Home > Νέα > Η αντιπλημμυρική προστασία των Τεναγών Φιλίππων και τα αποστραγγιστικά μέτρα-Απάντηση στη Βουλή από τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Κ. Καραμανλή

Η αντιπλημμυρική προστασία των Τεναγών Φιλίππων και τα αποστραγγιστικά μέτρα-Απάντηση στη Βουλή από τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Κ. Καραμανλή

Απάντηση στη Βουλή από τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Κ. Καραμανλή

Η αντιπλημμυρική προστασία

των Τεναγών Φιλίππων και

τα αποστραγγιστικά μέτρα

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ στη Βουλή και προς τους υπουργούς Υποδομών – Μεταφορών, Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και Περιβάλλοντος, είχε καταθέσει από 25 Απριλίου 2020, ο πρόεδρος του κόμματος της «Ελληνικής Λύσης» Κυριάκος Βελόπουλος, σχετικά με τα αντιπλημμυρικά έργα στα Τενάγη Φιλίππων.

Στην ερώτησή του ο κ. Βελόπουλος, αναφερόταν στα Τενάγη Φιλίππων που βρίσκονται εντός τριών Π.Ε. (Καβάλας, Δράμας, Σερρών) και όπου υπάρχει πεδιάδα περίπου 90.000 στρεμμάτων, τα Τενάγη Φιλίππων. Το μεγαλύτερο τμήμα της έκτασής της ανήκει  στην Π.Ε. Καβάλας (περίπου 65.000 στρ.) και ακολουθούν η Π.Ε. Δράμας (περίπου 20.000 στρ.)  και τα υπόλοιπα ανήκουν στην Π.Ε. Σερρών (περίπου 5.000 στρ.).

Όπως σημείωνε μάλιστα, «η πεδιάδα είναι πολύ εύφορη, με  κύρια  καλλιέργεια  το καλαμπόκι,  τα  ζαχαρότευτλα,  την  βιομηχανική  ντομάτα  και  το  βαμβάκι. Βιοποριστικά, πια, αυτή η πεδιάδα, λόγω της φύσης της ποιότητας τους εδάφους και υπεδάφους,  του  ανθρώπινου  παράγοντα,  αλλά  και  ιδιαιτέρως,  λόγω  των  ακραίων  και  πλημμυρικών  βροχοπτώσεων  σε  όγκο  νερού  των  τελευταίων  χρόνων,  τείνει  να  καταντήσει  μάστιγα  για  τους  αγρότες, που από αυτήν αναμένουν να επιβιώσουν. Κατάντησαν οι αγρότες να προσμένουν στις κατάλληλες καιρικές συνθήκες για να προβούν στις αγροτικές τους εργασίες».

Στην ερώτησή του, ζητούσε να μάθει αν οι υπουργοί προτίθενται να προβούν σε νέα, συμπληρωματικά εγγειοβελτιωτικά έργα άρδευσης, αλλά και αποστράγγισης όμβριων υδάτων στην ως άνω πεδιάδα, αφού, όταν οι βροχοπτώσεις είναι έντονες και μακράς  διαρκείας,  τότε  λιμνάζουν τεράστιοι  όγκοι νερού  στα  παρακείμενα  χωράφια  της εν λόγω, με αποτέλεσμα να είναι αδύνατη κάθε αγροτική εργασία.

Ρωτούσε επίσης, αν οι υπουργοί προτίθενται να προβούν σε σταδιακή αναδάσωση στις υψίπεδες παρυφές της ως άνω έκτασης, η οποία θα ωφελήσει στην συγκράτηση μέρους των όμβριων υδάτων, πριν αυτά καταλήξουν στις παρακείμενες καλλιεργήσιμες εκτάσεις της ως άνω πεδιάδας.

Απάντηση από το Υπ. Υποδομών-Μεταφορών

Η απάντηση στην παραπάνω ερώτηση στη Βουλή, ήρθε από τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών κ. Κωνσταντίνο Καραμανλή, όπου μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι, από τις 16 Μαΐου 2016 «προκηρύχθηκε από τη Διεύθυνση Αντιπλημμυρικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών η σύμβαση εκπόνησης μελέτης με τίτλο: «Αντιπλημμυρική προστασία περιοχής Τεναγών – Φιλίππων Ν. Καβάλας – Δράμας – Σερρών», με προϋπολογισμό δημοπράτησης 2.845.325,62 € χωρίς Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ), με συμμετοχή 8 κατηγοριών πτυχίων μελετών.

Στις 17-09-2018 υπογράφηκε η σχετική σύμβαση με τον ανάδοχο, ποσού 814.647,97 € χωρίς ΦΠΑ, και ορίστηκε συνολική προθεσμία περαίωσης ίση με (24) μήνες, ήτοι συμβατική προθεσμία περαίωσης στις 17-09-2020.

Αντικείμενο της μελέτης είναι η εκπόνηση προμελέτης και οριστικής μελέτης για την αποτελεσματική άρδευση και στράγγιση της περιοχής των Τεναγών Φιλίππων υπό τα γεωμορφολογικά δεδομένα που δημιούργησε και θα συνεχίσει να διαμορφώνει η συνίζηση των εδαφών, αφού το κυριότερο πρόβλημα στη λειτουργία του συνόλου των εγγειοβελτιωτικών έργων της πεδιάδας των Τεναγών είναι η σταδιακή απομείωση της  ικανότητας στράγγισης. Η υλοποίηση του έργου θα έχει θετικές επιπτώσεις σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.

Συγκεκριμένα, τα προς μελέτη έργα θα εξασφαλίζουν:

➢ την αποτελεσματική στράγγιση καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, ώστε να μεγιστοποιηθεί η καλλιεργητική περίοδος

➢ την αποτελεσματική άρδευση της περιοχής με χρήση των υδάτων στράγγισης κατά το μέγιστο δυνατό βαθμό, ώστε αφενός να επιτυγχάνονται υψηλές καλλιεργητικές αποδόσεις αφετέρου να περιορίζονται οι ανάγκες για επιπλέον αρδευτικά συστήματα

➢ τη λειτουργική τους αξιοπιστία σε βάθος 100-ετίας με δεδομένο ότι η περιοχή θα συνεχίσει να καθιζάνει

➢ την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων με την επίτευξη της οικολογικής ισορροπίας της ευρύτερης περιοχής

Με την υλοποίηση της μελέτης και την ολοκλήρωση κατασκευής των έργων η περιοχή των Τεναγών Φιλίππων πρόκειται να θωρακιστεί για τουλάχιστον 100 χρόνια. Στο συμβατικό αντικείμενο της μελέτης περιλαμβάνεται και η σύνταξη Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), σύμφωνα με το Παρ.2 της αρ.οικ.170225 Απόφασης ΥΠΕΚΑ (ΦΕΚ 135/Β/27-01-2014). Σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, η εν λόγω Περιβαλλοντική Μελέτη υποβλήθηκε εμπρόθεσμα από τον ανάδοχο στις 17-01-2020 (Δ19/170/17-01-2020). Έπειτα από έλεγχο της Υπηρεσίας του Υπουργείου και τις απαραίτητες παρατηρήσεις, έγινε επανυποβολή της ΜΠΕ στις 23-03-2020 (αρ. πρωτ. 875/23-03-2020).

Με την ως άνω υποβολή της ΜΠΕ επισημάνθηκε από τον μελετητή ότι, στην υπό μελέτη περιοχή, τμήμα των υφιστάμενων τάφρων περιλήφθηκε στις προστατευόμενες περιοχές του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου Natura 2000 με την αρ.50743/2017 ΚΥΑ (ΦΕΚ 4432Β/15- 12-2017) «Αναθεώρηση Καταλόγου περιοχών του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου Natura 2000».

Λόγω της ανωτέρω ένταξης – επέκταση της περιοχής με κωδικό GR1150005 και ίδρυση νέας περιοχής με κωδικό GR1150014, απαιτείται επιπλέον η σύνταξη Μελέτης Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης, σύμφωνα με το άρθρο 10, παρ.1 του Ν.4014/2011 (ΦΕΚ Α’ 209 ) και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα 3.2 της αρ.οικ.170225/2014 Απόφασης ΥΠΕΚΑ (ΦΕΚ Β’ 135), η οποία δεν περιλαμβάνεται στις συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου και η οποία  είναι απαραίτητη προϋπόθεση, προκειμένου η ΜΠΕ να είναι ολοκληρωμένη, ώστε να τεθεί σε διαβούλευση για έκδοση περιβαλλοντικών όρων.

Η Υπηρεσία του Υπουργείου μας έχει ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία, προκειμένου να γίνει ανάθεση νέας σύμβασης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, για την εκπόνηση της απαιτούμενης Μελέτης Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης.

Λαμβάνοντας υπόψη τις ανωτέρω απαιτήσεις, ο Ανάδοχος έχει ήδη υποβάλει αίτημα παράτασης της συνολικής προθεσμίας της σύμβασης κατά δεκαπέντε (15) μήνες, ήτοι έως 17-12-2021, το οποίο βρίσκεται στη διαδικασία έγκρισης».