Home > νέα > Διευκρινίσεις για την καταβολή των νέων εισφορών του ΕΦΚΑ

Διευκρινίσεις για την καταβολή των νέων εισφορών του ΕΦΚΑ

Από το Επιμελητήριο Δράμας

Διευκρινίσεις για την καταβολή  των νέων εισφορών του ΕΦΚΑ

 

Για τον καθορισμό του πλαισίου του ύψους και την καταβολή των νέων εισφορών ΕΦΚΑ, για τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων Ανωνύμων Εταιρειών και όλους όσοι ασκούν εμπορική δραστηριότητα σε ατομικές και προσωπικές επιχειρήσεις ΟΕ, ΕΕ καθώς ΕΠΕ και ΙΚΕ, ενημερώνει το Επιμελητήριο Δράμας.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39 του Ν.4387/2016, ως μη Μισθωτοί ασφαλισμένοι (Ελεύθεροι επαγγελματίες-Αυτοαπασχολούμενοι), που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων, νοούνται και τα μέλη ΔΣ Ανωνύμων Εταιρειών με ποσοστό συμμετοχής τουλάχιστον 3%.

Συγκεκριμένα:

➢ Για τα μέλη εταιρειών, βάση υπολογισμού εισφορών αποτελεί το ετήσιο εισόδημα που αντιστοιχεί στο ποσοστό συμμετοχής κάθε μέλους στην εταιρεία. Στις περιπτώσεις ζημιογόνων χρήσεων και μηδενικών κερδών, ως βάση υπολογισμού των εισφορών λαμβάνεται η κατώτατη μηνιαία βάση.

➢ Για μη εκκαθαρισμένες και μη υποβληθείσες δηλώσεις, ως βάση υπολογισμού εισφορών θα λαμβάνεται το ΚΦΑ (καθαρό Φορολογητέο Αποτέλεσμα) από το πιο πρόσφατο εκκαθαρισμένο έτος, ενώ η μηνιαία βάση υπολογισμού εισφορών καθορίζεται ως μηνιαίο εισόδημα που προκύπτει από την διαίρεση του ετήσιου ΚΦΑ δια του δώδεκα (12). Για το 2017 θα ληφθούν υπόψη τα εισοδήματα του 2015 και μόνον όταν καταστεί ευχερής η χρήση των εισοδημάτων του 2016, θα ακολουθήσει εκκαθαριστική διαδικασία και οριστικοποίηση των ετησίων ασφαλιστικών εισφορών, στο τέλος του 2017.

➢ Πρόσωπα που για πρώτη φορά από την έναρξη ισχύος του Ν.4387/2016 (01/01/2017) και εφεξής αποκτούν ιδιότητα ή προβαίνουν σε έναρξη εργασιών ή δραστηριοτήτων καταβάλλουν, από το μήνα έναρξης εργασιών έως τον τελευταίο μήνα του ιδίου έτους, εισφορές επί της κατώτατης βάσης.

Από τις παραπάνω διευκρινίσεις συνάγεται το συμπέρασμα πως το εισόδημα μέλους ΔΣ ΑΕ με συμμετοχή τουλάχιστον 3% ή τα μερίσματα που μπορεί να πάρει από την διανομή κερδών, υπάγονται σε ασφαλιστικές εισφορές. Αν δεν υπάρχουν τέτοια εισοδήματα θα πρέπει να καταβληθεί η ελάχιστη εισφορά.

  1. Βάση υπολογισμού νέων Ασφαλιστικών Εισφορών ΕΦΚΑ

Ως κατώτατη μηνιαία βάση καθορίζεται το ποσό που αντιστοιχεί στον κατώτατο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών το οποίο ανέρχεται σήμερα σε 586,08 € (Ετήσιο 586,08*12 = 7.032,96 €). Η εισφορά για τον κλάδο σύνταξης ανέρχεται στο 20% και  στο 6,95% για υγειονομική περίθαλψη, ενώ ταυτόχρονα θα αποδίδεται και εισφορά υπέρ ΟΑΕΔ, η οποία στην περίπτωση των ασφαλισμένων του πρώην ΟΑΕΕ είναι 10 €/μήνα. Συνεπώς η κατώτατη εισφορά για όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες υπολογίζεται στα 167,95 € (117,22 € για σύνταξη, 40,73 € για υγεία και 10 € υπέρ ΟΑΕΔ).

Ως ανώτατη μηνιαία βάση καθορίζεται το ποσό που αντιστοιχεί στο δεκαπλάσιο του κατώτατου βασικού μισθού άνω των 25 ετών όπως ισχύει κάθε φορά. Το ποσό αυτό σήμερα ανέρχεται σε 5.860,8 € (Ετήσιο 5.860,8 * 12=70.329,6 €). Ως εκ τούτου η ανώτατη εισφορά εκτιμάται  στα 1.589,49 € (1.172,16 € για σύνταξη, 407,33 € για υγεία και 10 € υπέρ ΟΑΕΔ).

  1. Ασφαλιστικές εισφορές επί αμοιβών μελών Δ.Σ. σε Α.Ε.
  • Στο 34,10% (21,38% ο εργοδότης και 12,72% το μέλος) θα ανέρχονται οι εισφορές κλάδων: σύνταξης, επικούρησης, ασθένειας σε είδος και σε χρήμα για αμοιβές μελών Δ.Σ., που είτε αποτελούν δαπάνη για την εταιρεία, είτε προέρχονται από τα κέρδη, καθώς αντιμετωπίζονται ασφαλιστικά ως εισόδημα από «μισθωτή απασχόληση». Για τα μέλη Διοικητικού Συμβουλίου Α.Ε., τα οποία λαμβάνουν αμοιβή ή αποζημίωση οποιασδήποτε μορφής για την ιδιότητά τους αυτή, οφείλονται ασφαλιστικές εισφορές τόσο από την εταιρεία (εργοδότη) όσο και από τα ίδια τα μέλη του Δ.Σ., όπως δηλαδή ισχύει στην περίπτωση των απλών μισθωτών. Εφόσον η ανωτέρω αμοιβή καταβάλλεται άπαξ κατ’ έτος, αυτή διαιρείται διά 12 και οι αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές καταβάλλονται επί των μηνιαίων ποσών που προκύπτουν. Αν τα μέλη Δ.Σ. δε λαμβάνουν αμοιβή ή αποζημίωση, τότε δεν υπάρχει υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών και δεν ισχύει το κατώτατο πλαφόν των 586,08 ευρώ.
  • Στη περίπτωση που τα μέλη διοικητικού συμβουλίου Α.Ε. είναι και μέτοχοι της Α.Ε. με ποσοστό τουλάχιστον 3%, οφείλουν ασφαλιστικές εισφορές όπως οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Συνεπώς, βαρύνονται με το σύνολο των οφειλόμενων εισφορών και μάλιστα ακόμα και στις περιπτώσεις που δεν λαμβάνουν αμοιβή ή αποζημίωση. Στην τελευταία αυτή περίπτωση οφείλουν ασφαλιστικές εισφορές που υπολογίζονται πάνω στο κατώτατο πλαφόν των 586,08 ευρώ, το οποίο ισχύει για όλους τους αυτοαπασχολούμενους /ελεύθερους επαγγελματίες.
  • Στη περίπτωση μέλους ΔΣ Α.Ε. και ταυτόχρονα μετόχου με ποσοστό πάνω από 3% στην ίδια ΑΕ με υποχρεωτική ασφάλιση μέχρι 31/12/2016 στον τ. ΟΑΕΕ, σε εταιρεία που δεν διανέμει μερίσματα, δεν έχει κέρδη, αλλά στα μέλη του ΔΣ δίνει αμοιβές με απόφαση της ΓΣ, η υποχρέωση ασφάλισης είναι σύμφωνα με το άρθρο 38 των μισθωτών/μελών ΔΣ με συμμετοχή στην ασφάλιση του μέλους συνολικά στο 34,1%.

3.Εισφορές για εμπορική δραστηριότητα σε εταιρείες ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ και ατομικές επιχειρήσεις

Για κάθε έτος μετά το 2016 οι ασφαλιστικές εισφορές (σύνταξης και υγείας με γενικό κανόνα 26,95% επί των καθαρών κερδών +10€/μήνα υπέρ ΟΑΕΔ) υπολογίζονται επί του εισοδήματος (καθαρά κέρδη) του προηγούμενου έτους, και στη συνέχεια μετά την εκκαθάριση του εισοδήματος του προηγούμενου έτους γίνεται ο απαραίτητος συμψηφισμός. Για τον υπολογισμό των εισφορών του 2017 λαμβάνεται υπόψη σαν βάση το εισόδημα του 2015 (καθαρά κέρδη) που αναλογούν στο ποσοστό κάθε ομόρρυθμου ή ετερόρρυθμου μέλους και όταν οριστικοποιηθεί το εισόδημα του 2016 (καθαρά κέρδη) θα γίνεται επανυπολογισμός. Τυχόν διαφορές θα συμψηφιστούν ισομερώς κατανεμημένες σε μηνιαία βάση έως το μήνα Δεκέμβριο κάθε έτους.

Οι ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών (“μπλοκάκι”) διαφοροποιήθηκαν σύμφωνα με σχετική διορθωτική εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας, που προβλέπει:

  1. Σε περίπτωση που ο αντισυμβαλλόμενος – εργοδότης δεν υποβάλει ΑΠΔ και ο ΕΦΚΑ ενημερωθεί, μέσω υπεύθυνης δήλωσης από τον εργαζόμενο με ΔΠΥ, τότε ο εργαζόμενος καταβάλει εισφορές μισθωτού, δηλ. 6,67% για κύρια ασφάλιση και 2,55% για υγειονομική περίθαλψη, σύνολο 9,22%, μέχρι την επίλυση της διαφοράς από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΦΚΑ. Το διάστημα αυτό ο εργαζόμενος είναι ασφαλιστικά ενήμερος.
  2. Η διάταξη 39 παρ. 9 του ν. 4387/2016 εφαρμόζεται και στην περίπτωση μισθωτού που εκδίδει παράλληλα ΔΠΥ σε μέχρι δύο αντισυμβαλλόμενους – εργοδότες. Και εδώ, σε περίπτωση που ο αντισυμβαλλόμενος – εργοδότης δεν υποβάλει ΑΠΔ ισχύουν όσα αναφέρονται στο σημείο 1 και ο εργαζόμενος καταβάλει τις εισφορές που αντιστοιχούν σε μισθωτό.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *