Home > νέα > ΠΑΛΙΑ ΔΡΑΜΑ Ο κλασσικός αθλητισμός στη Δράμα

ΠΑΛΙΑ ΔΡΑΜΑ Ο κλασσικός αθλητισμός στη Δράμα

 

Είναι  γεγονός πως ο κλασσικός αθλητισμός στη Δράμα, βρέθηκε σε πλήρη μαρασμό μετά την Γερμανοβουλγαρική κατοχή.

Τα αθλητικά σωματεία – κυρίως ΕΛΠΙΣ και ΔΟΞΑ – έριξαν όλο το βάρος στο ποδόσφαιρο, γιατί από τους αγώνες υπήρχαν έσοδα, δια των οποίων και συντηρούνταν οι σύλλογοι.

Μετά την κατοχή, πρώτος σύλλογος που έστρεψε το βλέμμα του προς τον κλασσικό αθλητισμό στη Δράμα ήταν η ΕΛΠΙΣ, η οποία δια των αθλητών και αθλητριών του μετείχε στους Πανθρακικούς, Παμβορειοελλαδικούς και άλλες αθλητικές διοργανώσεις.

Το 1952 σε άρθρο του συμπολίτη μας Αντ. Ζωγραφίδη, συναντάμε δημοσίευμα για τον κλασσικό αθλητισμό στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

Η πόλις μας ανέκαθεν παρουσίαζε μίαν αξιόλογον αθλητικήν κίνησιν. Η κίνησις αυτή σήμερον περιορίσθηκε αποκλειστικά και μόνον στο ποδόσφαιρο ενώ όλα τα άλλα αγωνίσματα και περισσότερο ο κλασσικός αθλητισμός περέμειναν στο περιθώριο. Κάποια ευοίωνα σημεία βόλεϋ και μπάσκετ μπώλ τα οποία παρουσάσθηκαν τελευταίως δεν έτυχον της δεούσης προσοχής εκ μέρους των συλλόγων μας.

Πολλοί ισχυρίζονται ότι τα αγωνίσματα του κλασσικού αθλητισμού παραμελήθηκαν δι’ οικονομικούς λόγους, διότι, ως αδικαιολογήτως φρονούν, ο κλασσικός αθλητισμός δεν αποφέρει έσοδα δια την οικονομικήν  συντήρησιν του και λόγω των οικονομικών δυσχεριών δεν δύναται να τον ενισχύσουν.

Οι λόγοι αυτοί είναι αστήρικτοι αλλά δυστυχώς έγιναν η αιτία να εγκαταλειφθή ο αθλητισμός από τα σωματείο της πόλεώς μας και να σταματήση κάθε προαγωγή και παρακολούθησις του εκτός του σωματείου της Ελπίδος το οποίον ομολογουμένως εδημιούργησε κατά τα τελευταία χρόνια τμήματα κλασσικού αθλητισμού και καταβάλλει προσπάθειαν δια την ανάπτυξίν του.

Επειδή πολλά ελέχθησαν δια τον μαρασμόν του κλασσικού αθλητισμού εις των πόλιν μας έκρινα σκόπιμο να εκφέρω την γνώμην μου, ως ασχολούμενος με τα αθλητικά ζητήματα και να εκφράσω τας απόψεις μου επί του φλέγοντος τούτου ζητήματος.

klassikos athlitismos 1 (2) ME ARAXNH

Εις όλας τας πόλεις της Αν. Μακεδονίας και  Θράκης και ειδικώτερον εις την Καβάλαν την Ξάνθην και Κομοτηνήν, ανεπτύχθη και προωθήθη επιτυχώς ο κλασσικός αθλητισμός, χάρις εις τας αόκνους προσπαθείας των ιθυνόντων των αθλητικών σωματείων και ομολογουμένως εις την  φροντίδα και την οικονομικήν ενίσχυσιν των δημοτικών αρχόντων, ως και την ηθικήν ενίσχυσιν των λοιπών τοπικών αρχών…

Εις τα ανωτέρω πόλεις, εις τας οποίας παρηκολουθήσαμεν εκ του πλησίον την κίνησιν ταύτην, διεπιστώσαμεν την άνοδον του αθλητισμού και τας λαμπράς επιτεύξεις και αποδόσεις του.

Ενδεικτικόν του ενδιαφέροντος των τοπικών παραγόντων είναι ο πραγματικός συναγερμός όλων εις κάθε αθλητικόν αγώνα που έτυχε να παρακολουθήσωμεν και εθαυμάσαμεν το ενδιαφέρον των δια την προαγωγήν του αθλητισμού προς το συμφέρον της χώρας μας εις την ακριτικήν ταύτην περιοχήν.

Εις την πόλιν μας δεν εδόθη δυστυχώς η δέουσα σημασία και εάν εξαιρέσωμεν τον Ι.Σ. της Ελπίδος θα δούμε ότι δεν υπάρχει ουδεμία κίνησις προς την κατεύθυνσιν ταύτην.

Ο κλασσικός αθλητισμός ο κατ’ εξοχήν Ελληνικός και ωφέλιμος δια την ανάδειξιν τόσον την ηθικήν όσον και την σωματικήν της νεολαίας μας ενσαρκώνει και δημιουργεί την ευγενή άμιλλαν μεταξύ των αθλητών την  αγάπην και τον σεβασμόν προς αλλήλους εν αντιθέσει με το ποδόσφαιρον το οποίον πολλάκις δημιουργεί έριδας & φανατισμόν προς βλάβην του γενικωτέρου αθλητικού ιδεώδους.

Τελευταίως έγινε εις την πόλιν και την περιφέρειάν μας κάποια προσπάθειά από μέρους του επιθωρητού της Σωμ. Αγωγής κ. Κραχτίδη με την οργάνωσιν των  κοινοτικών και κατόπιν των Πανδραμαϊκών με υποστήριξιν του νυν Δημάρχου κ. Νικηφορίδη, προσπάθεια με πολύ καλά αποτελέσματα. Η κίνησις όμως αύτη εσταμάτησεν τα σωματεία αδιαφόρησαν και κατά την γνώμην μας η ευθύνη βαρύνει τας διοικήσεις των.

Η προαγωγή και η άνοδος των αθλητών εξαρτάται κατά πολύ και από την  άμιλλαν που θα προκύψη όταν οι αθληταί των διαφόρωνν σωματείων θα συναγωνίζωνται εις τον τίμιον στίβον του σταδίου. Εάν την προσπάθειαν της Ελπίδος συνεμερίζοντο και τα άλλα της πόλεώς μας σωματεία μίαν ημέραν θα ελάμπρυνον τα χρήματα των Συλλόγων των, τα εδόξαζον την πόλιν μας και γενικώτερον την Πατρίδα μας.

Εις τους τελουμένους κατά τον μήνα Σεπτέμβριο εις την πόλιν μας Πανβορειοελλαδικούς αγώνας τους οποίους διοργανώνει ο ΓΣ Ελπίς, η Δράμα θα εμφανίσθή γυμνή σχεδόν από αθλητάς διότι θα αντιπροσωπευθή μόνον από τους αθλητάς της Ελπίδος έναντι των εκατοντάδων που θα παρατάξουν αι άλλαι πόλεις.

Τότε ακριβώς ο Δραμηνός φίλαθλος θα αισθανθή την  έλλειψιν των αθλητών εις την πόλιν του και τότε θα νοιώση την αποκαρδιωτικήν απόγοήτευσιν.

Κατόπιν των εκτεθέντων νομίζω ότι επιβάλλεται η δραστηριότης των αρμοδίων και των παραγόντων της πόλεώς μας δια μιαν ευρείαν κίνησιν δια μιαν ολοκληρωτικήν εξόρμησιν της αθλούμενης νεολαίας μας δια να δυνηθή και η πόλις μας ν’ αντιπροσωπευθή επαξίως εις την μεγάλην κληρονομιάν των προγόνων μας τον κλασσικόν αθλητισμόν. Διότι μόνον τότε θα δυνηθή να αντιπροσωπευθή εις τους Πανβορειοελλαδικούς αγώνας και η πόλις μας εις την πρώτην σειράν των διαγωνιζομένων.

Πιστεύομεν ακραδάντως ότι ολίγη καλή θέλησις και αποφασιστικότης των αθλητικών παραγόντων μας θα επιφέρει το ποθούμενον αποτέλεσμα, ήτοι η δημιουργία των αθλητικών τμημάτων τα οποία συν τω χρόνων πλαισιούμενα με τους νέους της πόλεώς μας θα καταστούν ικανά να αντιμετωπίσουν δυναμικούς αθλητάς της λοιπής Ελλάδος προς δόξαν και μεγαλείον της Δράμας.

Ελπίζω ότι εις την αποφασιστικήν εξόρμησιν θα μετάσχουν όλοι με πίστιν και πεποίθησιν και ας είναι βέβαιοι ότι ο τόπος και η Νεολαία θα τους ευγνωμονή.

Μεταξύ των παραγόντων εκείνων που θα συμβάλουν και θα παίξουν τον πρωτεύοντα ρόλον δια την δημιουργίαν του αθλητικού οικοδομήματος είναι οι Δημοτικοί Άρχοντες οι οποίοι έχουν και την υποχρέωσιν προς τούτο.

Είμαι βέβαιος πως ο φίλος και φίλαθλος Δήμαρχος κ. Νικηφορίδης θα αναλάβη το βαρύ έργον της αναδημιουργίας του αθλητισμού επί νέων βάσεων και πού συντόμως η Νεολαία μας θα αναδειχθή και εις τον τομέα αυτόν και θα βρεθή εις την πρώτην γραμμήν όπως και εις το ποδόσφαιρον δια να δοξάση δια μιαν ακόμη φοράν τον μαρτυρικόν αυτόν αλλά τόσον δοξασμένον  τόπον της Πατρίδος μας.

ΑΝΤ. ΖΩΓΡΑΦΙΔΗΣ