Home > Πρώτο Θέμα > Το Τοπικό Χωρικό Σχέδιο αποτελεί τον σχεδιασμό του Δήμου για τα επόμενα χρόνια-Μιλάει στον «Π.Τ.» ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων του Δήμου κ. Καψημάλης

Το Τοπικό Χωρικό Σχέδιο αποτελεί τον σχεδιασμό του Δήμου για τα επόμενα χρόνια-Μιλάει στον «Π.Τ.» ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων του Δήμου κ. Καψημάλης

Το καλοκαίρι του 2020 αναμένεται να ξεκινήσει η πράξη του Τ.Χ.Σ. Δήμου Δράμας

Το Τοπικό Χωρικό Σχέδιο

αποτελεί τον σχεδιασμό

του Δήμου Δράμας για τα επόμενα χρόνια

► Τα οφέλη και τα αποτελέσματα που θα προκύψουν από το Τ.Π.Σ.

► Καψημάλης:  Το Τοπικό Χωρικό Σχέδιο θα συμβάλλει στη δημιουργία του αναγκαίου πλαισίου

για τη χωρική οργάνωση του Δήμου και τη ρύθμιση των χρήσεων γης…

 

 

 

Του Θανάση Πολυμένη

ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ Χωρικό Σχέδιο του Δήμου Δράμας, έχει πλέον ενταχθεί για χρηματοδότηση και η πράξη αναμένεται να ξεκινήσει από το καλοκαίρι του 2020 και να ολοκληρωθεί μέχρι τέλος του 2023 με συνολικό προϋπολογισμό 1.246.760,58 ευρώ και χρηματοδοτείται από την Ελλάδα και από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης – ΕΤΠΑ).

Για το Τοπικό Χωρικό Σχέδιο (Τ.Χ.Σ.), μίλησε στον «Πρωινό Τύπο» ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων του Δήμου Δράμας, κ. Γιάννης Καψημάλης, ο οποίος μεταξύ άλλων σημείωσε ότι πρόκειται για ένα έργο, από το οποίο θα προκύψουν σημαντικά οφέλη για την πόλη της Δράμας και τους κατοίκους της.

Όπως επισημαίνει ο κ. Καψημάλης, το Τοπικό Χωρικό Σχέδιο (Τ.Χ.Σ.) θα συμβάλλει στη δημιουργία του αναγκαίου πλαισίου για τη χωρική οργάνωση του Δήμου και τη ρύθμιση των χρήσεων γης, την ταυτόχρονη ρύθμιση του χώρου εντός και εκτός των οικισμών έτσι ώστε η ικανοποίηση αναγκών ένταξης περιοχών σε σχέδια ή προς πολεοδόμηση ζώνης να εξισορροπείται με τις απαιτούμενες ρυθμίσεις προστασίας.

 

Η πράξη του Τ.Χ.Σ.

Το Τ.Χ.Σ. θα εξετάσει τα πολεοδομικά δεδομένα ολόκληρου του Καλλικρατικού Δήμου Δράμας (ο παλιός Δήμος Δράμας μαζί με την Κοινότητα Σιδηρονέρου).

Συνολικά ο Δήμος Δράμας έχει έκταση 833.010 στρ., με μόνιμο πληθυσμό 58.944 κατοίκους (ΦΕΚ B’ 3465 – 28.12.2012), σύμφωνα με την απογραφή του 2011 της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Τα Τοπικά Χωρικά Σχέδια αποτελούν τα σύνολα κειμένων, χαρτών και διαγραμμάτων με τα οποία καθορίζονται:

α) το πρότυπο χωρικής οργάνωσης και ανάπτυξης,

β) οι χρήσεις γης, οι όροι και περιορισμοί δόμησης και

γ) καθώς και κάθε άλλο μέτρο, όρος ή περιορισμός που απαιτείται για την ολοκληρωμένη χωρική ανάπτυξη και οργάνωση της περιοχής ενός πρωτοβάθμιου Ο.Τ.Α.

Το Τ.Χ.Σ. αντικαθιστά με άλλα λόγια ως ορολογία το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (Γ.Π.Σ.) που αποτελεί το δεύτερο σε σπουδαιότητα επίπεδο πολεοδομικού σχεδιασμού μετά τον χωροταξικό σχεδιασμό.

Όπως μας εξηγεί ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων κ.  Καψημάλης, «το εν ισχύ Γ.Π.Σ. της πόλης της Δράμας εγκρίθηκε το 1994 και αντιστοιχούσε στα διοικητικά όρια της πόλης της Δράμας, περιλαμβάνοντας την πολεοδομική οργάνωση μονάχα της πόλης της Δράμας. Αποτελεί δε ξεπερασμένο εργαλείο σχεδιασμού καθότι νέα στοιχεία και απαιτήσεις ανέκυψαν, η δε διάρκεια ισχύος του ξεπερνάει την εικοσιπενταετία».

Σύμφωνα με τον ίδιο, «η μελέτη του Τ.Χ.Σ. θα καλύπτει όλο το Δήμο Δράμας και θα αποτελέσει το πλαίσιο για την χωρική οργάνωση του Δήμου. Στόχος είναι η αξιοποίηση και η ανάδειξη των δυνατοτήτων του Δήμου με την οργάνωση του αστικού και του περιαστικού χώρου, φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος, με βασική προϋπόθεση την βιώσιμη ανάπτυξη και θα αποτελέσει το βασικό «εργαλείο» σχεδιασμού της πόλης, για τα επόμενα χρόνια.

Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε 32 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Το έργο αναμένεται να ξεκινήσει τον Ιούνιο του 2020 και να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο τον Δεκέμβριο του 2023 και από τη μελέτη θα παραδοθούν: χάρτες-σχέδια, πίνακες-διαγράμματα και κείμενα.

Kapsimalis Giannis

Ποιοι ωφελούνται και τι αφορά

Όπως λέει στον «Π.Τ.» ο κ. Καψημάλης, ωφελούμενοι από την υλοποίηση του έργου θα είναι οι κάτοικοι και το παραγωγικό δυναμικό του Δήμου Δράμας, ο Δήμος μέσω των υπηρεσιών του, οι μελλοντικοί επενδυτές στην περιοχή, οι επισκέπτες της περιοχής.

Τα αποτελέσματα που θα προκύψουν από την εκπόνηση της μελέτης θα αφορούν:

– Στη δημιουργία του αναγκαίου πλαισίου για τη χωρική οργάνωση του Δήμου και τη ρύθμιση των χρήσεων γης

– Στην ταυτόχρονη ρύθμιση του χώρου εντός και εκτός των οικισμών έτσι ώστε η ικανοποίηση αναγκών ένταξης περιοχών σε σχέδια ή προς πολεοδόμηση ζώνες να εξισορροπείται με τις απαιτούμενες ρυθμίσεις προστασίας

– Οι ρυθμίσεις για τους οικισμούς δε θα γίνονται πλέον μεμονωμένα, αλλά θα είναι απόρροια ενός γενικότερου σχεδιασμού, και η οικιστική τους οργάνωση θα εναρμονίζεται με τους γενικότερους στόχους του χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού με τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης, τα δε προσδοκώμενα οφέλη είναι:

– Ισόρροπη ανάπτυξη και εταιρική σχέση μεταξύ αστικού, ημιαστικού και αγροτικού χώρου.

– Ορθολογική οργάνωση του χώρου και λειτουργικότητα στην χωρική σχέση μεταξύ παραγωγής και κατοικίας.

– Εξασφάλιση όρων και υποδομών πρόληψης και ελαχιστοποίησης των κινδύνων από φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές.

– Βελτίωση της χωρητικότητας, αποδοτικότητας και παραγωγικότητας των υποδομών.

– Προστασία του περιβάλλοντος και βιώσιμη χρήση των φυσικών πόρων.

– Βελτίωση της ποιότητας ζωής.

– Καλύτερη οργάνωση της καθημερινότητας (μετακινήσεων, εξυπηρετήσεων).

– Δυνατότητα συμμετοχής και παρέμβασης στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη του τόπου μας.

– Αποσαφήνιση των δυνατοτήτων αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας και παροχή επιπλέον προστιθέμενης αξίας λόγω του σαφούς και ορθολογικού σχεδιασμού και των προβλέψεων για υποδομές ή/και την ένταξη στο σχέδιο πόλης.

– Υποστήριξη στη λήψη αποφάσεων για την ανάπτυξη, με τη συνεκτίμηση των αναπτυξιακών κατευθύνσεων και των ενδογενών δυνατοτήτων.

– Εξασφάλιση των απαραίτητων εκτάσεων για τις κοινωνικές υποδομές του Δήμου, τους κοινόχρηστους χώρους και τις κοινωφελείς εξυπηρετήσεις.

– Αύξηση της ελκυστικότητας του ΟΤΑ για εγκατάσταση, εργασία και επενδύσεις προσδίδοντας οικονομικά οφέλη.