Home > Νέα > ΠΑΛΙΑ ΔΡΑΜΑ 6 Νοεμβρίου του 1951 « Η Φανέλα του Στρατιώτη» στη Δράμα

ΠΑΛΙΑ ΔΡΑΜΑ 6 Νοεμβρίου του 1951 « Η Φανέλα του Στρατιώτη» στη Δράμα

« Η Φανέλα του Στρατιώτη» στη Δράμα

 

Η οργάνωση «Η Φανέλα του Στρατιώτη» ιδρύθηκε το 1939 από μια ομάδα Αθηναίων κυριών και τέθηκε αργότερα υπό την αιγίδα της πριγκίπισσας Φρειδερίκης. Σκοπός της πρωτοβουλίας αυτής, στην οποία συμμετείχε όλος σχεδόν ο γυναικείος πληθυσμός της χώρας, ήταν η συγκέντρωση ρουχισμού για τον μαχόμενο ελληνικό στρατό στα αλβανικά σύνορα όπου ο δριμύς χειμώνας αποδεικνυόταν ο χειρότερος εχθρός. Σύμφωνα με τα στοιχεία της εποχής, τα πλεκτά μάλλινα είδη που παραδίδονταν στην οργάνωση για προώθηση στο μέτωπο, έφταναν καθημερινά τις τρεις χιλιάδες. Παρόμοιος αριθμός φτάνει στα γραφεία της ΕΟΝ, που έχει αναλάβει την Πολιτική Άμυνα, και στο ειδικό τμήμα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.

Στη Δράμα ως παράρτημα της οργάνωσης αυτής δημιουργήθηκε το 1947 και είναι το πρώτο στην Αν. Μακεδονία και Θράκη.

Η εφημερίδα «ΠΡΩΙΝΟΣ ΤΥΠΟΣ» στις 6 Νοεμβρίου του 1951 παρουσιάζοντας τη δράση της γράφει:

« Την 16ην του μηνός Νοεμβρίου διενεργήται ο ετήσιος έρανος για την φανέλλαν του Στρατιώτου.

Το γεγονός αυτό μας έκανε να επισκεφθούμε την πρόεδρον του ενταύθα παραρτήματος της οργανώσεως κ. Ελ. Τριανταφυλλίδου και να γράψουμε σχετικώς για τον σκοπόν και την δράσιν την οποίαν έχει να παρουσιάση το παράρτημα της Δράμας.

h fanela tou stratioth (1)1

Την κ. Τριανταφυλλίδου την βρίσκομαι στο σπίτι της ασχολουμένην με τας οικιακάς της εργασίας.  Μας εδέχθη φιλοφρονέστατα και προθύμως προσεφέρθη να μας ενημερώση σχετικώς.

Ο  σκοπός της οργανώσεως, παιδιά μου, είναι να θερμάνη περισσότερο  την ψυχήν παρά τα σώματα των στρατιωτών μας, ήταν τα πρώτα λόγια της κ. Τριανταφυλλίδου.

Δια τον σκοπόν λοιπόν αυτόν ιδρύθη κατά το έτος 1947 το παράρτημα της Δράμας πρώτον εις Αν. Μακεδονίαν και Θράκην.

Το ίδιον έτος  και κατά τα άλλα ταραχώδη εν συνεχεία έτη του συμμοριτοπολέμου, η οργάνωσις εστάθη πάντοτε εις το πλευρόν των μαχομένων τότε στρατιωτών μας, προσφέρουσα 2 φοράς τον χρόνο χειμερινά και θερινά δέματα, φθάνουσα και διακινδυνεύουσα πολλάκις έως των συνόρων. Εκτός των δύο ετησίων δεμάτων προσέφερε τακτικότατα δέματα εις τους τραυματίας τους οποίους επισκέπτετο συχνά εις το κρεβάτι του πόνου.

Κατά τα έτη εκείνα έφθασε εις το σημείον να διανέμη 10-12 χιλιάδας δέματα ετησίως, αξίας μέχρι 150  χιλιάδων δραχ. έκαστον.

Οι κίνδυνοι τους οποίους διέτρεξαν τα μέλη της οργανώσεως εκ των συμμοριτών υπήρξαν σοβαροί.

Μια φορά, μας λέγει η κ. Τριανατφυλλίδου, κατά την μετάβασίν μας εις Παρανέστιον, διατρέξαμε τον κίνδυνον να ανατιναχθούμε από δέσμην ναρκών, τας οποίας και εγκαίρως ανεσύραμεν από την σιδηροδρομικήν γραμμήν.

Σήμερον και λόγω της ομαλότητος, η δράσις της οργανώσεως έχει περιορισθή εις ένα ετήσιον έρανον το ποσόν του οποίου αποστέλλεται εις το Κέντρον, δια την μαζικήν παραγγελίαν φανελλών και ΄λλων ειδών εις εργαστάσια  και κατόπιν αποστέλλονται ενταύθα τα οποία και δεματοποιούνται καταλλήλως υπό των μελλών του παραρτήματος, έτοιμα προς διανομήν και ανάλογα με τον αριθμόν των στρατιωτών που υπάρχουν.

Προς τούτο μας παρεκάλεσε η κ. Τριανταφυλλίδου να τονίσωμεν την ανάγκην της χρηματικής μόνον προσφοράς διότι κατ΄ αυτόν τον τρόπον εξυπηρετείται καλλίτερον τον έργον.

Η προετοιμασία δια τον έρανον της 16ης Νοεμβρίου ήρχισε ήδη. Επίσης μας επληροφόρησεν ότι θα οργανωθή υπό της οργανώσεως εις την πόλιν μας τελετή κατά την οποίαν θα διενεμηθούν 600 περίπου σήματα της φανέλλας του Στρατιώτου τα οποία θα προσφερθούν ως ηθική αμοιβή δια το επιτελούμενον έργον εις διαφόρους ενισχυτάς της πόλεως και της υπαίθρου».