Home > Παλιά Δράμα > Παλιά Δράμα Το Γυμνάσιο Δράμας και οι προσπάθειες του Μητροπολίτη Λαυρέντιου -1920-

Παλιά Δράμα Το Γυμνάσιο Δράμας και οι προσπάθειες του Μητροπολίτη Λαυρέντιου -1920-

 Το Γυμνάσιο Δράμας και οι προσπάθειες

του Μητροπολίτη Λαυρέντιου

  

Ο ερχομός των προσφύγων από τις χαμένες Πατρίδες, είχαν δημιουργήσει νέες ανάγκες και για την Παιδεία στη Δράμα.

Στη δεκαετία του 1920 το Γυμνάσιο Δράμας, στεγάζονταν σε ένα κτίριο, όπου σήμερα βρίσκεται το σουπερ – Μάρκετ ΜΑΣΟΥΤΗ, αλλά έστω και με χίλια βάσανα εξυπηρετούσε τις ανάγκες της μόρφωσης της νεολαίας μας.

Το 1927  όμως, ο αοίδιμος Μητροπολίτης Δράμας, Λαυρέντιος Παπαδόπουλος, ένας δραστήριος άνθρωπος  που προφανώς ήθελε να ακολουθήσει τα βήματα των προκατόχων του Χρυσοστόμου και Αγαθάγγελου, αποφασίζει ότι επιβάλλεται η ανέγερση νέου Γυμνασίου για να μπορέσει να ανταποκριθεί στις νέες απαιτήσεις που δημιουργήθηκαν, μιας και υπολογίζεται πως θα φοιτήσουν σ΄ αυτό πάνω από 1000 μαθητές.

Η πρώτη προσπάθειά του γίνεται τον Ιούλιο του 1927, όταν αποφασίζει να θέσει το πρόβλημα δημοσίως. Και φυσικά αυτό δε το κάνει με αερολογίες και ευχές αλλά και με συγκεκριμένα στοιχεία, όπως π.χ. πόσοι μαθητές θα φοιτήσουν, τους χώρους που μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την ανέγερσή του και φυσικά το κόστος της ανέγερσης και πως θα βρεθούν τα χρήματα.

Έτσι, στις 19 Ιουλίου του 1927 στην εφημερίδα « ΦΩΣ» της Θεσσαλονίκης διαβάζουμε: 

 

Σχετικώς με την ανάγκην ριζικής ανακαινίσεως του Γυμνασίου Δράμας ο Σεβασμ. Μητροπολίτης Δράμας Πρόεδρος της ανωτέρας Διδακτηριακής Επιτροπής, μας εδήλωσε τα κάτωθι:

«Ως γνωστόν από πολλού χρόνου και ιδιαιτέρως από της συσωρεύσεως των προσφύγων εν τη περιφέρεια Δράμας εδημιουργήθη η επιτακτική ανάγκη της ανεγέρσεως καταλλήλου κτιρίου του γυμνασίου. Το κτίριον ένθα σήμερον λειτουργεί τούτο είνε από πάσης απόψεως ακατάλληλον και ανθυγιεινόν.

Την πλήρωσιν της ανάγκης ταύτης ευχαρίστως πληροφορούμεθα ότι τόσον η Διδακτηριακή επιτροπή όσον και το τμήμα το εκπαιδευτικόν της ανωτέρας ενοριακής αντιπροσωπείας Δράμας κατέστησαν αντικείμενον επανειλημμένων συσκέψεων και μόλις προ εβδομάδος συνελθόντα υπό την προεδρείαν μου κατέληξαν εις αποφάσεις περί αμέσου εργασίας προς όσον οίοντε ταχυτέραν εκπλήρωσιν της εκπαιδευτικής ταύτης ανάγκης, έλαβε δε τας κατωτέρω αποφάσεις:

  • Απεφασίσθη ίνα καθορισθή ο τόπος της ανεγέρσεως. Και ως τοιούτος φέρεται ο όπισθεν των εκπαιδευτηρίων παρά την καμπήν της οδού της αγούσης εις Βησατσιάνην μέχρι του Στρατιωτικού Νοσοκομείου, όπου και ευρυχωρία διά πάσαν μελλοντικήν εξέλιξιν εξασφαλίζεται και κλιματολογικώς ευρίσκεται κατάλληλον. Διά την απαλλοτρίωσιν του μέρους τούτου δεν θα απαιτηθή μεγάλη δαπάνη καθόσον πρόκειται περί αγρών.
  • Το προς νότον της Ρεζή οικόπεδον ένθα οι στρατώτες όπερ όμως στερείται των ως άνω όρων και 3) ο προς Δυσμάς της οικίας Φραντζή χώρος όπου το καφενείον «Παράδεισος».

«Προς τούτο ωρίσθη επιτροπή υπό την Προεδρείαν μου από τους κ.κ. Λαζ. Χαρισιάδην γυμνασιάρχην Δράμας και Χ. Κοκκωνίδην Διευθυντήν εταιρείας Γκέρυ ίνα μετά του κ. Νομομηχανικού εξετάση τα ως άνω οικόπεδα και αποφασίση σχετικώς οριστικώς».

«Το Γυμνάσιον Δράμας, κατ΄ ανάγκην υπό τας σημερινάς περιστάσεις ενεγειρόμενον, οφείλει να θεραπεύση παν ό,τι οι εκπαιδευτικοί εκτροχιασμοί του παρελθόντος εδημιούργησαν και ως εκ τούτου δέον να αποτελή γυμνάσιον με δύναμιν χιλίων μαθητών αρρένων, ίδιον διδακτήριον θηλέων κείμενον εις απόστασιν 200 μέτρων με δύναμιν πεντακοσίων τουλάχιστων μαθητριών και επί πλέον οικοτροφείον εκ 250 τροφίμων, χάριν των εκ της υπαίθρου χώρας μαθητών των οποίων η εν τη πόλει ασφαλής διαμονή προς σπουδήν απαιτεί την ύπαρξιν και λειτουργίαν τοιούτου οικοτροφείου».

«Έκαστον δε των ως άνω εκπαιδευτηρίων δέον να έχη περιοχήν τουλάχιστον πέντε ή εξ στρεμμάτων τόσον διά κήπον όσον και διά την προπόνησιν των μαθητών και μαθητριών εις ειδικά μαθήματα απαιτούντα έκτασιν γης και την διδασκαλίαν απαραίτητον τόσον διά την μόρφωσιν του χαρακτήρος όσον και διά την τόνωσιν της ψυχής».

«Η δαπάνη των ως άνω έργων υπολογόζεται εις 3000000 δραχμών εκ των οποίων δεδελωμένοι πόροι υπέρ τούτων είνε τα έξης.

  • το κατά το έτος τούτο ψηφισθέν εκ μέρους του Δήμου Δράμας ποσόν 200.000 δραχμών.
  • Το εκ μέρους της ανωτέρας Ενοριακής Αντιπροσωπείας της πόλεως Δράμας είτε εξ εκποιήσεως κτημάτων κοινοτικών είτε εξ υποθηκεύσεως και συνάψεως δανείου ποσόν εξ ενός εκατομμυρίου δραχ.
  • Έρανος ή φόρος δυνάμει του νόμου της Εκπαιδευτικής Επιτροπής επί παντός πολίτου εκ πεντακοσίων χιλιάδων δραχμών.

Επιχρορήγησις Κρατική (υποσχεθείσα εκ 500 χιλιάδων δραχμών).

Προσφοραί 100 κοινοτήτων του Νομού Δράμας εκ 250 χιλ. δραχμών.

Ομολογουμένως η ανέγερσις κατά το ως άνω πρόγραμμα Εκπαιδευτηρίων όχι μόνο θέλει εκπληρώση μίαν ανάγκην , αλλά και θέλει αναδείξη έτι άπαξ τους κατοίκους Δράμας, εν τη κοινή συνειδήσει. Έκαστος πολίτης και έκαστον άτομον έχει ιεράν υποχρέωσιν αυθορμήτως να καταθέση την συνδρομήν αυτού ηθικήν τε και υλικήν προς ενίσχυσιν του έργου. Διότι η πόλις Δράμας λόγω της θέσεως αυτής είναι ανάγκη να αποκτήση τοιαύτα Εκπαιδευτήρια».

Λ.Κ.