Home > Παλιά Δράμα > ΠΑΛΙΆ ΔΡΆΜΑ Το ΚΙΧΝΕ Δράμας στη δεκαετία του 1920 Και από αυτό είχε κάποτε η Δράμα.

ΠΑΛΙΆ ΔΡΆΜΑ Το ΚΙΧΝΕ Δράμας στη δεκαετία του 1920 Και από αυτό είχε κάποτε η Δράμα.

 Το ΚΙΧΝΕ Δράμας στη δεκαετία του 1920

 Έρευνα –επιμέλεια Ιωάννης ΣΤ. Σταυρίδης

ΚΙΧΝΕ (Κινητά Χειρουργικά Νοσοκομεία Εκστρατείας).

Και από αυτό είχε κάποτε η Δράμα. Και φυσικά όσα ….. εξαφανίστηκαν με το πέρασμα του χρόνου και αυτό χάθηκε από την πόλη μας.

Στη δεκαετία του 1920 ήταν από τα μοναδικά στρατιωτικά νοσοκομεία στα οποία υπηρετούσαν καταξιωμένοι γιατροί του στρατού μας. Ποίοι νοσηλεύονταν;  Όσα φανταράκια χρειάζονταν νοσηλεία από Δράμα, Καβάλα, Ξάνθη, και Κομοτηνή. Και δεν ήταν απλά νοσοκομείο πρώτων βοηθειών. Γινόντουσαν χειρουργικές επεμβάσεις με πλήρη επιτυχία, αποσπώντας την αναγνώριση και τον σεβασμό και της Δραμινής κοινωνίας μας.

Σε ένα μεγαλοπρεπές κτίριο που σήμερα ….. σαπίζει εγκαταλειμμένο στον χρόνο.

Πριν λίγες μέρες γράφαμε για την προσφορά υπηρεσιών του Δημοτικού Νοσοκομείου Δράμας και του Κρατικού στη δεκαετία του 1920.

Σήμερα θα ασχοληθούμε με το ΚΙΧΝΕ Δράμας, όπως μας πληροφορεί η εφημερίδα «ΝΕΟΛΟΓΟΣ» σε δημοσίευμά της στις 17 Φεβρουαρίου του 1927:

ΔΡΑΜΑ (Φεβρουάριος). – Επισκεφθείς χθές το Στρατιωτικό Νοσοκομείο της πόλεώς μας και περιηγηθείς τους εν αυτώ θαλάμους των ασθενών, έμεινα καταγοητευμένος, από την εσωτερικήν αυτού οργάνωσιν. Η καθαριότης των θαλάμων, η τάξις και η ευκοσμία των κλινών, τα΄αφράτα και μοσχομυρίζοντα συνδόνια και αι μαξιλαροθήκες, η στιλπνότης του πατώματος, ο ελαιοχρωματισμός των κλινών, τραπεζών και παραθύρων, αι καινουργείς στολαί των ασθενών, η κανονική θερμότης την οποίαν εις έκαστον θάλαμον σκορπούσε, η εις μίαν γωνίαν αυτού, τοποθετημένη μεγάλη εκ πορσελάνης, θερμάστα, και τέλος η προς τους επισκέπτας ευγένεια των ιατρών και νοσοκόμων, μ΄έκανε ν’ αμφιβάλλω, αν ευρίσκομαι εις Στρατιωτικο Νοσοκομείο. Και τούτο, διότι μας είναι γνωστά τα Στρατιωτικά Νοσοκομεία και εν καιρώ πολέμου και εν καιρώ ειρήνης.

Επωφεληθείς της μοναξιάς μου εις τινά θάλαμον, πλησιάζω τους ασθενείς και τους υποβάλω εις διαφόρους ερωτήσεις, σχετικώς με την περιποίησιν και την νοσηλείαν των. Είμειθα κατενθουσιασμένοι μου απαντούν όλοι, περί τους τριάκοντα εν ένα στόματι. Σα σπίτια μας ασθενούντες δεν θα είχωμεν ποτέ τοιαύτην περιποίησιν.

Η ιατρική εξέτασις καθημερινώς γίνεται επισταμένως. Το γάλα και το γιαούρτη εν ασφονία.

Η δίαιτα των υπό ανάρρωσιν διατελούντων πρώτης τάξεως. Το προς τους ασθενείς ενδιαφέρον των ιατρών, υπερβαίνει κάποτε και αυτού του πατρικού.

Αι περιποιήσεις των νοσοκόμων, αδελφικαί. Και εν γένει η νοσηλεία και η θεραπεία μας, είναι η αρμόζουσα εις στρατιώτας υπηρετούντες της Πατρίδα και ευρισκομένους μακράν των γονέων και οικείων των.

Εισέρχομαι εις το χειρουργικό τμήμα. Το τμήμα αυτό περιλαμβάνει 27 κλίνας και διευθύνεται από τον χειρούργον ιατρόν κ. Μαρήν.

Οι ασθενείς εξαπλωμένοι επί των κλινών. Άλλοι αναγινώσκουσι περιοδικά, άλλοι εφημερίδες και άλλοι μυθιστορήματα. Από τους 27 ασθενείς οι εννέα έχουν υποστή εγχείρησιν, από κήλην, από σκωληκοειδίτιδα, από κήλην, από πλευρίτιδα και από άλλες παθήσεις τας οποίας ούτοι είχον, πριν καταταχθούν εις τον στρατόν. Οι υπό του χειρούργου κ. Μακρή, εγχειρισθέντες στρατιώται, ενθουσιωδώς εκφράζονται υπέρ αυτού και της χειρουργικής επιστήμης του. Με βεβαιούν, ότι κέκτειται θαυμασίαν επιτηρειότητα εις το εγχειρίζειν. Μοι είπον δε, ότι την εβδομάδα ένα, δύο και τρείς κάποτε, είναι αδύνατον, να μην εγχειρίση ο κ. Μακρής. Εισέρχομαι εις τον χειρουγικόν θάλαμον, ένα θάλαμον αρκετά ευρύχωρον, με όλα τ’ απαιτούμενα δι΄εγχειρίσεις. Εις μίαν γωνίαν κείται μεγάλη ντουλάπα, εντός της οποίας φυλάττονται καθαρότατα άπαντα τα χειρουργικά εργαλεία. Εις τον θάλαμον συναντώ τον κ. Μαρήν, λευκοενδεδυμένο μετά του ανθ/ρου κ. Μαράκη διά εγχείρησιν. Φιλοφρόνως  και μειδιών με δέχεται ο κ. Μαρής και μου δίδει διαφόρους εξηγήσεις περί της χρήσεως των εν τω θαλάμω ευρισκομένων εργαλείων και λοιπών αντικειμένων.

Σήμερον μου λέγει έχομεν δύο εγχειρήσεις. Μίαν κήλης επί οθωμανού στρατιώτου και μίαν σκωληκοειδίτιδος και μου συνιστά να τας παρακολουθήσω. Εκείθεν μεταβαίνω εις τον θάλαμον των βαρέως ασθενών, τον οποίον διευθύνει ο διευθυντής του Νοσοκομείου επίατρος κ. Αθανασάκος. Απόλυτος ησυχία επικρατεί εκεί. Ο θάλαμος λίαν ευρύχωρος και οροφής υψηλής. Μη θελήσας να διαταράξω την ησυχίαν των ασθενών, αφού και οι εν αυτώ δύο νοκοκόμοι, οι εντεταλμένοι την παρηκολούθησιν αυτών και την εκ διαλειμμάτων θερμομέτρησιν αυτών, χαμηλοφώνος συνδιελέγοντο. Διηυθύνθην εις τα μαρειρεία και πλυντήρια του Νοσοκομείου. Καθαριότης άμεμπτος, τάξις πρωτοφανής. Ολόκληρο συνεργείο Νοσοκόμων καταγίνεται εις την διεκπεραίωσιν των πάσης φύσεως υπηρεσιών του Νοσοκομείου.

Ολίγον παρέκει ομάς στρατιωτών του συνεργείου εργατών καταγίνεται εις την καλλιέργειαν του κήπου, όστις είναι κάτι το υπέροχον.

Περιειργάσθην τα γραφεία της Διευθύνσεως και της Γραμματείας, ως και τον θάλαμον των Νοσοκόμων. Πανταχού τάξις, καθαριότης και νοικοκυροσύνη, άξιαι υπογραμμήσεως. Συνελόντι δ’ ειπείν εξ όσων, είδον, ήκουσα και αντελήφθην δύναται να είπω, ότι το Στρατιωτικόν Νοσοκομείον Δράμας είναι το πρότυπο των Νοσοκομείων της δικαιοδοσίας του Δ’ Σώματος Στρατού, ίσως δε και τινών άλλων. Από την Καβάλλαν, Ξάνθην, Κομοτηνήν και Αλεξανδρούπολιν, οι έχοντες ανάγκην εγχειρίσεως ασθενείς στρατριώται μετακομίζονται εις το Νοσοκομείο Δράμας, διότι μόνον εν αυτώ υπάρχει Τμήμα Χειρουργικό. Εν των Νοσοκομείω αυτών εδρεύει και η Επιτροπή Απαλλαγών του Δ’ Σώμ. Στρατού. Άξιοι συγχαρητηρίων οι κ. Αθανασάκος Διευθυντής του Νοσοκομείου, Μαρής, Χειρούργος και λοιποί εν αυτώ υπηρετούντες ιατροί, διότι το υπέρ των ασθενών στρατιωτών, ενδιαφερόντων, είναι μέγα είναι πατρικό.