδείας, Ι. Παπά, Νομαρχούντος Ι. Σαρρή, Επιθεωρητού Δημ. Σχ. Ι. Καλλιγά, Προέδρου Κοινότητος, Α. Γαβριηλίδου και Κοινοτικών Συμβούλων, Χαντζή, Καπίτζογλου κ.τ.λ. Δ) του σχολής Νικοπούλου και διδασκάλων Βασιλειάδου, Περάκη και Παπαδοπούλου και διδακτικής Επιτροπής Κάζη, Καραϊωσηφίδου και Χ’’Αποστόλου ετέθη ο θεμέλιος λίθος Νουστρετλή. Το άνω ψήφισμα τεθέν εντός φιάλης ετοποθετή θα παραπλεύρως του θεμελίου λίθου.

Είτα τον λόγον λαβών ο πρόεδρος της Κοινότητος ηυχαρίστησε τους παρευρεθέντας και παρεκάλεσε αυτούς ν’ αναφωνήσωσι Ζήτω η Ελλάς, Ζήτω η Εκπαίδευσις.

Μετά ταύτα οι προσκεκλημένοι μετέβη σαν είς την Κοινοτικήν Λέσχην όπου τους προσεφέρθησαν αναψυκτικά και ζύθος.

Την δε 12ην παρεκάθησαν είς γεύμα, όπερ παρέθεσεν η διδακτηριακή επιτροπή. Και ούτω έληξεν η ωραία αυτή τελετή, ήτις θα μείνει η αλησμόνητος διά την Κοινότητα Νουστρετλή.

Εντός ολίγου θ’ αρχίση η ανέγερσις σχολείων είς Καλαμπάκι, Γεδήμπερε, Καράτσαλη, Ζύρνοβον, Μούσλαν, Οσένιτσαν, Βέσμην. Είς Κίργια και Κάτων Βροντού, εγένοντο σοβαραί επισκευαί. Είς όλην την περιφέρειάν μας, οι κάτοικοι είναι πρόθυμοι να βοηθήσουν, κατά το δυνατόν, διά την ανέγεργιν σχολείων. Είς την περιφέρειαν Δράμας, διωρίσθησαν παρά του Υπουργείου, έ έτος 29 Διδασκαλισταί, όσαι είναι και αί κεναί διδασκαλικαί θέσεις.

 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΡΑΜΑ

Εκπαιδευτικά

Εις το Υπουργείον της Παιδείας, εγένετο πρότασις παρά του Επιθεωρητού των Δημ. Σχολείων κ. Ι. Κολλιγά προς ίδρυσιν Δημ. Σχολείων είς τα χωρία Γκριοτέλ, Κλούμ Βλαδίκος, Μοσοδέλ, Ντούπλεν, Πεπελές, Ζυρνοβίτσα και Ίσμπιστα, είς Προύσοβον και Γιασόργιαννη. Επίσης εγένετο πρότασις προαγωγής των εξής Σχολείων.

Νουσρατλή είς τετρατάξιον, Κουζλούκιοί είς διτάξιον, Μιναρέ –Τσιφλίκ, Καλαμπακίου και Μπόργιαννη είς τριτάξια, Οσμανίτσης και Φτελιάς είς διτάξια, Βησοτσάνης είς τριτάξιον.  Γ΄. Αρρένων Δράμα είς εξατάξιον. Γ’. Θηλέων Δράμας είς πεντατάξιον, Αρρένων Προσωτσάνης είς πεντατάξιον.  Δεν γνωρίζομεν όμως, κατά πόσον θα εγκρίνη το Υπουργείον Παιδείας.

Νέα σχολικά κτίρια, κτίζονται ήδη είς φτελιά, Οσμανίτσαν, Φωτολείβος, Μπούρινος, Μιναρέ Τσιφλίκ, Προσωτσάνην, Πλεύναν, Νουσρετλή, Εδιρνετζίκ, Κέλλι, Βούλκοβον, Μπελοτίντσα, Ν. Στενήμαχος, Ν. Κρώμνη, Χασαμπαλάριον, άτινα ευρίσκονται και εν τω τελειούσθαι.