Home > νέα > Παλιά Δράμα Καταστροφή της αγοράς της Δράμας από πλημμύρες 11 Σεπτεμβρίου του 1926

Παλιά Δράμα Καταστροφή της αγοράς της Δράμας από πλημμύρες 11 Σεπτεμβρίου του 1926

Καταστροφή της αγοράς

της Δράμας από πλημμύρες

 

 

Αρχές Σεπτεμβρίου του 1926 και η αγορά της Δράμας καταστρέφεται ολοσχερώς από τα νερά που κατέβασε απροειδοποίητα  ο ξεροχείμαρρος ( σήμερα οδός 19ης Μαΐου).

112 ξύλινα παραπήγματα, που χρησιμοποιούνταν εκείνο τον καιρό ως μαγαζιά και άλλα 64 λιθόκτιστα δέχθηκαν την λαίλαπα των νερών που το ύψος έφθανε τα τρία με τέσσερα μέτρα, με αποτέλεσμα όχι μόνο να καταστραφούν τα εμπορεύματα, αλλά και να παρασυρθούν οι ίδιες οι παράγκες. Τα νερά είχαν καλύψει ακόμη και τμήματα των οδών Μ. Αλεξάνδρου και Βενιζέλου. Ο κόσμος και ιδιαίτερα οι γυναίκες για να αποφύγουν τα χειρότερα βρήκαν ……  προστασία στις στέγες των καταστημάτων.

Η εφημερίδα ΝΕΟΛΟΓΟΣ έγραφε στις 11 Σεπτεμβρίου του 1926:    

ΔΡΑΜΑ Σεπτέμβριος.-Η προχθεσινή πλημμύρα εβύθισε την αγοράν μας είς μέγα πένθος. Οι γεροντότεροι Δράμας βεβαιούν ότι ουδέποτε η Δράμα είδε τοιαύτην πλημμύραν. Αι ζημίαι είναι τρομακτικαί. 112 ξύλινα παραπήγματα, χρησιμοποιούμενα υπό των προσφύγων ως καταστήματα, παρεσύρθησαν μεθ’ όλων των εν αυτοίς εμπορευμάτων. 84 λιθόκτιστα καταστήματα, υφασματοπωλεία, παντοπωλεία κ.λ.π. υπέστησαν ζημίας σοβαρωτάτας. Οκτώ μεγάλα υφασματοπωλεία κατεστράφησαν τελείως. Ο πλημμυρίσας χείμαρος παρέσυρεν αυτοκίνητα επιβατικά και φορτηγά, αμάξας και αρκετά ζώα. Το ύψος του ύδατος ανήλθεν είς 3-4 μέτρα. Αι πλατείαι μετεβλήθησαν είς λίμνας και οι οδοί Βενιζέλου και Μ. Αλεξάνδρου είς ορμητικούς ποταμούς. Αι συνοικίαι Ερμού-Σκρά και Ι.Δραγούμη υπέστησαν σοβαράς ζημίας. Το ύδωρ ετέρου χειμάρου κατελθόντος εκ των στρατώνων και χυθέντος εν ταίς συνοικίαις αυταίς εισελθόν εντός των οικιών και ανελθόν μέχρι 1.50 μέτρου συμπαρέσυρε παν το προστυχόν, χάλκινα σκεύη, στρώματα, εφαπλώματα και άλλα. Αι γυναίκες φοβηθείσαι ανήλθον είς τας στένας δια να σωθώσιν.

Τα εξοχικά καφενεία κατεστράφησαν. Αι χιλιάδες των καθισμάτων και τραπεζιών αυτών παρεσύρθηκαν υπό του χειμάρου θρυματισθέντα απωλέσθησαν. Σάκκοι αλεύρων, οσπρίων, ζαχάρεων και άλλα παρασυρθέντα υπό των υδάτων εγένοντο άφαντα.

Τα συνεργεία του Δήμου κατέβαλον μεγάλας προσπαθείας προς διοχέτευσιν των υδάτων δια να σώσουν τα ολίγα καταστήματα τα διαμείναντα άθικτα. Η αστυνομία μας απεγνωσμένας κατέβαλε προσπαθείας δια να σώση τους εν ταίς οδοίς απομωνοθέντας πολίτας. Η αυταπάρνησις του ενωμοτάρχου κ. Καρδάρα δεν περιγράφεται. Δι’ αυτοκινήτου και υπό ραγδαίαν βροχήν περιήρχετο τας συνοικίας, επιτηρών τα καταστήματα και προφυλάττων αυτά από διαρρήξεις ή κλοπάς καθότι τα πλείστα ήνοιξαν από την ορμήν του χειμάρου.

Ο Διευθυντής της αστυνομίας κ. Σταυριανός, ο ανθ/ρχος κ. Τσιτούρας, ο άνθ/στης κ. Σταματάκης και εν γένει άπαν το σώμα της Χωρ/κης και η φρουρά του Φρουραρχείου, ειργάσθησαν υπερανθρώπως, δι’ αυτό η κοινωνία Δράμας τοις απονέμει τάς ευχαριστίας της .

Χθές συνεστήθη Επιτροπή υπό των κ. κ. Δημάρχου, Νομάρχου, Μητροπολίτου, Δ/του Αστυνομίας, Προέδρου Δημ. Συμβουλίου και προέδρου Εμπορ. Συλλόγου η οποία θα διενεργήση εράνους υπέρ των πλημμυροπαθών. Ο δε Δήμος απεφάσισε την κατασκευήν 50 ξυλίνων παραπηγμάτων παρά την αγοράν δια την προσωρινήν στέγασιν των πλημμυροπαθών επαγγελματιών. Αι αρχαί ετηλεγράφησαν είς την Κυβέρνησιν ζητούσαι την άμεσον χρηματικής ενίσχυσιν των πλημμυροπωθών οίτινες ευρίσκονται εν απογνώσει.

Ανακρίσεις κατά υπαλλήλου του Εποικισμού.

Σήμερον επέστρεψεν εκ Μπουκίων ο Επιθεωρητής του Εποικισμού κ. Κωνσταντινίδης, μεταβάς εκεί, προς ενέργειαν ανακρίσεων κατά του Επόπτου Εποικισμού κ. Τσαγανού, όστις από των στηλών της εφημερίδος ταύτης, προ εβδομάδος δι΄εμού, κατηγγέλθη παρά της Κοινότητος Μπουκίων, διά την καθόλου υπηρεσίαν και διαγωγήν αυτού.

Ο κ. Επιθεωρητής εξήτασεν επισταμένως τα παράπονα των Προσφύγων, την δ’ εκθεσίν του θα υποβάλη εις τον κ. Καραμάνον, όστις και θα διατάξη σχετικώς περί του Κ. Τσαγανού. Είμεθα βέβαιοι ότι ο κ. Κωνσταντινίδης θα εβεβαίωσε τα παράπονα των Προσφύγων ως δίκαια και λογικά, παρ’ όλην την υποστήριξιν, ήν ο κ. Τσαγανός, ευ εν παρά τινων μη προσφύγων, κατοίκων Μπουκίων, δι’ ευνοήτους λόγους.

Θα έχωμεν ήδη να παρακαλέσωμεν τον κ. Καραμάνον ν’αποστείλη υπάλληλον και εις Άβαντα Αλεξανδρουπόλεως προς ενέργειαν παρομοίων ανακρίσεων, κατά του εκεί Επιστάτου κ. Ι.Πλουμή.

Διότι τότε μόνον θα συμμορφωθούν οι ολίγοι αυτοί υπάλληλοι της υπηρεσίας της Ε.Α.Π. και θα ανακουφισθούν οι Πρόσφυγες, όταν αντιληφθούν, ότι ουδείς παρεκτρεπόμενος υπάλληλος, μένει ατιμώρητος. Ενώ έως την σήμερον, βροντούσαν στου κωφού την πόρτα.

Επιβάλλεται έλεγχος αυστηρός, ίνα και οι υπάλληλοι μη παρεκτρέπονται εις βάρος των συμφερόντων και αυτής της οικογενειακής τιμής των δυστυχισμένων Προσφύγων.

Υπέρ των λαϊκών ελευθεριών

Ο λοχαγός του Πυροβολικού κ. Π. Κάτσαρης, ανήκων εις την δύναμιν της ΙΧ Μεραρχίας, μετετέθη από χθές είς Κομοτηνήν. Δεν μας ενδιαφέρουν οι λόγοι και τα αίτια τα αναγκασαντα το Δ’.Σ.Σ. να προβή είς την μετάθεσιν του καλλίστου ουτού αξιωματικού. Εκείνο όμως όπερ βαθυτάτην λύπην μας προξενεί, είναι η μετ’ επιτάσεως διάδοσις ότι ο κ. Κάτσαρης μετετέθη, εξ αφορμής του υπέρ των λαϊκών ελευθεριών λόγου, τον οποίον εξεφώνησεν την παρελθούσαν Κυριακήν εν τω Εθνικώ Κήπω, εις δείπνον παρατεθέν υπό των συναδέλφων του. Ζήτωσαν αι λαικαί ελευθερίαι!!!

Αναχωρήσις Αξιωματικών                                     

Ανεχώρησαν σήμερον δι’ Αθήνας, ο Επιτελάρχης της ΙΧ Μεραρχίας Ταγματάρχης Πυρ/κου κ. Δ.Τσιμικάλης και ο Διευθυντής του ΙΙ Επιτελικού Γραφείου της Μεραρχίας μας υπολ/γός κ. Μαντέλλος Οδυσσεύς.

Αστυϊατρική υπηρεσία

Αφ’ ής είς την αστυϊατρικήν της πόλεως μας υπηρεσίαν διωρίσθη και αύθις ο ρέκτης και τας συμπαθείας της Κοινωνίας μας, απολαμβάνων, στρατιωτικός ιατρός κ. Πιστόλης Βασίλειος, έπαυσαν και τα παράπονα των συμπολιτών μας, δια την ακαθαρσίαν ήτις παρετηρείτο είς τα εξοχικά κέντρα, και εις τα εστιατόρια, παντοπωλεία και ξενοδοχεία της πόλεως μας. Ο κ. Πιστόλης, μόνον διά την εξυπηρέτησιν της υγείας μας, αποβλέπει και εις ουδέν άλλο. Δι’ αυτό, και ως αντελήφθην, η Κοινωνία Δράμας τον εκτιμά και τον υπολήπτεται.